Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

P01 Barnehager

Alle som ønsker har fått barnehageplass, og det er ledige barnehageplasser. Drammen kommune tilbyr gratis barnehageplass til barn i familier med lav inntekt for at de skal kunne delta i hele læringsløpet. I desember 2015 hadde 568 barn gratis barnehageplass, en økning på 204 barn siden januar 2015.

Andelen barn i barnehage i alderen 1- 5 år er 88,6 prosent, det er en nedgang på 0,3 prosentpoeng. Andel barn i barnehage i alderen 1 – 2 år er 76,5 prosent, det er en økning på 0,9 prosentpoeng.

For å markere overgangen til ett kompetansesenter for barnehage og skole og for å starte arbeidet med ”Læringsløp Drammen” ble det arrangert felles kick-off med 1 650 deltagere fra barnehage, skole og oppvekst. ”Læringsløp Drammen – å lykkes i hele læringsløpet” har mobilisert hele barnehage-, skole- og oppvekstsektoren, og målsettingen er et ytterligere kvalitetsløft der ansatte og lederes kompetanse blir en viktig grunnmur for å få dette til.

750 ansatte i private og kommunale barnehager hatt fått tilbud om kompetanseheving i 2015. Dette inkluderer lederopplæring, pedagogisk medarbeiderskole, fagkurs i leke- og læringsmiljø og barns sosiale kompetanse. Andelen ansatte med barnehagelærerutdanning har økt fra 36,8 til 39,2 prosent.

Fysisk aktivitet gjennom musikk, dans og lek er en integrert del av barnehagehverdagen.

Det er flere barn som trenger særskilt norskopplæring ved skolestart, og det tyder på at flere barn ikke har gode nok språkferdigheter til å følge vanlig undervisning.

Brukerundersøkelse for foreldre med barn i de kommunale barnehagene viser at foreldrene er godt fornøyd med tilbudet, og svarprosenten økte fra 2014 til 2015.

Programområdet hadde i 2015 et mindreforbruk på 15,6 millioner kroner.

Økonomi

Programområdet hadde et mindreforbruk på 15,6 millioner kroner i 2015. Programområdet ble styrket med 6,3 millioner kroner i 1. tertial 2015, med bakgrunn i forventet høyere vekst i etterspørselen etter barnehageplasser enn budsjettert. 

Les mer om økonomi

Nøkkeltall

Nøkkeltall tjenester

Indikator

2012

2013

2014

2015

Andel barn 1-5 år mnd barnehageplass

87,3 %

87,9 %

88,9 %

88,6 %

Andel nullåringer med barnehageplass

2,0 %

3,3 %

2,4 %

2,1 %

Andel ansatte med barnehagelærerutdanning

36,1 %

37,2 %

36,8 %

39,2 %

Antall barn i kommunal barnehage

1 639

1 671

1 704

1 686

Antall barn i privat barnehage

1 904

1 943

1 888

1 874

Antall barn totalt i barnehage i Drammen

3 543

3 614

3 592

3 560

Antall minoritetsspråklige barn barnehage

983

1 075

1 180

1 204


Les mer om nøkkeltall

 

Andre forhold

  • Kapasitet
  • Gratis barnehage
  • Kompetansesenter
  • Åpen barnehage
  • Barnehage- og skolebehovsanalyse
  • Vikarmidler

Les mer om andre resultater

Topp