Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Investeringsregnskapet 2015

Drammen kommune har i 2015 hatt brutto investeringsutgifter på 550,2 millioner kroner. Dette er 92 millioner kroner lavere enn i 2014. Som det fremgår av figuren nedenfor er dette det laveste årlige investeringsnivået i perioden 2007-2015, når investeringsutgiftene er omregnet til 2015-kroner. 

Tabell over investeringsutgifter 2007-2015

Det er i 2015 gjennomført investeringsprosjekter i Drammen bykasse for 298,6 millioner kroner og for 242,5 millioner kroner i regi av Drammen Eiendom KF. I tillegg har Drammen Kjøkken KF investert for 9,1 millioner kroner i produksjonsutstyr til det nye produksjonsbygget. Dette er 273,4 millioner kroner lavere enn budsjettert, og skyldes i hovedsak forskjøvet oppstart og framdrift for enkelte større prosjekter. Mindreforbruket fordeler seg med 63,7 millioner kroner i bykassen og 209,7 millioner kroner i Drammen Eiendom KF.

De høyeste investeringskostnadene i 2015 påløpt innenfor programområde 14 Vann og avløp med investeringer på totalt 124,7 millioner kroner. De største enkeltprosjektene innenfor Drammen bykasses investeringsregnskap i 2015:

 • VA – Narverud separering 22,8 mill. kr
 • Prof. Smiths alle – fellesprosjekt VA – fortau, holdeplasser mv. 19,0 mill. kr *)
 • VA – Mellomdammen 12,7 mill. kr
 • Oppgradering kommunale veier (asfaltering/forarbeider) 11,4 mill. kr
 • Utskifting av kvikksølvarmatur gatelys 11,4 mill. kr
 • VA – Prins Oscars gate 8-31 ledningsutskifting 10,9 mill. kr
 • VA – Nedre Storgate 49-53 6,7 mill. kr

*) Finansiert med bidrag fra Buskerudbysamarbeidet

De største enkeltprosjektene innenfor Drammen Eiendom KF’s investeringsregnskap i 2015:

 • Kjøp av boliger for utleie 48,4 mill. kr
 • Nytt produksjonsbygg Drammen Kjøkken KF 35,1 mill. kr
 • Konnerud skole – oppgradering inneklima 21,3 mill. kr
 • Christian Blomsgate 20 - boliger 19,4 mill. kr *)
 • Frydenhaug skole – nybygg og rehabilitering hovedbygg 17,2 mill. kr
 • Bekkevollen barnebolig – utvidelse 15,0 mill. kr

*) Finansieres delvis med brannforsikringsoppgjør

Brutto investeringsutgifter per programområde

Bykassens investeringsregnskap viser et samlet mindreforbruk for programområdene på 63,7 millioner kroner. Ut fra rapportert status ble det foretatt en nedjustering av investeringsutgiftene med 22 millioner kroner ved behandlingen av 2. tertialrapport. Faktisk påløpte utgifter har imidlertid vist seg å bli lavere enn anslått. Avviket skyldes i stor grad forskjøvet prosjektering og framdrift i enkelte prosjekter innenfor programområdene 04 Byutvikling (Knutepunktutvikling), 05 Helse og omsorg (velferdsteknologi og Livsgledesykehjem) og 07 Ledelse, organisering og styring (IKT-investeringer).  

Investeringsregnskapet til Drammen Eiendom KF viser et mindreforbruk på 209,7 millioner kroner. Forskjøvet prosjektering og oppstart av flere større prosjekter har medført at det er store ubrukte bevilgninger per utgangen av 2015. Dette omfatter blant annet følgende områder/prosjekter:

Programområde 02 Oppvekst (12,8 millioner kroner):

 • Bekkevollen barnebolig – under utførelse


Programområde 05 Helse og omsorg (33 millioner kroner):

 • Ubrukte midler til kjøp av omsorgsboliger
 • Ombygging institusjonsbygg


Programområde 12 Grunnskole (97 millioner kroner):

 • Investeringsmidler til flerbrukshaller (prosjektering/oppstart)
 • Restmidler Frydenhaug skole (skal delvis benyttes til rehabilitering av gammelt bygg)
 • Anlegg under utførelse (rehabilitering Åskollen og Konnerud skole)


Drammen Eiendom KF – diverse tiltak (30,5 millioner kroner):

 • Enøk-tiltak og energikonvertering mv. 
 • Oppgradering av tekniske anlegg
 • Rammebevilgning til strategiske eiendomskjøp


Det vises forøvrig til nærmere omtale av investeringsprosjektene under de enkelte programområder og i omtalen av Drammen Eiendom KF.

 
Topp