Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Samfunnsøkonomisk utvikling

Hovedtrekkene i utviklingen er:

  • Veksten i befolkningstallet er svakere de siste årene.
  • Aldersgruppen 76-69 år hadde høyest vekst i 2015. Dette er en utfordring for blant annet helsesektoren. 
  • Drammen kommune hadde en nedgang på registrerte arbeidsledige i 2015.

Demografisk utvikling 2008-2015

Per utgangen av 2015 hadde Drammen 67 895 innbyggere. I løpet av 2015 har folketallet økt med 879 innbyggere – tilsvarende en vekst på 1,31 prosent. Som det fremgår av figuren nedenfor har innbyggertallet i Drammen økt med 10 136 personer siden 2005. 


Som det fremgår av figuren nedenfor har Drammens befolkningsvekst i 2015 vært noe høyere enn i de to foregående årene. Befolkningsveksten i Drammen holder seg også høyere enn den nasjonale veksten, som med 0,93 prosent i 2015 var den laveste siden 2006.


Tabellen nedenfor viser årlig befolkningsvekst i Drammen fordelt etter aldersgrupper. Veksten i befolkningstallet har vært noe svakere de siste årene sammenlignet med begynnelsen av perioden. Aldersgruppen 67-79 år hadde høyest vekst i 2015. Dette er en utfordring for blant annet helsesektoren ettersom den yrkesaktive befolkningen i Drammen hadde en lavere vekst i 2015. 

Folketilvekst, flytteaktivitet og boligbygging

Grafen og tabellen nedenfor viser at det er stor flytteaktivitet i Drammen kommune i perioden 2007-2015. Totalt for 2015 flyttet det 4 921 personer inn til Drammen, mens 4 281 personer flyttet ut.


I løpet av 2015 har Drammens befolkning vokst med 879 innbyggere. Av dette utgjør fødselsoverskuddet 25 prosent, netto innvandring 55 prosent og innenlands nettoinnflytting 20 prosent. I dette tilfellet er ”innflytting, innenlands” definert som flytting over kommunegrenser. Innvandrere er definert som personer født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre. Tallene viser at det er nettoinnvandringen som i størst grad påvirker befolkningsveksten i Drammen.  


I 2007 og 2008 var den innenlandske nettoinnflytting til Drammen høy grunnet stor tilgang på nye boliger. Fra og med 2009 har trenden endret seg. Dette kan trolig sees i sammenheng med at finanskrisen førte til lav aktivitet i byggebransjen, og at det generelt har blitt bygd få nye boliger de siste årene. Grafen nedenfor viser antall nye boliger som ble fullført i perioden 2007 til 2015 sammenlignet med sum nettoinnflytting. Sum nettoinnflytting er i dette tilfellet definert som nettoinnvandring + nettoinnflytting innenlands. Nettoinnflyttingen innenlands har hatt en nedadgående trend fra 2009 – 2013. Fra 2014 har det vært en svak positiv nettoinnflytting innenlands. Etter fire år med økning i antall fullførte nye boliger ble det en kraftig nedgang i 2015.  

Registrerte arbeidsledige i Drammen kommune

Tabellen nedenfor viser registerte arbeidsledige i Drammen kommune fra 2008-2015. Som helt arbeidsledige regnes personer som ikke har inntektsgivende arbeid, men som er arbeidsføre og disponible for det arbeid som de søker. SSB rapporterer disse tallene årlig i november. Grafen nedenfor viser at Drammen kommune hadde en nedgang på registrerte arbeidsledige i 2015 sammenlignet med 2014. Hele gruppen fra 15-74 år hadde i 2015 en arbeidsledighet på 3,5 prosent. 

Nøkkeltall for Drammen

 
Topp