Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Nøkkeltall

Programområde byutvikling omfatter:

 • Behandling av plansaker, først og fremst reguleringsplaner og kommuneplanens arealdel. 
 • Fysisk planlegging og byform.
 • Samferdselsplanlegging og trafikksikkerhet.
 • Kulturminnevern. 
 • Byggesaksbehandling og skjenke- og serveringsbevillinger.
 • Fremforhandling av utbyggingsavtaler/gjennomføringsavtaler med private og offentlige aktører 
 • Gjennomføring av kommunale byutviklingsprosjekter, som bygging/opparbeidelse av torg, plasser og grøntområder.  

Organisatorisk dekkes plansaksbehandling, fysisk planlegging og byform, samferdselsplanlegging, trafikksikkerhet og kulturminnevern av Byplan – avdeling Plan. Byggesaksbehandling, skjenke- og serveringsbevillinger dekkes av Byplan – avdeling Byggesak. Byggesaksbehandling og behandling av innsendte planer er brukerfinansiert gjennom et selvkostregime, mens de øvrige aktivitetene i Byplan-virksomheten finansieres av kommunens driftsbudsjett. 

Gjennomføring av kommunale byutviklingsprosjekter, fremforhandling av utbyggingsavtaler og koordinering/oppfølging av alle store private og offentlige byggeprosjekter utføres av Byprosjekter. Utgiftene til Byprosjekter belastes investeringsprosjekter i programområdene 04 Byutvikling, 09 Idrett, park og natur, 11 Vei, og 14 Vann og avløp.

P04 Nøkkeltall

Brukere  

Det har vært gjennomført dialogmøter med virksomhet Byplan (plan og byggesak), og virksomhet Byprosjekter. Når det gjelder kommunens utbyggings- og samarbeidsprosjekter sier brukerne seg generelt fornøyd med samarbeidet, og det oppfattes at kommunen møter utbyggere med profesjonelle holdninger og bidrar til konstruktive løsninger. Følgende forbedringspunkter ble også tatt opp fra brukernes side:

 • mer koordinerte og tydeligere tilbakemeldinger i plansaker
 • redusere bruk av dispensasjoner 
 • større forutsigbarhet i vernesaker
 • redusere behovet for statlige innsigelser i plansaker

Korrupsjonssak i byggesaksavdelingen 

I løpet av høsten ble det oppdaget flere avvik i saksbehandlingen i flere saker knyttet til to medarbeidere i byggesaksavdelingen. Videre undersøkelser ga grunnlag for mistanke om korrupsjon. Politiet ble varslet, og politiet valgte å igangsette etterforskning. Ledelsen ved virksomheten Byplan har bistått politiet i etterforskningen.

Etterforskningsarbeidet resulterte i at politiet i januar 2016 gikk til pågripelse av de to mistenkte saksbehandlerne. Kommunen har på sin side suspendert og avskjediget saksbehandlerne. Saken følges opp videre i 2016, gjennom:

 • Ekstern og intern gjennomgang av saksbehandlingsrutiner og kontrollsystemer, og utbedring av disse.
 • Ytterligere bistand til politiets etterforskning.
 • Gjennomgang av de byggesakene det har vært avdekket avvik og regelbrudd. Det kan være aktuelt å pålegge tilbakeføring eller riving av ulovlige byggearbeider.
 • Ivaretakelse av mest mulig normal drift ved byggesaksavdelingen, og oppfølging av øvrige medarbeidere.
 
Topp