Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

P05 Helse og omsorg

Brukerne har i 2015 hatt god tilgang på tjenestene. Tjenesteproduksjonen er opprettholdt.   

Regnskapet viser at helse-, sosial- og omsorgstjenestene ble driftet i balanse med et mindreforbruk på 0,6 millioner kroner.

For å bedre kvaliteten og gi tjenester til flere vedtok bystyret i juni 2015 temaplan for helse-, sosial- og omsorg (HSO – plan).  Planen er fulgt opp med opplæring av medarbeidere, endrede arbeidsformer og nye opptreningsprogram for brukerne. 

I regi av utviklingsenheten, Skap gode dager, er det gjennomført 11 opplæringstiltak. Det er foretatt kompetansekartlegging av 1 097 medarbeidere, og alle virksomhetene har utarbeidet kompetanseplaner. Medarbeidere tilbys 55 ulike kurs via e-læring, blant annet legemiddelhåndtering.

Alle helse- og omsorgsdistriktene innfører Livsgledesykehjem som blant annet innebærer et forpliktende samarbeid med barnehager, skoler og frivillige. Det er tilrettelagt for ulike aktiviteter inne og ute.  

Det er etablert et eget tilrettelagt og kommuneovergripende tilbud til eldre med atferdsutfordringer ved Åskollen helse- og omsorgsdistrikt med i alt 16 plasser.  

Alle aktuelle tjenestesteder har fått trådløst nett, informasjonsskjermer og utstyr til spillteknologi. 

For å bedre dialogen med brukerne er det etablert brukerråd i alle virksomheter.

10 nye leiligheter er tilbudt psykisk utviklingshemmede for eie eller leie. 

Sykefraværet var i 2015 på 9,5 prosent. 

Økonomi

Brutto driftsutgifter for programområdet i 2015 var 1 334,2 millioner kroner mot 1 411,9 millioner kroner året før. Netto driftsutgifter var da 93,7 millioner kroner lavere enn i 2014.

Les mer om økonomi

 

Andre resultater

  • Planer
  • Boliger
  • Vedlikehold av bygningsmasse
  • Status tilpasning av kjøkkenfasiliteter

Les mer om andre resultater

Topp