Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Driftsregnskapet 2015

Økonomisk resultat

Drammen bykasses driftsregnskap for 2015 er avsluttet med et overskudd etter årsoppgjørsdisposisjoner på 160,8 millioner kroner. Det tas forbehold om endringer som følge av regnskapsrevisjonen. Netto driftsresultat før årsoppgjørsdisposisjoner er på 203,2 millioner kroner, tilsvarende 4,5 prosent i forhold til brutto driftsinntekter. Målt i forhold til opprinnelig budsjett er bykassens netto driftsresultat143 millioner kroner bedre enn forutsatt. Foreløpige KOSTRA-tall for 2015 viser netto driftsresultat på 2,8 prosent for kommunene på landsbasis . 

Tabell over netto driftsinntekter

I samsvar med budsjetterte forutsetninger er det foretatt netto avsetning til disposisjonsfond med 57,8 millioner kroner i 2015. Disposisjonsfondet utgjør etter dette 286,1 millioner kroner. Det må i tillegg tas hensyn til udisponert årsresultat i 2015 på 160,8 millioner kroner. Rådmannen vil til behandlingen av bykassens regnskap for 2015 foreslå at overskuddet tilføres disposisjonsfondet, slik at samlet reserve etter dette utgjør 446,8 millioner kroner. 

Hovedstørrelser i Drammen bykasses regnskap 2015

Tabellen nedenfor viser enkelte hovedstørrelser i bykassens driftsregnskap for 2015, sammenholdt med justert budsjett.  

Tabell over hovedstørrelser i Drammen bykasse

I det etterfølgende gis en kortfattet omtale av de enkelte hovedstørrelsene. For en mer omfattende omtale og analyse vises til rådmannens årsberetning som vil inngå i egen sak om Drammen bykasses regnskap for 2015. Hovedoversikt for Drammen bykasses driftsregnskap for 2015 er tatt inn til slutt i økonomiomtalen. 

Stram styring i programområdene

Regnskapstallene for 2015 viser at virksomhetenes økonomistyring gjennomgående har vært god, med et samlet mindreforbruk i programområdene på 82,4 millioner kroner før avsetning av ubrukte øremerkede midler. Øremerkede bevilgninger som er overført til 2014 beløper seg til 28,1 millioner kroner, slik at samlet resultat etter overføringer viser mindreforbruk på 55,2 millioner kroner. 

Mindreforbruket fremkommer for øvrig etter at programområdene ble styrket med til sammen 37 millioner kroner ved behandling av 1. og 2. tertialrapport 2015. 

Tabell over resultat per programområde

Sentrale inntektsposter høyere enn budsjettert

Skatt og rammetilskudd samt andre sentrale inntekter utgjorde 3 327 millioner kroner i 2015, som er 35,8 millioner kroner mer enn forutsatt i revidert årsbudsjett. De sentrale inntektene utgjør 73,1 prosent av bykassens brutto driftsinntekter. Samlede sentrale inntekter viser en vekst på 4,1 prosent i forhold til 2014. 

Skatt og rammetilskudd
Som følge av svak skattevekst i begynnelsen av 2015 ble anslaget for den nasjonale skattveksten nedjustert fra 5,6 til 4,6 prosent i revidert nasjonalbudsjett 2015. Bystyret ved behandlingen av 1. tertialrapport å nedjustere Drammen kommunes skatteanslag for 2015 med 22,5 millioner kroner, tilsvarende en nedjustering av vekstanslaget fra 5,6 til 4,2 prosent. 

Som det fremgår av figuren nedenfor tok skatteveksten seg kraftig opp både lokalt og nasjonalt i løpet av høsten. Drammen kommune endte med en vekst på 5,8 prosent, mens den nasjonale veksten ble på 6,0 prosent. For Drammen kommune ga dette en merinntekt på 25,8 millioner kroner i forhold til revidert budsjett. Dette er 3,3 millioner mer enn opprinnelig budsjettert. 

Drammens skatteinntekt per innbygger var i 2015 på 96,3 prosent i forhold til landsgjennomsnittet. Dette er liten nedgang fra 96,6 prosent i 2014. 

Tabell over skatteutviklingen

Rammetilskuddet viser en merinntekt på 3,2 millioner kroner. Dette skyldes i hovedsak at kommunen ble tildelt 3,0 millioner kroner i ekstraordinære skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Buskerud høsten 2015. Drammen kommune har mottatt netto inntekstutjevning på 17,5 millioner kroner i 2015 – tilnærmet i samsvar med budsjett. 

Figuren nedenfor viser utviklingen i kommunens frie inntekter i perioden 2007-2015, omregnet til 2015-kroner. Realverdien av kommunens frie inntektene var tilnærmet uendret fra 2013 til 2014, omen økte med 0,8 prosent i 2015.

