Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

P12 Skole

Alle resultater på nasjonale prøver er på eller over nasjonalt gjennomsnitt. Det samme gjelder for elevenes læringsmiljø. Elevenes motivasjon og trivsel er på et stabilt høyt nivå. Fysisk aktiv læring én time hver dag er innført på alle skoler.

For å markere overgangen til ett kompetansesenter for barnehage og skole og for å starte arbeidet med ”Læringsløp Drammen”, ble det for første gang arrangert felles kick-off for 1 650 deltagere fra barnehage, skole og oppvekst før skolestart. ”Læringsløp Drammen – å lykkes i hele læringsløpet” har mobilisert hele oppvekstsektoren for å sikre et ytterligere kvalitetsløft i barn og unges utdanningsløp.

Mål og resultater

Kompetanseheving på alle nivåer i organisasjonen har også i 2015 vært et prioritert mål. 56 lærere deltar i videreutdanning innenfor den nasjonale strategien ”Kompetanse for kvalitet”.
18 lærere deltar i den nasjonale prøveordningen med ”Lærerspesialister”, en pilotering som skal legge grunnlag for et helhetlig nasjonalt system for alternative karriereveier for lærere.

I 2015 ble det besluttet at Drammen kommune skal delta i forskningsprosjektet 1+1 LærerEFFEKT. Prosjektet går over fire år og hensikten er å forske på effekt av økt lærertetthet og smågruppeundervisning i matematikk på 1. – 4. trinn.

Drammen har blitt en av kommunene hvor flest elever forserer i fag. 32 elever på barnetrinnet forserer i matematikk og 72 elever på ungdomstrinnet forserer i engelsk eller matematikk på et høyere nivå enn alderen deres skulle tilsi.

Skolene drives kostnadseffektivt, og det utvises stram økonomistyring. Programområdet hadde i 2015 et mindreforbruk på 10,4 millioner kroner i forhold til justert budsjett.

Les mer om mål og resultater.

Økonomi

Programområdet viser et mindreforbruk på 10,6 millioner kroner etter avsetninger til bundne fond ved årets slutt. Det er fem skoler som hadde merforbruk i 2015. Merforbruket ligger på mellom 0,1 og 0,6 millioner kroner, men alle vil dekke dette inn i løpet av 2016. De øvrige skolene er i balanse eller endte med et mindreforbruk. Det utvises stram og god økonomistyring i skolene.

Les mer om økonomi.

 

Andre resultater

 • Elevenes faglige resultater
 • Nasjonale prøver
 • Skriftlig eksamen
 • Barnetrinnet – motivasjon og miljø
 • Elevundersøkelsen
 • Forsering av fag i grunnskolen og videregående opplæring
 • Bygge ut skoleplasser i takt med elevtallsveksten
 • Gjennomføring i videregående opplæring
 • Grunnskoleopplæring for voksne
 • Felles kompetansesenter skole og barnehage
 • Etter- og videreutdanning for lærere og skoleledere
 • Nettverk for lærere
 • Nettverk for nyutdannede og mentorer
 • Lærerspesialister
 • LærerEFFEKT 1+1
 • Nulltoleranse mot mobbing
 • Fysisk aktiv læring
 • Sommerskole
 • Spesialundervisning

Les mer om andre resultater

Topp