Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Aktuelle temaer

Digitalisering

Bystyret vedtok «Digitaliseringsstrategi for Drammen kommune» i desember 2014. Den skal gi arbeidet kraft og retning. I 2016 er flere tiltak og målsettinger realisert innenfor de fire satsingsområdene. 

Digital selvbetjening 

Digital selvbetjening handler om at kommunen skal tilby effektive digitale løsninger som setter innbyggerne i stand til å løse oppgavene sine. MinID brukes til søknad om barnehageplass og til booking av skolelokaler i fire utvalgte skoler hvor det er startet utprøving.

Nettsiden Ung og aktiv i Drammen ble lansert våren 2016 og gir en oversikt over ulike fritidstilbud som finnes til barn og unge i Drammen. I oktober ble det lansert en løsning for tettere dialog mellom foresatte og ansatte i barnehagene.

I desember ble det lansert nye websider, som er universelt utformet og fokuserer på tjenester til innbyggere. Som en del av websidene er frivillighetsportalen oppdatert. 

Det er utarbeidet turistkart for storskjerm og som mobilapplikasjon til turistinformasjon ved kundesenteret.

Åpenhet og medvirkning

I oktober ble DrammensJammen gjennomført, en møteplass der frivillige fikk møte saksbehandlere for å komme med innspill til en forbedring av de kommunale tilskuddsordningene for frivillige organisasjoner. 

Gjennom ny innsynsløsning som ble lansert i juni, har innbyggerne fullt innsyn i postlister, byggesaker og politiske saker 

Digital tjenesteproduksjon

SvarUT er innført som kanal for digital post ut fra kommunen til den enkelte innbygger der hvor fagsystemene er klargjort for dette, blant annet fra sak- og arkivløsningen. Det er etablert en prosjektmetodikk hvor hvert enkelt digitaliseringsprosjekt vurderes ut fra kost-nytte-effekt. Tjenestedesign er innført som metode for å sette brukeren i sentrum, både for ansatte og innbyggere. Økonomisystemet Agresso er oppgradert, slik at HR og økonomi nå har en felles teknisk plattform. Digitaliseringsarbeidet har medført økt kvalitet, kontroll og sporbarhet i innkjøpsarbeidet. 

Stordata

For å kunne bruke stordata i arbeidet, må det testes ut og gjøres noen erfaringer før vi kan utarbeide en overordnet plan. I 2016 er det etablert to prosjekter. Innen vann og avløp er det etablert et prosjekt for å analysere data på tvers av fagsystem, for å kunne identifisere avvik og mønstre. Innen HR er det startet et prosjekt for å sammenstille data fra flere kilder, med formål om å utarbeide et dashbord for styringsdata. Begge prosjekt videreføres i 2017. 

Konsernovergripende kvalitetssystem

I 2016 ble det startet opp et administrativt utviklingsarbeid for å etablere et konsernovergripende kvalitetssystem. Kvalitetssystemet skal bidra til bedre egenkontroll ved å sikre kvalitet i tjenesteproduksjonen ved at ulike krav etterleves og ved at vi har god risikokontroll. For å oppnå betryggende kontroll vil tjenestene være gjenstand for regelmessig gjennomgang og revisjon.   

I 2016 ble det rekruttert faglige ressurser til dette arbeidet i de store programområdene. Sammen med utviklingskoordinator for kvalitet leder disse arbeidet på konsernnivå.Utviklingsarbeidet består av to faser, hvor den første fasen innebærer utarbeiding av et felles rammeverk for konsernet. I fase to vil et nytt elektronisk verktøy bli anskaffet.  

I 2016 har arbeidet vært konsentrert om første fase som innebærer at virksomhetene har beskrevet prosesser, utarbeidet nødvendig dokumentasjon og felles retningslinjer samt å definere hva avvik og uønskede hendelser er. Dette arbeider forsetter i 2017.

Kommunereformen

Regjeringen initierte i 2014 en kommunereform med følgende mål for de nye kommunene: 

  1. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne
  2. Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
  3. Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner
  4. Styrke lokaldemokratiet og gi større kommuner flere oppgaver. 

Hurum, Svelvik, Drammen, Nedre Eiker, Sande og Øvre Eiker forhandlet fram en politisk plattform i løpet av våren 2016. Denne ble vedtatt av Drammen og Svelvik i juni 2016, med sikte på å danne en ny kommune fra 1. januar 2020. Hurum vedtok å slå seg sammen med Røyken og Asker, mens Sande vedtok å slå seg sammen med Holmestrand og Hof. Lier og Øvre Eiker vedtok å fortsette som egne kommuner.

Fristen for lokale vedtak om nye kommuner var opprinnelig 1. juli 2016, men da flere kommuner var i forhandlinger ved fristens utløp, besluttet regjerningen å utsette fristen til 31. desember 2016. 14. desember 2016 fulgte Nedre Eiker opp med et vedtak om å danne en ny kommune med Svelvik og Drammen, samt å aktivt jobbe for at Lier og Øvre Eiker ble inkludert i denne kommunen. 

Kommunereformen er en politisk styrt prosess. Det er avholdt to felles formannskapsmøter og ett felles kommunestyremøte mellom Drammen og Svelvik høsten 2016. 

