Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Oppsummering

Aktive Drammen

Drammen kommune har i 2015 satset på fysisk aktivitet. En aktiv befolkning gir god folkehelse, og det investeres i anlegg for idrett og friluftsliv. Fysisk aktivitet er en naturlig del av tjenestetilbudet, og flere er aktivt til stede i eget liv med fokus på hverdagsmestring.

Kommunen har en sosial profil og tilrettelegger for utsatte grupper. Gratis barnehage til barn i familier med lav inntekt styrker språkferdighetene og bedrer integreringen. Flere får hjelp til å kunne eie sin egen bolig og flere ledes inn i jobb og aktivitet.

Bystyret har vedtatt kommuneplanens arealdel, som legger grunnlaget for byvekst med kvalitet. Kommunen har i 2015 arbeidet med planprosesser for å legge til rette for blant annet nytt sykehus, bedre transportløsninger og videre bolig- og næringsutvikling. 

Kommunen har god kontroll på økonomien og kommunens ressurser forvaltes på en bærekraftig måte. Et betydelig driftsoverskudd i 2015 styrker kommunens reserver og gir et økonomisk handlingsrom for fremtiden.

Drammen har en åpen og raus tilnærming til samarbeidet om å skape en ny kommune sammen med nabokommuner i regionen. 

Mer aktivitet og flere aktive drammensere

 • Regnskapet for 2015 er avsluttet med et overskudd etter årsoppgjørsdisposisjoner på 160,8 millioner kroner. Netto driftsresultat før årsoppgjørsdisposisjoner er på 203 millioner kroner. 
 • Alle som ønsker det har fått barnehageplass. Kommunen tilbyr gratis plass til barn i familier   med lav inntekt. Ved utgangen av 2015 hadde 568 barn gratis barnehageplass.
 • Kommuneplanens arealdel ble vedtatt av bystyret. Den følger opp bystrategiens målsettinger   om byvekst med kvalitet.
 • Alle helse- og omsorgsdistriktene er i gang med å innføre Livsgledesykehjem. Bystyret har   vedtatt temaplan for helse, sosial og omsorg. 
 • Flere søker til biblioteket som opplevelsesarena.
 • Flere selvbetjeningsløsninger på nett gir bedre service til innbyggerne. Drammen kommune    er en av Norges fremste offentlige virksomheter i bruk av elektronisk handel og kommunen   mottok statens pris for digitale anskaffelser i 2015.
 • Ny kunstgressbane er åpnet på Brakerøya og kunstgressbanen på Marienlyst er rehabilitert   med nytt dekke. Arbeidene med nytt kunstis- og kunstgressanlegg på Konnerud er igangsatt   og skianlegget på Konnerud er videreutviklet. Vestbygda og Aronsløkka skoler har fått nye   nærmiljøanlegg og Hamborgstrømskogen friluftspark ble åpnet i desember.
 • Arbeidet med kommunereformen har vært en sentral oppgave i 2015. Det har pågått   drøftinger mellom flere kommuner i regionen om en mulig ny kommune. Svelvik og   Drammen har gjort et intensjonsvedtak om sammenslåing av de to kommunene.
 • Vedlikeholdsetterslepet på veinettet er redusert. Gang- og sykkelveier har vært særlig   prioritert.
 • Norges Beste Barnehage og Norges Beste S kole er slått sammen til ett kompetansesenter for   barnehage og skole. Hele oppvekstsektoren er mobilisert for et kvalitetsløft gjennom   ”Læringsløp Drammen”.
 • Bystyret har vedtatt Levekårsplanen. Drammen fikk statens bosettingspris i 2015. 149   husstander mottok startlån i 2015 og 63 husstander ble boligeiere, gjennom prosjektet ”leie   til eie”. 

God kontroll, høyere inntekter og lavere utgifter gir overskudd

Regnskapet for 2015 viser et netto driftsoverskudd på 203 millioner kroner. Det tilsvarer 4,5 prosent av brutto driftsinntekter. Overskuddet etter årsoppgjørsdisposisjoner er 160,8 millioner kroner.     

