Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Økonomi

Driftsinntektene fra gebyrer og tilknytningsavgifter har vært høyere enn budsjettert i 2015. Dette inntektsoverskuddet, samt mindreforbruket på noen driftsposter, ble benyttet til vedlikehold og nødvendig utskifting av ledningsnett. 

Det ble høyere driftsinntekter enn budsjettert i 2015, både fra tilknytningsgebyrene og årsgebyrene. Dette skyldtes et uventet stort etterslep fra tidligere år når det gjaldt fakturering av tilknytningsgebyrer, og at årsgebyrene ble høyere enn budsjettert som følge av at fakturerbart forbruk gikk ned mindre enn antatt som følge av installering av vannmålere. Dette inntektsoverskuddet samt mindreforbruket på noen driftsposter ble benyttet til ledningsvedlikehold. Dersom en ledning skiftes ut med en ny med samme funksjon og kapasitet er det tillatt å velge om dette skal behandles som investering eller drift/vedlikehold.  Det var svært høy aktivitet når det gjaldt ledningsutskifting i 2015 og i alt 12,6 millioner kroner av kostnadene ble ført på driftsbudsjettet.

Vurdering av investeringsregnskapet

Vannforsyning

Det er regnskapsført 40,9 millioner kroner. Budsjettet for 2015 var på 42,7 millioner kroner, inkludert overføringer fra 2014. Dette innebærer at 1,8 millioner kroner av de samlede bevilgningene er ubrukt. Dette mindreforbruket forslås rebevilget i 2016. Når det gjelder damrehabilitering, ble det inndratt 7 millioner kroner i forbindelse med 2. tertial 2015. Dette beløpet foreslås også rebevilget i 2016.

Avløp og rensing

Det er regnskapsført 80,3 millioner kroner. Budsjettet for 2015 var på 78,6 millioner kroner, inkludert overføringer fra 2013. Dette innebærer et merforbruk i forhold til budsjett på 1,7 millioner kroner, som foreslås dekket inn av investeringsbevilgningen for 2016.

 
Topp