Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Mål og resultater

Vannforbruk og lekkasjebekjempelse

Drammen kjøpte i 2015 8,3 mill m3 vann fra Glitrevannverket, som er cirka 15 prosent mindre enn gjennomsnittet for 2003, 2004 og 2005 (2004-nivå). Dette er godt innenfor målet i hovedplanen, som har som mål at vannforbruket (totalt, inkludert lekkasjer) skal ligge på 2004-nivå eller lavere. Noe av årsaken er ledningsfornying i regi av Drammen kommune og Glitrevannverket.
 
Det ble rehabilitert eller skiftet ut i alt 4,7 km vannledning. For å sikre at ledningsnettet blir fornyet, er det et mål å ha en utskiftingstakt på minst 1 prosent av vannledningsnettet hvert år. Innenfor investeringsrammen vil utskiftingstakten variere ut fra hvor kostnadskrevende anleggene er.

Lekkasjeprosenten gikk noe ned og er nå beregnet til 44 prosent. Det arbeides systematisk med å lokalisere og tette lekkasjer, samt skifte ut dårlige ledninger. Men dette er et langsiktig arbeid, og det er foreløpig for tidlig å si om lekkasjene vil fortsette å minske.

Vannmålerinstallering hos arealabonnenter

Ved utgangen av desember gjensto det cirka 250 abonnenter uten vannmåler. Andelen husholdninger med vannmåler var som gjennomsnitt for 2015 på 98 prosent. Dette tallet vil bli noe høyere, men det forventes ikke 100 prosent vannmålerdekning. Dette skyldes at noen få husstander fortsatt må betale gebyr etter areal, fordi det ikke lar seg gjøre å installere vannmåler uten uforholdsmessig kostbare ombygginger. Det arbeides videre med avtaler og regelverk for dette i 2016.

Rehabilitering av avløpspumpestasjoner og utskifting av avløpsledninger

Arbeidet med utskifting og modernisering av avløpspumpestasjoner og andre installasjoner på nettet ble videreført. De fleste avløpspumpestasjonene ble bygd på 1990-tallet, og det er behov for å skifte ut store deler av det tekniske og elektroniske utstyret. For 2015 har dette resultert i 6 nyoppgraderte stasjoner. I tillegg har 15 pumpe- og overløpstasjoner fått ny eller forbedret overvåkning tilknyttet til vårt overordnede styresystem.

Det ble rehabilitert eller skiftet ut i alt 4,5 km avløpsledning, noe som utgjør 1,3 prosent av total lengde avløpsledninger. Av dette var 4,2 km utskifting av fellesledninger med separate spillvanns- og overvannsledninger. Det har aldri vært foretatt så omfattende separeringstiltak i løpet av ett år tidligere.

Renseresultater avløpsrenseanleggene

Solumstrand renseanlegg har fungert godt i 2015, og alle rensekravene ble oppfylt. Når det gjelder Muusøya, hadde renseanlegget en fosforfjerning på 93 prosent (kravet er 95 prosent). Dette viser at det fortsatt er utfordringer med å stabilisere driften på anlegget og at det må arbeides videre med optimalisering. Det er også viktig at det gjennomføres tiltak på ledningsnettet for å fjerne fremmedvann. Rådmannen vurderer at resultatene er akseptable, sett i lys av at det pågår et langsiktig arbeid med ledningsutbedringer, blant annet for å unngå at regnvann kommer inn på ledninger som går inn til renseanlegget. Det har ikke vært problemer med slamkvaliteten i 2015.

Det ble i 2015 gjennomført et prøvetakingsprogram i Drammenselva for å undersøke om utslipp fra de 5 renseanleggene på strekningen nedstrøms Tyrifjorden påvirker vannkvaliteten. Analyser på næringsstoffer og bakterier viser at det ikke er noen markante forskjeller mellom prøvepunktene opp- og nedstrøms Muusøya renseanlegg.

GVD - Godt Vann Drammensregionen

Godt Vann Drammensregionen (GVD) er et felles utviklingsprogram som består av ni kommuner og Glitrevannverket IKS. Formålet er å forbedre fagkunnskap, metoder, regelverk, etc. for å heve kvaliteten på VA-tjenestene i regionen. I 2015 er det i regi av GVD blant annet gjennomført fagrettede seminarer, utarbeidet ”Veileder for etablering av felles metode for dokumentasjon av tap fra avløpsnettet”, gjennomført kurset ”Vann og miljøteknologi” i samarbeid med Høgskolen i Buskerud og Vestfold, utarbeidet felles rapport for resipientovervåking, gjennomført en beredskapsøvelse med ekstremvær som tema, og GVDs prioriteringer 2016-2020 er evaluert.

Samlet vannforbruk i GVD-området ligger fortsatt på nivået for basisåret 2004, til tross for en befolkningsvekst på om lag 1,2 prosent. Dette er i samsvar med målet i ”Felles hovedplan for vannforsyning og avløp i Drammensregionen 2010-2021” om at det samlede vannbehovet, det vil si summen av forbruk og vanntap, ikke skal øke i perioden 2004 til 2020, slik at befolkningsvekst møtes med tilsvarende reduksjon i vannforbruket.

Overvannsstrategi

Overvannshåndtering er et viktig premiss for all arealplanlegging i kommunen, da det påvirker alle arealer og innebærer viktige aspekter som sikkerhet, samfunnsøkonomi, miljøvennlighet og estetikk. Klimaendringer er én av flere faktorer som gjør at det legges nye føringer for hvordan overvann bør håndteres. Det er derfor utarbeidet en veileder for overvannshåndtering i Drammen.

Overvannsstrategi er en del av kommuneplanens arealdel, som ble vedtatt av bystyret 5. oktober 2015, og veilederen er tatt inn som vedlegg til denne. De viktigste utfordringene er: åpning av lukkede flomveier gjennom byggesonen, spesielle tiltak i problemområder og krav til dokumentasjon på overvannshåndtering (fordrøying av stormregnvann på egen grunn) ved nye tiltak.

 
Topp