Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Andre resultater

Nok vann

For å holde den bruksmessige vannkvaliteten god renses vannledningsnettet rutinemessig med spyling og bruk av renseplugg. Dette fører til at vannet må stenges av hos hver abonnent cirka 8-10 timer hvert 5. år, som er noe mer avbrudd i vannforsyningen enn ønskelig. Det er utarbeidet en plan for å kartlegge behovet for rensing av ledningsnettet mer detaljert, slik at det ikke skal bli nødvendig å stenge av vannet så ofte der behovet er minst. Denne planen vil bli tatt i bruk i 2016. Vannavstengning i forbindelse med rutinemessig rensing er varslede (planlagte) avbrudd. Vi har også ikkevarslede vannavstengninger i forbindelse med for eksempel vannlekkasjer, men disse har svært lite omfang.
 
Alle kommunens abonnenter har normalt vannforsyning fra Røysjø eller Glitre. Skulle det bli umulig å forsyne byen fra en eller begge disse kildene, vil vann fra Asker og Bærum vannverk bli koplet inn. Alle disse vannkildene har godkjent sikkerhet og vannkvalitet.

Vannkjøpet fra Glitrevannverket var i 2015 om lag 15 prosent under 2004-nivå. Målet om å holde vannforbruket lavt nok til at vi på sikt har tilstrekkelig kildekapasitet er derfor nådd i 2015. Det arbeides fortsatt systematisk med forskjellige tiltak for å minske lekkasjene, og dette er det nødvendig å ha fokus på i uoverskuelig framtid.

Godt vann

Hvorvidt byen forsynes med godt vann vurderes ut fra rutineprøvene som tas i faste punkter spredt over hele forsyningssystemet.  Disse prøvene tas blant annet for å imøtekomme Drikkevannsforskriftens krav til kontroll av vannkvaliteten som innebærer bestemmelser om antall prøvepunkter, parametre og hyppighet. Analyseresultatene i 2015 bekreftet at innbyggerne i Drammen har hygienisk betryggende og bruksmessig tilfredsstillende vann.

Det har vært gjennomført funksjonstest og nødvendige tiltak på beredskapspumpe på Bråtan. Pumpa sikrer vannforsyningen til Underlia ved ledningsbrudd i hovedforsyningen inn til området. Det ble senere gjennomført en beredskapsøvelse med dette som hendelse. Det har også vært gjennomført beredskapsøvelse i samarbeid med Glitrevannverket og Sande kommune.

Tilfredsstillende badevannskvalitet

Skogstjerna hadde som vanlig utmerket badevannskvalitet, men målet vedrørende badevannskvaliteten ble ikke nådd i 2015, da 19 av 99 prøver (19 prosent) hadde TKB>1000. Spesielt i juli og i slutten av august var det mange prøver med dårlige resultater.
For å komme nærmere en forklaring på dette, ble det i august gjennomført tre omganger med prøvetaking i hovedstrømmen av elva i Nedre Eiker rett oppstrøms kommunegrensen.  Resultatene av disse prøvene samsvarte i stor grad med badevannsresultatene, noe som tyder på at oppstrøms forurensning gir et vesentlig bidrag til dårlig badevannskvalitet i Drammenselva. Det er foreløpig for lite materiale til å kunne konkludere.

Overholde fylkesmannens krav i utslippstillatelsen

Solumstrand renseanlegg klarte for tredje år på rad alle rensekravene. Muusøya renseanlegg hadde en rensegrad på fosfor på 93 prosent, kravet er 95 prosent. For å bedre renseresultatet er det nødvendig med ytterligere optimalisering av prosessen, og det ble i 2015 gjennomført flere tiltak for å øke rensegraden for fosfor, blant annet forsøk med endret kjemikaliedosering. Det er også viktig å gjøre tiltak på ledningsnettet for å separere overvann fra avløpsvannet.

Når det gjelder tilføringsgrad, er kravet 95 prosent. Dette er vanskelig å måle, men i henhold til saneringsplanen er tilføringsgraden beregnet å være på 85-90 prosent i Muusøya rensedistrikt. Det er igangsatt et langsiktig arbeid med å kartlegge tilføringsgraden bedre, blant annet ble det i 2015 arbeidet med å beregne forurensningsproduksjonen i rensedistriktene. Det er også laget en avløpsmodell for Solumstrand rensedistrikt, og målet var å få denne ferdig kalibrert i løpet av første halvår i 2015. Kalibreringen tok mye lenger tid enn forutsatt, og ble ikke ferdigstilt før i begynnelsen av 2016. Det jobbes kontinuerlig med å forbedre måling/beregning av mengde utslipp fra overløpene, blant annet ved at det installeres nytt måleutstyr når overløpstasjoner oppgraderes.

Vann- og avløpsnettet skal være robust

I løpet av november og desember ble det gjennomført en ROS-analyse på vannforsyningen med hensyn på følger av ekstremvær. Noen tiltak er gjennomført, og det jobbes videre med identifisering av tiltak.

 
Topp