Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Andre resultater

I 2015 har det blitt forberedt eller gjennomført flere plan- og utbyggingsprosjekter i samarbeid med private eller andre offentlige aktører. De største planprosjektene er nevnt nedenfor, men det har også vært under behandling og vedtatt flere mindre planer.

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt av bystyret 16.6.2015. Det gjensto da fire områder hvor vedtaket var uten rettsvirkning fordi statlige myndigheter hadde lagt ned innsigelse. Etter sluttføring av forhandlinger om innsigelsene, ble endelig plan vedtatt 5.10.2015

Arealdelen utgjør kommunens arealpolitiske styringsverk for å nå bystrategiens mål om ”byvekst med kvalitet”. Det legges til grunn at byveksten i hovedsak skal skje gjennom fortetting sentralt og i transformasjonsområder i dalbunnen, slik at byutviklingen tilrettelegger for et mer miljøvennlig transportmønster i fremtiden. 

Arealutviklingsprosjekter

Marienlyst

I 2012 ble det inngått en utviklingsavtale mellom Drammen kommune og Ticon Eiendom om utvikling av Marienlyst, med multifunksjonshall, boligutvikling og park-/aktivitetsområde som sentrale elementer. Et eget utbyggingsselskap ble etablert: Marienlyst Utvikling AS.

Planprogram for prosjektet ”Marienlyst Nord” er vedtatt. Reetablering av ny friidrettsbane på Berskaug inngår i forutsetningene for gjennomføring av prosjektet. Det er tidligere varslet oppstart av arbeid med reguleringsplan og tilhørende utbyggingsavtale. Arbeid med utvikling av plan og tilhørende avtaler er startet opp. 

Midlertidig godsterminal på Holmen

I samarbeid med Jernbaneverket er det planlagt omlegging av jernbanespor og lokalveier. Forslag til reguleringsplan er utarbeidet med sikte på gjennomføring i løpet av 2015 og midler til prosjektet er avsatt i statsbudsjettet for 2015. Målet med tiltaket er å overføre gods fra Sundland og Nybyen til Holmen, og en avlasting av hovedsporet inn mot Drammen for å legge til rette for flere persontog her.

Drammen stasjon

Drammen kommune har i samarbeid med Rom Eiendom AS og Jernbaneverket arbeidet med å videreutvikle Drammen stasjon som knutepunkt. Det er inngått avtale om frigjøring av parkeringsarealer til byutvikling i området. Rom Eiendom AS har utarbeidet en mulighetsstudie og gjennomført parallelloppdrag for utvikling av knutepunktet rundt stasjonen. På bakgrunn av vinnerprosjektet er det utarbeidet planprogram som ble oversendt Drammen kommune ved årsskiftet. Planprogrammet er vedtatt utlagt på høring i februar 2016. 

Fjordbyen Brakerøya-Lierstranda

Det samarbeides med Lier kommune om utvikling av Fjordbyen som en forlengelse av bybåndet fra Drammen sentrum. Planarbeidet har blitt påvirket av at Statens vegvesen har fremmet forslag til ny løsning for fremføring av RV 23 og fremtidig E134; Lierdiagonalen. Det samarbeides også med Vestre Viken helseforetak om nytt sykehus på Brakerøya, som vil bli det første store byggeprosjektet i Fjordbyen.

Nytt sykehus 

Vestre Viken helseforetak har gjennom 2015 fortsatt planleggingen av nytt sykehus på Brakerøya. Planprogrammet ble fastsatt av formannskapet i februar 2015. Vestre Viken har utarbeidet flere skisser og alternativer for hvordan sykehuset kan bygges på Brakerøya, samt et ”utvidet null-alternativ” med utbygging på dagens sykehusområde. Det har vært prosess om vei- og baneløsninger med blant annet Jernbaneverket og Statens vegvesen.  

Gulskogen Vest

En skisse til disposisjonsplan er utarbeidet av grunneierne, og rådmannen har gitt tilbakemelding med anbefaling om videre arbeid med utvikling av denne planen.Arbeidet er foreløpig satt på vent inntil kommunedelplan (trasé) for ny Vestfoldbane er vedtatt.

