Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Økonomi

P04 Driftsregnskap 2014 etter avsetning til bundne fond

Programområdet viser ett resultat på budsjett etter avsetning på 0,7 millioner kroner til bundne fond. Netto driftsutgifter i 2015 var på 24,7 millioner kroner mot 21,8 millioner kroner i 2014. Dette er en økning på 2,9 millioner kroner. 2,7 millioner av dette er finansiert via Planlegging for byvekst.

Byggesak skal finansieres av egne inntekter. For 2015 var det et merforbruk på 1,5 millioner kroner som gir en selvkostgrad på 91 prosent etter indirekte kostnader. Det er vedtatt mindre endringer i prisstruktur i økonomiplan 2016-2020 for å nå krav om selvkost.  

Vurdering driftregnskapet

Planlegging for byvekst – ”planløftet”

I 1. tertial 2014 ble det satt av 15 millioner kroner fra fond til å gjennomføre en ekstraordinær stor portefølje med planprosjekter. Av denne bevilgningen var 11,7 millioner kroner ubrukt per 1.1.15. I 2015 er det fra brukt 2,7 millioner kroner til planlegging, og 1,7 millioner kroner til arbeid rundt kommunereformen. De resterende 7,2 millioner kroner disponeres i 2016.

Vurdering av investeringsregnskapet 

Samarbeidsprosjekter med andre utbyggere

Det er brukt 3,1 millioner kroner i 2015. Dette har mellom annet gått til planlegging av friidrettsanlegg Berskaug, nytt tinghus, sporomlegging Holmen, grunnerverv og gebyrer (tinglysningsgebyr og behandlingsgebyr).

Kollektivknutepunkt Bragernes torg

3,5 millioner kroner ble forbrukt i 2015. Av dette er 2 millioner kroner dekket av tilskudd fra Buskerudbyen. Prosjektering av brygge og holdeplasser langs Strandveien fra Bybrua til St. Olavs gate har pågått i 2015. Arbeidene ble lyst ut i desember. Igangsettelse er våren 2016 og forventet ferdigstillelse i løpet av året. Det har pågått detaljprosjektering av Bragernes nedre torg, samt holdeplasser i Øvre Storgate og i St. Olavs gate. Ferdige anbudsdokumenter vil foreligge sommeren 2016. 

Fjell 2020

Det er totalt brukt 6,6 millioner kroner, hvorav 3,5 millioner kroner er dekket av statlig tilskudd. Arbeidene med nærmiljøanlegg i ”Dumpa” ble igangsatt sommeren 2015 og har forventet ferdigstillelse i juni 2016. Arbeidene i 2015 har bestått av ledningsarbeider og grunnarbeider for kunstgressbane, volleyballbane og lekeareal. I tillegg opparbeidelse av gangforbindelse med tilhørende belysning.

 
Topp