Hovedårsaker til et positivt årsresultat

 • Netto mindreutgifter i programområdene: 55,2 millioner kroner
 • Merinntekter fra skatt og rammetilskudd: 28,9 millioner kroner
 • Merinntekter sentrale inntekter: 6,9 millioner kroner
 • Mindreutgifter i finansbudsjettet: 9,3 millioner kroner
 • Mindreutgifter til pensjon: 76,4 millioner kroner


God kontroll og stram styring

Drammen har lavere inntekter enn landsgjennomsnittet. For å kunne levere gode tjenester til innbyggerne er det nødvendig å ha styring på økonomien. Det er god kontroll i virksomhetene, og flere har et vesentlig mindreforbruk i 2015:

 • Barnehage:15,6 millioner kroner
 • Grunnskole: 10,4 millioner kroner
 • Sosiale tjenester: 20,0 millioner kroner


Vi sikrer oss og bygger reserver 

Kommunen trenger et økonomisk handlingsrom for å håndtere renteendringer og uforutsette utgifter. Bystyret har vedtatt en handlingsregel for oppbygging av reserver:

 • Drammen kommune skal ha en fondsreserve som til enhver tid er på 3 prosent av bykassens brutto driftsinntekter (disposisjonsfondet)
 • Drammen kommune skal ha et rentesikringsfond som til enhver tid utgjør 1 prosent av kommunens samlede lånegjeld

I 2015 ble det foretatt en netto avsetning til disposisjonsfond på 57,8 millioner kroner. Disposisjonsfondet utgjør med dette 286,1 millioner kroner.  

Rådmannen vil foreslå at årsresultatet på 160,8 millioner kroner tilføres disposisjonsfondet. Etter dette vil disposisjonsfondet, inkludert rentesikringsfond, utgjøre 446,8 millioner kroner ved utgangen av 2015.  

Alle får barnehageplass  

Alle som ønsker har fått barnehageplass. Det er ledige barnehageplasser gjennom året. Kommunen tilbyr gratis barnehageplass til barn i familier med lav inntekt for at de skal kunne delta i hele læringsløpet. I desember 2015 hadde 568 barn gratis barnehageplass, en økning på 204 barn siden januar 2015.

Andelen barn i barnehage i alderen 1- 5 år er 88,6 prosent, mens andelen i alderen 1 – 2 år er 76,5 prosent.

For å markere overgangen til ett kompetansesenter for barnehage og skole og for å starte arbeidet med ”Læringsløp Drammen” ble det arrangert felles kick-off med 1 650 deltagere fra barnehage, skole og oppvekst. Målsettingen er et ytterligere kvalitetsløft der ansatte og lederes kompetanse blir en viktig faktor.  

750 ansatte i private og kommunale barnehager hatt fått tilbud om kompetanseheving i 2015. Dette inkluderer lederopplæring, pedagogisk medarbeiderskole, fagkurs i leke- og læringsmiljø og barns sosiale kompetanse. 

Andelen ansatte med barnehagelærerutdanning har økt fra 36,8 til 39,2 prosent.

Fysisk aktivitet gjennom musikk, dans og lek er en integrert del av barnehagehverdagen.

Flere barn får tjenester fra Senter for oppvekst 

Forebyggende helsetjenester ble styrket med 3,1 millioner kroner i 2015, og flere fikk konsultasjoner og oppfølging. Fra høsten 2015 har alle 1. klassinger fått tilbud om samtale med helsesøster. 

Barnevernet har gjennomført flere undersøkelser. Det har vært satset på å gi hjelp til barn og familier tidligere, for å unngå at barn må flytte ut av Drammen. Antallet barn som er plassert utenfor hjemmet er stabilisert i 2015. 