Gulskogen Nord

Området fra Sundhaugen til Rødgata, på nordsiden av jernbanen, er i kommuneplanen avsatt til transformasjonsområde, bymessig bebyggelse med nye boliger og ny næringsvirksomhet. Med bakgrunn i prosjekt-dugnader med representanter for flere offentlige etater og private grunneiere ble det i 2014 utført en forstudie til masterplan for Gulskogen nord. Forstudien er presentert for eiendomsutviklere/grunneiere, formannskapet og i åpent informasjonsmøte for bydelen. Forstudien legges til grunn for det videre arbeid med en helhetsplan for Gulskogen Nord. Videreføring av arbeidet med Gulskogen Nord utføres nå som kommunedelplan. Et forprosjekt for Baker Thoens alle vil inngå i arbeidet slik at utvikling av Gulskogen Nord samordnes med Jernbaneverkets planer for Gulskogen stasjon med tilliggende sporbehov.

Sundland

Reguleringsplan for Sundland ble vedtatt 16.6. Planen er utarbeidet i samarbeid med Rom Eiendom AS, og tilrettelegger for utvikling av bolig- og næringsbebyggelse. Et nytt lokalveinett gjennom området, og etappe 1 av Tilfartsvei Vest fra Øvre Sund bru til Sundland, inngår i planen. Det er også inngått utbyggingsavtale med Rom Eiendom AS. 

Travbanen og Berskaug

I samarbeid med Åssiden Utvikling AS er det utarbeidet forslag til planprogram for Travbanen og Berskaug-området. Planprogrammet ble vedtatt av bystyret 10.2. Det legges opp til en områderegulering som ser på utviklingen av Travbanen og Berskaug samlet, og omfatter utvikling av boliger, bydelssenter og idrettsanlegg.

Drammen glassverk

Grunneier ønsker å transformere Drammen glassverk fra industri- og næringsområde til boligområde med lokale nærings- og servicefunksjoner. Planprogram for reguleringsplan ble vedtatt av formannskapet 17.11. 

I kommuneplanen er det anslått et potensial for utbygging av 2 000 boliger i området Slippen – Glassverket, og Drammen glassverk kan være første etappe i en slik transformasjon. Utbygging av området vil gi trafikkøkning på Svelvikveien, som allerede er hardt belastet med trafikk. Utbygging henger derfor sammen med utbygging av ny Svelvikvei og utbedring av dagens Svelvikvei.

Samferdselsprosjekter – vei og jernbane

Belønningsordningen

Avtale mellom Samferdselsdepartementet og kommunene og fylkeskommunen i Buskerudbysamarbeidet om belønningstilskudd til bedre kollektivtransport og mindre bilbruk ble inngått i 2014, og ga et tilskudd på 308,3 millioner kroner for perioden 2014-17. Handlingsplan og tiltaksplan for bruk av midlene er satt opp av ATM-utvalget i Buskerudbyen, etter forutgående behandling i de 4 kommunestyrene og fylkestinget. I 2015 ble det gitt en tilleggsbevilgning på 15 millioner kroner til nytt kollektivknutepunkt på Bragernes.   

Kollektivknutepunkt Bragernes torg

Nedre Bragernes torg og tilhørende gatenett vest for torget skal bygges om med formål å forbedre Bragernes torg som sentralt kollektivknutepunkt for Drammen og nærliggende kommuner. Tiltaket er nødvendig for å sikre nok kapasitet til å avvikle økt busstrafikk i forbindelse med Buskerudbypakke 2. Prosjektet omfatter også nye brygger langs elva med gang-/sykkelvei lang Øvre Strandgate. Detaljprosjektering er gjennomført i 2015. Det legges til rette for etappevis utbygging med mulig anleggstart i Øvre Strandgate i 2016. Prosjektet delfinansieres av belønningsordningen.

Buskerudbypakke 2

Regjeringen behandlet våren 2015 konseptvalgutredning og KS1-rapport for Buskerudbypakke 2, og ga med det styringssignaler for Buskerudbysamarbeidets videre arbeid med bypakka. Som følge av dette har Buskerudbysamarbeidet arbeidet frem et nytt forslag der statlige riksvei- og jernbaneprosjekter tatt ut av pakka (følger egne, statlige prosesser), prosjekter i Kongsberg er tatt ut, og enkelte andre tiltaksposter er redusert. 