Budsjettet for perioden 2016-2019 ivaretar to prosjektlederstillinger som bidrar til organisering av sammenslåingsprosessen. Av eksterne midler har Fylkesmannen bidratt med 1,7 millioner kroner til reformarbeidet i Drammen kommune og nabokommunene. Disse midlene er knyttet til informasjonsarbeid mot skoler og ungdom, politiske verksteder og innbyggerinvolvering. De folkevalgte har deltatt på seminarer, studieturer og forhandlingsmøter som er dekket av midler fra Fylkesmannen. Fylkeskommunen har i tillegg bidratt med regionale utviklingsmidler (RUP) til utredningsarbeid i D5-kommunene (267 600 kroner til Drammen).

Korrupsjonssak byggesak

Drammen kommune avdekket høsten 2015 avvik ved byggesaksbehandlingen som dannet grunnlag for mistanke om korrupsjon. Rådmannen besluttet å melde de mistenkelige forholdene til politiet, som etterforsket saken i hemmelighet inntil to saksbehandlere ble pågrepet i januar 2016. 

Rådmannen varslet i denne forbindelse fire større oppfølgingstiltak som er igangsatt i 2016: 

  1. Organisatoriske endringer i virksomhet Byplan – ny organisasjonsmodell vedtatt juni 2016
  2. Lovlighetsoppfølging av korrupsjonssakene («Oppfølgingsprosjektet»)
  3. Risiko- og sårbarhetsanalyse analyse (ROS-analyse) mot korrupsjon for hele kommunen
  4. Ekstern granskning på oppdrag fra kontrollutvalget

Oppfølgingsprosjektet har vært organisert under rådmannen under ledelse av tidligere byplansjef. Prosjektet omfatter blant annet oppfølging av de saker som inngår i siktelsen mot de to tidligere ansatte ved byggesaksavdelingen, gjennomgang av andre saker i lys av korrupsjonssaken, samt bistand til politiets arbeid. Prosjektet omfatter totalt 90 saker, og rapporterer fra 1. januar 2017 i linjen. 

Deloitte Legal har på oppdrag fra kontrollutvalget gransket styring, organisasjon og ledelse i byggesaksavdelingen. Rapporten fra Deloitte Legal ble overlevert kontrollutvalget 24. januar 2017. I rapporten påpekes flere forbedringstiltak som kommunen anbefales å iverksette. Rådmannen har utarbeidet en tiltaksplan for oppfølging av granskingsrapporten som er forelagt kontrollutvalget 14. februar 2017. 

Buskerudbysamarbeidet

Gjennom Buskerudbysamarbeidet ble det i august fremmet forslag til Buskerudbypakke 2. Forslaget ble behandlet og vedtatt i bystyret i Drammen, kommunestyrene i Øvre Eiker, Nedre Eiker og Lier, samt Buskerud fylkesting. Bystyret ba om at det ble sett på plasseringen av planlagte bommer innenfor kommunegrensa. Dette har blitt fulgt opp overfor Buskerudbysamarbeidet, med sikte på å fjerne eller flytte bommer internt i Drammen kommune. 

Forslaget til Buskerudbypakke 2 er vedtatt med forbehold om at nytt løp på E134 Strømsåstunnelen, fornyelse av Holmenbrua og to tog i timen til Hokksund blir realisert med statlig fullfinansiering, og at saken skal legges frem for fornyet lokalpolitisk behandling dersom Nasjonal transportplan 2018-29 ikke fyller disse premissene.  

Buskerudbyen ble tildelt totalt 95 millioner kroner i statlige belønningsmidler i 2016, som fordeles på tiltak i de fem kommunene. I Drammen er midlene brukt til å starte byggingen av nytt kollektivknutepunkt på Bragernes, fremkommelighetstiltak for buss, prosjektering av pendlerparkeringsplasser og motivasjonskampanje for økt sykkelbruk. I tillegg er det igangsatt prosjekt for utslippsfri kollektivtransport (el-busser) og bedre trafikantinformasjonssystemer på holdeplasser, hovedsaklig i regi av Brakar/Buskerud fylkeskommune.

Frivillighet

Drammen kommune ble kåret til årets Frivillighetskommune i desember 2016. Dette er en nyopprettet pris, som KS og Frivillighet Norge deler ut. Drammen fikk prisen fordi kommunen har en velutviklet frivillighetspolitikk som ble vedtatt i 2014, og fordi det er en god dialog og systematisk samarbeid mellom frivilligheten og store deler av kommunen. 

Skoler og barnehager har etablert flere samarbeidsavtaler med lokale idrettslag for at barn og unge skal få oppleve mestring, gode aktivitetsopplevelser og bygge et allsidig fysisk fundament. Senter for oppvekst har etablert en møteplass for organisasjoner som jobber for å motvirke konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Helse-, sosial- og omsorgstjenestene har sammen med Verdighetsenteret utviklet en god modell for samarbeid med frivillige og foreninger som bidrar til økt livskvalitet og livsglede i de kommunale tjenestene. Virksomhet Kultur legger til rette for et stort mangfold av aktiviteter og arrangementer som bygger nye broer, skaper tilhørighet, identitet og fellesskap. Introduksjonssenteret har flere nye samarbeid med organisasjoner som bidrar til inkludering, kompetanse- og relasjonsbygging. 

 
Topp