Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Mål og resultater

P04 Mål- og resultatstyring 2014-2017

Antall nye boliger har ligget lavere enn målsettingen i 2015. Dette var også tilfelle i 2014. Det er heller ikke måloppnåelse når det gjelder andel nye boliger i bybåndet. Utbygging på Knive og Konnerud har bidratt til at andelen nye boliger utenfor bybåndet har ligget høyt. Det ligger noen feilkilder som kan føre til underrapportering i statistikken, dels ved at ferdigstillelse/midlertidig brukstillatelse for boliger blir meldt inn sent eller ikke i det hele tatt, og dels ved at det nå er anledning til å etablere utleieenheter som ikke trenger å registreres som egne boenheter.

Ved utgangen av 2015 er det flere store boligprosjekter under oppstart eller utbygging blant annet på Bragernes, og i den nye arealdelen til kommuneplan er det lagt vekt på transformasjonsområder i elvedalen. Det er derfor lagt til rette for bedre måloppnåelse i årene som kommer både når det gjelder antall nye boliger, og andel nye boliger i bybåndet. 

Det er behandlet åtte private reguleringsplaner i 2015, og alle er behandlet innen lovpålagt frist. Det bemerkes her at fristen på 12 uker begynner å løpe fra og med at kommunen har mottatt planmateriale som planavdelingen anser som komplett, og som innholdsmessig følger opp hovedtrekk og rammer i den politisk vedtatte arealpolitikken. 

En har så langt ikke lykkes å få årlige oppdaterte tall for omsetning i detaljhandel eller utelivsbransjen i sentrum. Indikatorene mangler derfor.

Når det gjelder sykkelbruk viser tallene ved to målestasjoner (Bragernes strand og G/S-vei langs Professor Smiths alle) en nedgang. Det er imidlertid stor usikkerhet omkring målestasjonenes nøyaktighet, og det er valgt ikke å bruke tallene som grunnlag i MRS-tabellen. Biltrafikkveksten er marginalt lavere enn nasjonalt trafikkvekst. Biltrafikkveksten er allikevel høyere enn befolkningsveksten, det vil si at biltrafikken per person har økt litt. Kollektivtrafikken har økt. Dette gjelder særlig togtrafikken, noe som trolig skyldes flere avganger og bedre materiell.  

 
Topp