Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Nøkkeltall

Tabell med brutto driftsutgifter per innbygger for politisk styring

Økning i utgifter per innbygger til politisk styring skyldes prosjektene innenfor kommunereformen og at det har vært kommunevalg i 2015. 

Kommunereform

Arbeidet med kommunereform i 2015 har i all hovedsak fokusert på tre løp; innhenting av kunnskap, ekstern og intern informasjon, samt politiske samtaler. Det ble ansatt to prosjektledere i et treårig engasjement med ansvar for de ulike oppgavene. PwC og Asplan Viak ble innhentet for å utrede konesekvensene av ulike sammenslåingsalternativer for kommunene i regionen. Svelvik, Drammen og Øvre Eiker var ansvarlige for anbudet. Lier, Sande og Øvre Eiker ønsket å delta i utredningsarbeidet, som også inkluderte Hurum og Røyken.

Utredningen ble presentert på et fellesmøte i juni. For ytterligere å belyse etterspurte tema, ble det arrangert en seminarserie med innleide foredragsholdere. Kommunene som har deltatt på seminarserien er Svelvik, Drammen, Lier, Røyken og Hurum. 

For å sikre god informasjonsspredning er det blitt opprettet en hjemmeside og en facebookside. En informasjonsbrosjyre er sendt ut til samtlige husstander i Drammen, og det er avholdt et folkemøte. Lag og foreninger er blitt tilbudt besøk av de folkevalgte. Skoleelever i 10. klasse har fått opplæring i reformen av elever på Drammen VGS.

Informasjon til de ansatte skjer gjennom drøftingsmøter med de tillitsvalgte, og gjennom informasjonsmøter med virksomhetslederne. Prosjektlederne er også blitt invitert ut til enkeltvirksomheter for å informere.

Svelvik og Drammen startet arbeidet med en politisk plattform for en ny kommune. Målet for begge kommunene er at flere kommuner skal slutte seg til arbeidet. Arbeidet med kommunereform er politisk vedtatt av bystyret. Det orienteres om status i arbeidet i hvert bystyremøte. 

Nettside for kommunereformen

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Ved årets kommunestyrevalg ble totalt 29 406 stemmer partifordelt. Av de partifordelte stemmene ble 8 864 avgitt ved forhåndsstemmegivning, mens 20 268 ble avgitt på valgdagen. For hele kommunen var valgdeltakelsen (oppmøte) 55,9 prosent. I 2011 var deltakelsen på 61,2 prosent, hvilket gir en nedgang i valgdeltakelsen på 5,3 prosent. Fremmøteprosenten på landsbasis var 60,0 prosent.

Etter invitasjon fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet deltok Drammen i forsøket med elektronisk avkryssing i manntallet. Elektronisk avkryssing innebærer at velgerens stemmegivning registreres direkte og fortløpende i en sentral manntallsdatabase for hele kommunen. Registreringen skjer enten ved avlesning av strekkoden på valgkortet eller ved inntasting av persondata. Erfaringen etter gjennomført forsøk viser at elektronisk avkryssing gir effektiviserte prosesser og derigjennom redusert risiko for feil i avkryssingen. Elektronisk avkryssing gir dermed et raskere og mer presist valgoppgjør.

Innføring av elektronisk manntallsavkryssing medførte store endringer i arbeidsprosesser og rutiner. I tillegg ble det i forberedelsesfasen gjort et betydelig arbeid knyttet til kartlegging og installering av nødvendig it-løsninger som eksempelvis fiberbredbånd. Innføringen av elektronisk manntallsavkryssing ga derfor en betydelig engangskostnad knyttet til anskaffelse av nødvendig hardware og infrastruktur. Det ble i økonomiplanen for 2015 avsatt 4,4 millioner kroner til gjennomføringen av kommunestyre- og fylkestingsvalget. Endelig regnskapsoversikt viser et merforbruk på 0,1 millioner kroner.  

Det ble ikke mottatt klager på forberedelsen eller gjennomføringen av kommunestyrevalget i Drammen kommune. Valgoppgjøret ble godkjent i bystyrets konstituerende møte. Hovedinntrykket er således at valget har blitt gjennomført på en effektiv, god og forsvarlig måte.

Offentliggjøring av politiske saker 

Det er i 2015 behandlet 185 politiske saker, fordelt på i alt 10 bystyremøter. Sakene legges ut på politikerportalen 9 virkedager før møtedato.

Bystyrets møter kan følges på nett. Totalt har 3 413 personer sett video fra møtene, enten direkte (2 310) eller i opptak (1 103).

 
Topp