Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

P02 Oppvekst

Flere barn får tjenester fra Senter for oppvekst. Forebyggende helsetjenester ble styrket med 3,1 millioner kroner i 2015, og flere fikk konsultasjoner og oppfølging. Fra høsten 2015 har alle 1. klassinger fått tilbud om samtale med helsesøster i løpet av første skoleår. 

Barnevernet har gjennomført flere undersøkelser. Barnevernet har satset på å gi hjelp til barn og familier tidligere, og å unngå at barn må flytte ut av Drammen. Resultatet for 2015 viser at antall barn som er plassert utenfor hjemmet er stabilisert. 

Levekårsteamet bisto 67 familier med til sammen 151 barn. Levekårsteamet styrker tilbudet til fattige familier og deres barn gjennom oppfølging av familiene og med systematisk kunnskapsdeling og økt kompetanse i tjenestetilbudet.  

Det ble i 2015 gjennomført en ekstern gjennomgang av Senter for oppvekst og barnevernet. Gjennomgangen viste at virksomheten som helhet utfører sine oppgaver på en tilfredsstillende måte og pekte på konkrete forbedringsområder. Rapporten ble fulgt opp høsten 2015 og forslag til forbedringer er fulgt opp.

 I 2015 har barnevernet satset systematisk på kompetansebygging og tjenesteutvikling og har avsluttet de fleste kjøp fra eksterne tilbydere. 

Pedagogisk- psykologisk tjeneste startet i 2014 arbeidet med omlegging av tjenesten mot i større grad å bistå skoler og barnehager med kompetanse- og organisasjonsutvikling. I 2015 har økningen i antall henvisninger knyttet til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning vært lavere enn tidligere år. 

I 2015 fikk flere familier med funksjonshemmede barn tilbud om avlastning. I tråd med bystyrets vedtak ble det bosatt 20 enslige, mindreårige flyktninger. 

Etter å ha blitt tilført 16,7 millioner kroner gikk virksomheten i økonomisk balanse i 2015.

Økonomi

Netto driftsutgifter for programområdet etter avsetning til bundne fond var i 2015 på 253,6 millioner kroner mot 248,1 millioner kroner i 2014 målt i faste 2015- kroner. Dette gir en reell økning med 5,5 millioner kroner, tilsvarende 2,2 prosent.

Les mer om økonomi

 

Andre forhold

  • Barnevern
  • Tjeneste for funksjonshemmede barn
  • Pedagogisk-psykologisk tjeneste
  • Forebyggende oppvekst- og helsetjenester
  • Tiltakstjenester
  • Enslige mindreårige flyktninger

Les mer om andre resultater 

Topp