Levekårsteamet bisto 67 familier med til sammen 151 barn. Tilbudet styrkes til fattige familier og deres barn, gjennom oppfølging av familiene og med systematisk kunnskapsdeling og økt kompetanse i tjenestetilbudet.  

Det ble i 2015 gjennomført en ekstern gjennomgang av Senter for oppvekst og barnevernet. Denne viste at virksomheten som helhet utfører sine oppgaver på en tilfredsstillende måte og pekte på konkrete forbedringsområder. Forslag til forbedringer er fulgt opp.

I 2015 har barnevernet satset systematisk på kompetansebygging og tjenesteutvikling og har avsluttet de fleste kjøp fra eksterne tilbydere. 
I 2015 fikk flere familier med funksjonshemmede barn tilbud om avlastning. I tråd med bystyrets vedtak ble det bosatt 20 enslige, mindreårige flyktninger. 

Planlegger for videre byutvikling

Bystyret vedtok kommuneplanens arealdel 2015. Planen danner grunnlag for videre planprosesser. I 2015 er 50-60 plan- og utbyggingsprosjekter planlagt eller gjennomført, i samarbeid med private eller andre offentlige aktører. Viktige planprosesser i 2015 var:

 • Sundland, inkludert etappe 1 av Tilfartsvei vest
 • nytt sykehus
 • Intercity-Vestfoldbanen • Bjørnstjerne Bjørnsons gate
 • Svelvikveien 
 • Travbanen/Berskaug 
 • Marienlyst
 • Gulskogen nord 

Nytt forslag til Buskerudbypakke 2 ble lagt frem til drøfting i de fire kommunene og fylkeskommunen i slutten av 2015.

På Fjell er det investert 6,6 millioner kroner til gang- og sykkelvei, samt ny aktivitetspark (Dumpa). 

Anbudsgrunnlag for første fase av kollektivknutepunkt Bragernes er utarbeidet. 

Jernbaneverket bygger ny undergang for fotgjengere og syklister i Rødgata i samarbeid med Drammen kommune. 

I 2015 ble det behandlet 680 byggesaker, mot 549 saker i 2014.

Alle sykehjem blir livsgledesykehjem 

Alle helse- og omsorgsdistriktene er i gang med å innføre Livsgledesykehjem, for beboere både i sykehjem og i andre heldøgnstilbud. Dette innebærer blant annet et forpliktende samarbeid med barnehager, skoler og frivillige. Det er tilrettelagt for ulike aktiviteter inne og ute.   

Regnskapet viser at helse-, sosial- og omsorgstjenestene i 2015 ble driftet i balanse med et mindreforbruk på 0,6 millioner kroner.

Tjenesteproduksjonen er opprettholdt og brukerne har i 2015 hatt god tilgang på tjenestene. 

For å bedre kvaliteten og gi tjenester til flere vedtok bystyret i juni 2015 temaplan for helse-, sosial- og omsorg. Planen er fulgt opp med opplæring av medarbeidere, endrede arbeidsformer og nye opptreningsprogram for brukerne. Utviklingsenheten, Skap gode dager, har gjennomført 11 opplæringstiltak og foretatt kompetansekartlegging av 1 097 medarbeidere. Alle virksomhetene har utarbeidet kompetanseplaner. 

Medarbeidere tilbys 55 ulike kurs via e-læring, blant annet legemiddelhåndtering.

Det er etablert et tilrettelagt tilbud til eldre med atferdsutfordringer ved Åskollen helse- og omsorgsdistrikt med i alt 16 plasser.  

Alle aktuelle tjenestesteder har fått trådløst nett, informasjonsskjermer og utstyr til spillteknologi. 

For å bedre dialogen med brukerne er det etablert brukerråd i alle virksomheter.

10 nye leiligheter er tilbudt psykisk utviklingshemmede for eie eller leie. 