Nytt forslag til Buskerudbypakke 2 ble lagt frem til drøfting i de 4 kommunene og fylkeskommunen i slutten av 2015. Det arbeides videre med pakka, med mål om stortingsbehandling i 2017.

Ny E134 Strømsåstunnel

Dagens Strømsåstunnel er en del av E134 mellom Drammen og Haugesund. Tunnelen er 3,8 km lang og har ett løp med toveistrafikk. Årsdøgntrafikken er nå cirka 17 600 kjøretøyer per døgn. Strømsåstunnelen oppfyller ikke EUs sikkerhetskrav. Det er besluttet at kravet om rømningsveger skal løses ved å bygge et nytt tunnelløp ved siden av det eksisterende, med tverrforbindelser mellom løpene. Drammen kommune er i dialog med Statens vegvesen for å sikre samtidig planlegging av Tilfartsvei vest/Tilfartsvei Konnerud med tilhørende kryss med E134, og 4 felt E134 mot Mjøndalen.

Statens vegvesen har i 2015 introdusert et nytt forslag til fremtidig fremføring av E134 gjennom Drammensområdet, den såkalte ”Lierdiagonalen”. En mulig fremtidig omlegging av E134-trasen ligger mange år frem i tid, og påvirker ikke behovet for å bygge ut Strømsåstunnelen i henhold til gjeldende sikkerhetskrav. 

Bjørnstjerne Bjørnsons gate

Bjørnstjerne Bjørnsons gate skal utvides til 4-felts bygate med anlegg for gang- og sykkeltrafikk. 

Reguleringsplan for parsellen Jernbanegata-Telthusgata ble vedtatt i 2012. Strekningen er fylkesvei, og utbygging vil bli finansiert av Buskerud fylkeskommune. Statens vegvesen er ansvarlig for utbygging av prosjektet.  Anleggstart ventes i 2016. 

Forslag til reguleringsplan for parsellen Telthusgata-Holmestrandsveien (inkluderer nytt Rundtomkryss) ble lagt ut til offentlig ettersyn av formannskapet 17.11. Strekningen inngår som et av tiltakene i forslaget til Buskerudbypakke 2.

Jernbaneavtale 2

Jernbaneavtale 2 – også kalt Samarbeidsavtale 2 – er en oppfølging og konkretisering av avtalen fra 2012 mellom Jernbaneverket, NSB AS, ROM Eiendom AS og Drammen kommune. Avtalen legger til rette for byutvikling i Nybyen og på Sundland. På Holmen gjøres en oppgradering av jernbaneanleggene i påvente av statlig avklaring av permanent løsning for godsvirksomheten. Det legges også til rette for byutvikling ved Drammen stasjon og arealtransformasjon på ytre Tangen. Avtalen ble vedtatt av bystyret 19.5.2015

Vestfoldbanen – ny parsell gjennom Drammen

Planprogram for kommunedelplan med konsekvensutredning for Vestfoldbanen; Drammen – Kobbervikdalen ble vedtatt av bystyret 24.11. Prosjektet skal bidra til å gi økt hastighet og økt frekvens på Vestfoldbanen, og kan samtidig gi mulighet til å fjerne den barrieren som dagens enkeltspor utgjør gjennom Strømsø og Danvik. En viktig problemstilling i planarbeidet er hvordan traseen skal føres frem gjennom by- og boligområder frem til tunnelpåhugg i fjell i Strømsåsen. Vestfoldbane-prosjektet må også koordineres med planer for utbygging av dobbeltspor Drammen – Gulskogen, tilpasninger på Drammen stasjon og Jernbaneverkets hensettingsprosjekt. 

Anleggstart er anslått til årsskiftet 2019/2020 og ferdigstillelse i 2024.

Svelvikveien

Kommunedelplan for ny Svelvikvei, ble lagt ut til offentlig ettersyn 8.12. Prosjektet inkluderer oppgradering av dagens Svelvikvei. 

Prosjektet inngår som ett av tiltakene i forslaget til Buskerudbypakke 2.

 
Topp