Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Økonomi

Vurdering driftregnskapet

Programområdet har et mindreforbruk på 0,4 millioner kroner. 

Programområdets oppgaver består av politisk aktivitet og kontroll og revisjon. 

Politisk aktivitet

Politiske møter og utvalg rapporterer et mindreforbruk på 0,5 millioner kroner. Dette skyldes at for mye utbetalt godtgjørelse til politikere i siste 4 års periode er tilbakeført mot driftsregnskapet på P10 og overført som en fordring til balansen. Politiske råd og komiteer rapporterer forbruk innenfor budsjett. 

Kommunevalget

Det ble i økonomiplanen for 2015 avsatt 4,4 millioner kroner til gjennomføringen av kommunestyre- og fylkestingsvalget. Endelig regnskapsoversikt viser et merforbruk på 0,1 millioner kroner

Kommunereformen

Arbeidet med kommunereformen er organisert innenfor en rekke prosjekter finansiert av planmidler og skjønnsmidler fra Buskerud Fylkeskommune. Samlet hadde prosjektene en kostnadsramme i 2015 på 3,9 millioner kroner. 1,9 millioner er overført til 2016 via bundne fond.

Revisjon og kontroll

Revisjon og kontroll rapporterte et forbruk i tråd med budsjettrammen på 2,75 millioner kroner. Kostnadene dekker revisjon og kontrollutvalges sekreteriat og møtegodtgjørelse.

Utviklingen i netto driftsutgifter viser at aktiviteten innenfor P10 i 2015 er høy sammenlignet med 2014 på grunn av valget og prosjektene knyttet til kommunereformen (grønne stolper). Programområdets budsjettramme for 2015 ble redusert med 0,3 millioner kroner fordi frivillighetsutvalget hadde fullført sitt arbeid. Utviklingen i kostnader til politisk aktivitet, revisjon og kontroll, justert for valg, kommunereformen og tilbakeføring av godtgjørelse til folkevalgte viser en svak nedgang tilsvarende reduksjonen i rammen. (blå linje). Programområdets forbruk viser en nedadgående trend fra 2012. 

Vurdering av investeringsregnskapet

Til sammen 1,1 millioner kroner av revidert investeringsbudsjett på 2,1 millioner kroner ble brukt til valgutstyr, valgPC’er og Ipader til politikerne. 

 
Topp