Flere arrangementer ved biblioteket

Biblioteket økte antall arrangementer med 15 prosent, og besøkstallet økte til over 400 000. Antallet tradisjonelle utlån går ned, mens flere søker til biblioteket som opplevelsesarena. Det nye folkeverkstedet byr på ulike muligheter for kreativ utfoldelse. 

Drammen kino, Drammens museum og Brageteateret hadde økende besøkstall i 2015. Kulturarrangementer i regi av Drammen Scener og Den norske kirke hadde færre besøk i 2015 enn i 2014. 

Flere barn og unge deltok i kommunens aktivitetstilbud. Både aktivitetssenteret NEON på Fjell og G60 utviklet nye tilbud og økte andelen jenter blant brukerne. Interkultur presenterte kunst- og kulturopplevelser av høy kvalitet i nasjonal sammenheng. 

Triztan Vindtorn poesipris er godt etablert på nasjonalt nivå. I samband med prisen ble den nye Triztan Vindtorn poesifestival gjennomført, med god oppslutning.

Flere selvbetjeningsløsninger 

Flere selvbetjeningsløsninger er utarbeidet for å gi innbyggerne bedre service. Digital søknad om barnehageplass er utarbeidet og implementeres tidlig i 2016. Situasjonskart og nabolister i forbindelse med byggesaker kan nå hentes på nett 24 timer i døgnet. Historiske kart er nå tilgjengelig for alle på kommunens nettside.

Twitter ble tatt i bruk som informasjonskanal i siste kvartal 2015 og har 228 følgere. Det er satset videre på kommunens facebookside som i 2015 hadde om lag 6 000 følgere. 

Ombygging av rådhuset ble gjennomført i 2015, med etablering av nytt kundesenter, møteromssenter og café for ansatte og besøkende. 

Drammen kommune mottok anskaffelsesprisen for digitale anskaffelser fra Direktoratet for forvaltning og IKT i 2015. Drammen kommune er blant landets ledende offentlige virksomheter i bruk av e-handel. Omsetningen over e-handel i 2015 var på om lag 440 millioner kroner. Dette er nær en fordobling fra 2013.

Friluftsliv i friluftslivets år

2015 var ”friluftslivets år”. Dette ble markert med blant annet en turstafett gjennom store deler av året med cirka 2 000 deltagere. Bruken av friluftsområdene har økt og elve- og fjordparkene ble kåret til kommunens mest attraktive friluftsmål. 

Planlegging av ny idrettshall, samt kunstis- og kunstgressbane ved Øren skole er startet opp. Ny kunstgressbane på Brakerøya er åpnet. Marienlyst kunstis- og kunstgressbane er rehabilitert med nytt kunstgress. Bygging av interkommunalt kunstis- og kunstgressannlegg i Konnerud idrettspark er igangsatt. Skianlegget på Konnerud er videreutviklet med snøkanonanlegg, ny løypemaskin og utvidet løypenett i samarbeid med idrettslaget. Det er etablert nye nærmiljøanlegg ved Vestbygda og Aronsløkka skoler.

Hamborgstrømskogen friluftspark ble åpnet i oktober. Parken er et samarbeid mellom turistforeningen og Drammen kommune. Parken er en opplevelses-, lærings- og aktivitetsarena for barn og unge.

Sammen om en ny kommune 

Kommunereformen har vært en sentral oppgave i 2015. Det er utført et utredningsarbeid som har dannet grunnlag for ”nabopraten” mellom de åtte kommunene i Drammensregionen. 

Parallelt med sonderingene mellom kommunene i drammensregionen er intensjonsvedtaket om at Drammen og Svelvik går sammen i én kommune fulgt opp gjennom bilaterale samtaler. Dette danner grunnlaget for arbeidet med en politisk plattform for en ny kommune bestående av Svelvik og Drammen.

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2015var valgdeltakelsen i Drammen 55,9 prosent, en nedgang fra 61,2 prosent i 2011. Nedgangen i Drammen er i tråd med valgdeltakelsen nasjonalt.  

