Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

P14 Vann og avløp

Det er levert drikkevann og slokkevann uten større avvik. I 2015 ble det kjøpt noe mindre vann fra Glitrevannverket enn i hvert av de tre foregående årene. Renseeffekten ved Solumstrand renseanlegg var i henhold til myndighetskravene, mens Muusøya renseanlegg hadde en renseeffekt på fosfor på 93 prosent, kravet er 95 prosent. Årsaken til dette er i hovedsak at uttynnet avløpsvann er vanskeligere å rense enn konsentrert kloakk.

Det har vært problemer med å oppnå tilfredsstillende badevannskvalitet i Drammenselva. Prøver tatt i hovedstrømmen av elva i Nedre Eiker rett oppstrøms kommunegrensen indikerer at oppstrøms forurensning gir et vesentlig bidrag til dårlig badevannskvalitet i Drammen.  Det er foreløpig for tatt for få prøver til å kunne konkludere.

Programområdets leverer resultat på budsjett. Det er gjennomført investeringer for 121,2 millioner kroner.

Det legges stor innsats i utskifting og rehabilitering av både vann- og avløpsledninger, og utskiftingstakten var høy i 2015, med 1,6 prosent fornyelse på vann og 1,3 prosent på avløp.  Dette tilsvarer 4,7 km fornyet vannledning og 4,5 km fornyet avløpsledning. Nyinstallering av vannmålere hos arealabonnenter har også pågått i 2015, men dette arbeidet er nå nesten fullført.

Andelen husholdninger med vannmåler økte fra 96 prosent i 2014 til 98 prosent i 2015. Beregnet lekkasje fra vannledningsnettet gikk noe ned i 2015 i forhold til 2014 (fra 48 prosent til 44 prosent).

Målet om å tilby god drikkevannskvalitet er oppnådd. Det er også målene om renseeffekt på Solumstrand renseanlegg. På Muusøya renseanlegg ble resultatet litt dårligere enn kravet (93 prosent fosforfjerning, krav: 95 prosent).  Det gjenstår fortsatt mye arbeid for å tilfredsstille myndighetenes krav om å føre 95 prosent av forurensningene til renseanlegg. I dag antas det å være om lag 86 prosent. Målet om tilfredsstillende badevannskvalitet ble ikke nådd.

Økonomi

Det ble høyere driftsinntekter enn budsjettert i 2015, både fra tilknytningsgebyrene og årsgebyrene. Dette skyldtes et uventet stort etterslep fra tidligere år når det gjaldt fakturering av tilknytningsgebyrer, og at årsgebyrene ble høyere enn budsjettert som følge av at fakturerbart forbruk gikk ned mindre enn antatt som følge av installering av vannmålere.

Dette inntektsoverskuddet samt mindreforbruket på noen driftsposter ble benyttet til ledningsvedlikehold. Dersom en ledning skiftes ut med en ny med samme funksjon og kapasitet er det tillatt å velge om dette skal behandles som investering eller drift/vedlikehold.  Det var svært høy aktivitet når det gjaldt ledningsutskifting i 2015 og i alt 12,6 millioner kroner av kostnadene ble ført på driftsbudsjettet.

Les mer om økonomi.

 

Andre resultater

  • Nok vann
  • Godt vann
  • Tilfredsstillende badevannskvalitet
  • Overholde fylkesmannens krav i utslippstillatelsen
  • Vann- og avløpsnettet skal være robust

Les mer om andre resultater

Topp