Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

P13 Sosiale tjenester

Sysselsettingsandelen i Drammen er under landsgjennomsnittet. Arbeidsledigheten i Drammen var omtrent stabil fra 2014 til 2015, i en periode hvor ledigheten nasjonalt steg med 13 prosent. Utgiftene til økonomisk sosialhjelp er på samme nivå i 2014 som i 2015. Det var1 896 personer som mottok økonomisk sosialhjelp i 2015. Dette er 23 flere enn i 2014. Bystyret reviderte boligsosial handlingsplan i 2015. 149 husstander fikk startlån i fjor og det ble i alt utbetalt 163,7 millioner kroner til formålet. 63 husstander ble, gjennom leie til eie-tiltaket, boligeiere i 2015.

Andelen barn som vokser opp i lavinntektsfamilier økte fra 21,6 prosent i 2013 til 23,7 prosent i 2014. Bystyret vedtok Levekårsårsplan i 2015.

I tråd med bystyrets vedtak ble det bosatt 170 flyktninger i 2015.

Ved siste måling, i 2014, var 70 prosent av de som avsluttet introduksjonsprogram for to år siden i arbeid eller utdanning. Antall flyktninger som gikk over i arbeid eller utdanning målt ved avslutning av introduksjonsprogram i 2015 var 34,5 prosent, mens målet er 55 prosent.

Drammen kommune mottok 2,4 millioner kroner i ekstratilskudd for bosetting av flyktninger i 2015.

Resultatene for norskopplæring viser at andelen deltakere som har bestått i hovedsak er over landsgjennomsnittet.

Eksamensresultatene for grunnskoleopplæring for voksne var bedre i 2015 enn i 2014.

Økonomien ved Introduksjonssenteret ble gjennomgått i 2015. Regnskapet viser et mindreforbruk på 15,3 millioner kroner.

Hovedaktiviteter innenfor rusfeltet var samarbeid med Kirkens bymisjon om å få flere i arbeid, forebyggende arbeid ved Ungdomstorget og prosjekt for å forebygge overdoser. I 2015 er det etablert et tettere samarbeid mellom kommunens rustjeneste, Vestre Viken helseforetak v/ AMK sentralen og medisinsk avdeling og Legevakten. Målet er å gi en bedre oppfølging av mennesker som har tatt overdose.

 

Andre resultater

  • Tjenesteutvikling i NAV
  • Samarbeid om markedsarbeidet i Drammensregionen
  • Jobbsjansen
  • Økt antall flyktninger
  • Styrket innsats for at flere skal bli selvhjulpne
  • Nye handlingsplaner er vedtatt i 2015
  • Tjenestetilbudet til rusavhengige forbedres
  • Norskopplæring for innvandrere og flyktninger
  • Grunnskole for voksne

Les mer om andre resultater

Topp