Dyre dråper

Ekstremværet Petra førte til ekstraordinære skader og nedbrytning av veier. Det er gjennomført tiltak for håndtering av overvann og utbedring av skader for 3,6 millioner kroner. 

Brukerundersøkelsen 2015 viser at folk har en bedre opplevelse av standard på asfaltlapping og asfaltering. Vedlikeholdsetterslepet på veinettet er redusert. Gang- og sykkelveier har vært særlig prioritert. I alt er 5,6 km vei og 3,4 km gang- og sykkelvei asfaltert i 2015. 

Alle kvikksølvlamper i byens veibelysning er nå erstattet med nye LED-lamper. Dette bidrar til redusert energiforbruk. Bragernes torg har også fått ny belysning. 

Det er etablert 3 km turveibelysning i elveparken på Åssiden. 

Mobiliserer for et kvalitetsløft

For å markere overgangen til ett kompetansesenter for barnehage og skole og for å starte arbeidet med ”Læringsløp Drammen”, ble det for første gang arrangert felles kick-off for 1 650 deltagere fra barnehage, skole og oppvekst før skolestart. Hele oppvekstsektoren er mobilisert for å sikre et ytterligere kvalitetsløft i barn og unges utdanningsløp.

Alle resultater på nasjonale prøver er på eller over nasjonalt gjennomsnitt. Det samme gjelder for elevenes læringsmiljø. Elevenes motivasjon og trivsel er på et stabilt høyt nivå. Fysisk aktiv læring én time hver dag er innført på alle skoler.

Kompetanseheving på alle nivåer i organisasjonen var også i 2015 et prioritert mål. 56 lærere deltar i videreutdanning innenfor den nasjonale strategien ”Kompetanse for kvalitet”. 18 lærere deltar i den nasjonale prøveordningen med ”Lærerspesialister”, en pilotering som skal legge grunnlag for et helhetlig nasjonalt system for alternative karriereveier for lærere.

Drammen har blitt en av kommunene hvor flest elever forserer i fag (får undervisning på et høyere nivå enn alderen deres skulle tilsi). 32 elever på barnetrinnet forserer i matematikk og 72 elever på ungdomstrinnet forserer i engelsk eller matematikk.

Fikk bosettingsprisen i 2015

Drammen kommune fikk i 2015 statens pris for bosetting av flyktninger. I tråd med bystyrets vedtak ble 170 flyktninger bosatt i 2015, 20 av disse var enslige mindreårige.

Drammen har en aktiv boligpolitikk og bystyret reviderte i 2015 boligsosial handlingsplan. 149 husstander fikk startlån i fjor og det ble i alt utbetalt 163,7 millioner kroner til formålet. 63 husstander ble, gjennom leie til eie-tiltaket, boligeiere i 2015.  

Bystyret vedtok Levekårsårsplan i 2015.

Sysselsettingsandelen i Drammen er under landsgjennomsnittet. Arbeidsledigheten i Drammen var stabil gjennom 2015, i en periode hvor ledigheten nasjonalt steg med 13 prosent.

Utgiftene til økonomisk sosialhjelp er på samme nivå i 2014 som i 2015. Det var1 896 personer som mottok økonomisk sosialhjelp i 2015. Dette er 23 flere enn i 2014. 

Andelen barn som vokser opp i lavinntektsfamilier økte fra 21,6 prosent i 2013 til 23,7 prosent i 2014. 

Ved siste måling, i 2014, var 70 prosent av de som avsluttet introduksjonsprogram for to år siden i arbeid eller utdanning. Antall flyktninger som gikk over i arbeid eller utdanning målt ved avslutning av introduksjonsprogram i 2015 var 34,5 prosent, mens målet er 55 prosent.

Resultatene for norskopplæring viser at andelen deltakere som har bestått i hovedsak er over landsgjennomsnittet. Eksamensresultatene for grunnskoleopplæring for voksne var bedre i 2015 enn i 2014.

 
Topp