Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Aksjeselskaper

Utbytte fra aksjeselskap

Drammen kommune har i 2016 mottatt utbytte fra aksjeselskap på 64,5 millioner kroner. Dette er 3,2 millioner kroner mer enn kommunen mottok i 2015.

Glitre Energi AS

Energiselskapet Buskerud AS byttet fra 26. august 2016 navn til Glitre Energi AS. Navnebyttet er et resultat av den gjennomførte fusjonen av strøm- og nettvirksomheten i Energiselskapet Buskerud, Hadeland Energi og Lier Everk.

For konsernet totalt viser regnskapstallene per 4. kvartal 2016 et årsresultat etter skatt på 253,3 millioner kroner. Dette er et betydelig bedre resultat enn i 2015 hvor resultat etter skatt var på 101,7 millioner kroner. Majoritetens andel av resultat 2016 utgjør 211,0 millioner kroner.

Lindum AS

Foreløpige tall for Lindum AS tilsier et overskudd i 2016 som vil kunne gi et noe høyere utbytte i 2017 enn budsjettert. En av hovedårsakene til det gode resultatet er at det er mottatt store mengder forurensede masser i 2016. I løpet av 2016 har selskapet startet opp flere prosjekter som er forventet å gi gode resultatmessige effekter i 2017.
 
Lindum AS samarbeidet i full åpenhet overfor oppdragsgiver med et annet selskap i en anbudskonkurranse i 2014. Konkurransetilsynet vedtok i oktober 2016 å ilegge Lindum AS et overtredelsesgebyr for dette på 3,9 millioner kroner. Lindum har fått en 6 måneders frist til å kunne gå til søksmål mot Staten v/Konkurransetilsynet med krav om at vedtaket kjennes ugyldig, subsidiært å anføre at gebyret må reduseres. Rådmannen kommer tilbake til dette i forbindelse med 1. tertialrapport 2017.

Drammen Kino AS

Drammen Kino AS skal forestå kinovirksomhet i Drammen. Hensikten med eierskapet er å realisere kulturpolitiske målsettinger. Selskapets virksomhet skal baseres på normale forretningsmessige prinsipper. Det var tre norske filmer som dominerte besøkstoppen i fjor (Kongens Nei, Snekker Andersen og Julenissen samt Børning 2). Besøksandelen for norske filmer var på nesten 24 prosent, noe som bidro godt til det høye besøket. I 2016 hadde Drammen Kino AS 396 000 besøkende, det høyeste antall besøkende siden kinoen ble åpnet. Selskapets omsetning i 2016 endte i underkant av 63 millioner kroner, med et årsresultatet på 15,4 millioner kroner før skatt.

Enter Kompetanse AS

Enter Kompetanse AS er en attføringsbedrift og tilbyr opplæring gjennom fabrikasjon og annen forretningsvirksomhet. Kommunen kjøpte i 2015 aksjeposten til Buskerud Fylkeskommune Holding AS på 14.57 prosent. I 1.tertial 2016 ble rådmannen gitt fullmakt til å kjøpe resterende aksjeposter til bokførte verdier. Etter oppkjøp av aksjeposter har Drammen kommune eierskap til 82,98 prosent av aksjene i selskapet og er således majoritetseier.

Bystyret fattet i økonomiplan 2017–2020 vedtak om å utrede etablering av en bedriftsklynge i tilknytning til eiendommen som i dag eies av Enter Kompetanse AS. I tråd med vedtaket er det påbegynt et kartleggingsarbeid som ser nærmere på arealbehov og utbyggingsmuligheter. Rådmannen vil i 1. tertial 2017 rapportere på status i arbeidet.

Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS

Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS ble vedtatt opprettet av bystyret i møte 23.2.16. Selskapet skal ivareta kommunens utviklerrolle for eiendommer som ikke er knyttet opp til kommunens tjenesteproduksjon. Selskapets risikoprofil skal være lav. Selskapet ble formelt etablert i stiftelsesmøte 13.6.16. Som oppstartskapital vedtok bystyret i tilknytning til behandling av 1. tertialrapport 2016 å tilføre selskapet 15 millioner kroner i aksjeinnskudd. Bystyret vedtok i tilknytning til sak om etablering av selskapet at følgende eiendommer og eierposisjoner forutsettes overført fra Drammen kommune til Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS:

•    Marienlyst Utvikling AS
•    Papirbredden Eiendom AS
•    Rød Utvikling AS
•    Gilhus Gård og Gilhustomta
•    Buskerudveien 17
•    Tomter på Konnerud
•    Kobbervikdalen Pukkverk

Det ble i 2016 igangsatt et arbeid med verdivurdering av ovennevnte eiendommer som grunnlag for overføring til Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS. Det legges opp til at formell overføring vil skje i 2017.

Papirbredden Innovasjon AS

Papirbredden Innovasjon AS er et regionalt innovasjonsselskap med definerte satsingsområder innenfor helseteknologi, kreative næringer, fornybare ressurser og bedriftsutvikling. Drammen kommune eier 10,65 prosent av aksjene i selskapet.

I november 2016 ble Drammen kommune forespurt om å delta i en rettet emisjon. Bakgrunnen for henvendelsen var tapt aksjekapital og behov tilførsel av egenkapital. I sak 163/16 besluttet bystyret at Drammen kommune ikke skulle tegne flere aksjer i selskapet. Emisjonsprosessen er ikke fullført, men det er forventet at kommunens eierandel vil bli forholdsmessig redusert.

 
Topp