Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Økonomi

Vurdering driftregnskapet

2015 er første året som Idrett, park og natur er eget programområde betegnet P09. Historiske tall i tabell er tidligere rapportert sammen med P11 Vei. Økning i ramme fra 2014 til 2015 på 20,7 millioner kroner er relatert til midler flytt fra P11 og ikke en betydelig økning i kostnader. Støtte til blant annet Drammensbadet på 17,8 millioner kroner er viktigste driver.  Driftregnskapet for 2015 er i balanse. Avvik mot budsjett for driftsinntekter og kostnader er i hovedsak netto beløp knyttet til husleie og mva for anlegg som leies ut til idrett. Det er ikke avsatt midler til bundne fond for programområdet. 

Vurdering av investeringsregnskapet

Investeringsprosjektene og anleggsutbygging har blitt gjennomført i tråd med føringene i økonomiplanen. Se også egne omtaler av de enkelte anlegg over. Når det gjelder Drammen Park, vil neste byggetrinn ferdigstilles i 2016.

 
Topp