Tabell over utvikling i frie inntekter

Øvrige sentrale inntekter
Øvrige sentrale inntektsposter omfatter integreringstilskudd, vertskommunetilskudd for asylmottak og kompenasjonstilskudd fra Husbanken.  I sum viser øvrige sentrale inntekter en merinntekt på 6,9 millioner kroner. Dette skyldes i stor grad merinntekter fra integreringstilskudd som følge av flere familiegjenforeninger enn budsjettert samt 1,35 millioner kroner i bonus fra IMDi for at målet om økt bosetting med 40 personer ble nådd. 

Finansielle poster i pluss

Bykassens netto finansutgifter i 2015 ble 9,2 millioner kroner lavere enn revidert budsjett. Mindreforbruket skyldes en kombinasjon av større overskudd i Lånefondet og høyere renteinntekter på driftskontoen. Høyere renteinntekter skyldes forbedret likviditet og gunstigere forrentning gjennom bankavtalen med Nordea som trådte i kraft høsten 2014. Isolert sett er renteinntektene redusert som følge av konvertering av 340 millioner kroner av ansvarlig lån til Energiselskapet Buskerud AS til egenkapital med virkning fra 1. juli 2015. Ansvarlig lån til Energiselskapet Buskerud AS er nå 125 millioner kroner. Denne endringen er innarbeidet i revidert budsjett. 

Utbytte og eieruttak bedre enn forutsatt

Utbytte og eieruttak fra kommunens bedrifter er inntektsført med netto 126,5 millioner kroner. Dette er betydelig lavere enn i 2014 hvor det ble inntektsført 172,8 millioner kroner. Av inntetene i 2015 kommer 61,3 millioner kroner i form av utbytte fra aksjeselskaper, herav 47,5 millioner kroner fra Energiselskapet Buskerud AS, 11,6 millioner kroner fra Lindum AS og 2,2 millioner kroner fra Drammen Kino AS. I forhold til opprinnelig budsjett er inntektene fra utbytte 9,2 millioner kroner høyere enn forutsatt. I samsvar med budsjett er det i tillegg inntekstført 65,3 millioner kroner som eieruttak fra kommunale foretak i 2015.  

Tabell over utbytte og eieruttak

Pensjonskostnader lavere enn forutsatt

Fellesutgifter og ufordelte poster viser en netto forbedring på 76,4 millioner kroner i forhold til budsjett. Dette kan i hovedsak forklares av lavere pensjonskostnader og i en viss grad besparelse i kommunens sentrale lønnsreserve.

Pensjonskostnader
Rådmannen varslet allerede i 1. tertialrapport 2015 at bykassens pensjonsbelastning kunne bli betydelig lavere enn budsjettert. I 2. tertialrapport ble dette vurdert nærmere, og det ble varslet en mulig mindreutgift i størrelse 40 – 60 millioner kroner. Endelige regnskapstall for 2015 viser en mindreutgift på 65,5 millioner kroner. 

Som følge av nytt regelverk for uførepensjon i offentlig sektor fra 1. januar 2015 ble Drammen kommunale pensjonskasses fremtidige forpliktelser betydelig redusertDette har, sammen med lavere lønns- og G-vekst enn forutsatt i 2015, ført til reduksjon i netto pensjonskostnad . Dette bidrar til at premieavviket  blir høyere enn forutsatt, til tross for at betalt reguleringspremie er lavere enn budsjettert. 

Drammen bykasses samlede pensjonsbelastning består av netto pensjonskostnad tillagt årlig amortisering av tidligere års premieavvik. Figuren nedenfor viser at det for første gang siden 2007 er en klar nedgang i den samlede pensjonsbelastningen i 2015. Etter flere år med kraftig økning, har imidlertid kostnadsveksten avtatt de siste to årene. Veksten fra 2013 til 2014 er i stor grad initiert av økt amortiseringskostnad fra tidligere års premieavvik. 

Premieavviket er i 2015 inntektsført med 93,0 millioner kroner. Samtidig er det dekket inn 71millioner kroner av tidligere års premieavvik . Dette innebærer at akkumulert premieavvik har økt med 22 millioner kroner i 2015, og utgjør ved årets utgang 619,7 millioner kroner inkl. arbeidsgiveravgift. Det akkumulerte premieavviket utgjør isolert sett en betydelig likviditetsmessig belastning for Drammen kommune. 

Tabell over utvikling i pensjonskostnader

Sentral lønnsreserve
Som tidligere varslet var det forventet enn besparelse i den sentrale lønnsreserven. Etter at alle lønnsoppgjør er gjennomført viser denne en innsparing på 2,4 millioner kroner.

Interkommunalt samarbeid - avregning
Interkommunale samarbeid etter §§ 27 og 28 i kommuneloven et resultat før avsetninger på 7,1 millioner kroner i 2015. Dette blir resultatmessig nøytralisert gjennom avsetning til bundne driftsfond, og påvirker således ikke bykassens årsresultat for 2015.

 
Topp