Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Interkommunale selskaper mv.

Drammen kommune har i 2016 deltatt i seks interkommunale selskap. Hovedstørrelser fra selskapenes regnskap 2016 er vist i tabellen nedenfor.Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS

Kommunestyrene i eierkommunene i Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS
vedtok ny, felles eierstrategi for selskapet høsten 2016. Det er igangsatt et arbeid for å utarbeide en felles oppdatert renovasjonsforskrift for alle kommunene i Drammensregionen, som grunnlag for felles selvkostregnskap og renovasjonsgebyr.

Legevakta i Drammensregionen IKS

Kommunestyrene i eierkommunene vedtok ny eierstrategi for Legevakta i Drammensregionen IKS høsten 2016. Den nye strategien fastslår tilrettelegging for en samlokalisering med et nytt sykehus på Brakerøya og legger til rette for blant annet bedre rapportering av aktivitetsdata og styringsinformasjon. Selskapet har økonomiske utfordringer. Bystyret vedtok i tilknytning til behandling av 2. tertialrapport 2016 å benytte inntil 2 millioner kroner fra disposisjonsfondet til å dekke Drammen kommunes andel av det stipulerte underskuddet for selskapet i 2016. Resultatregnskapet for 2016 viser et underskudd på 2,6 millioner kroner, hvilket betyr en kostnad på 1,3 millioner kroner for Drammen kommune, ref. kommunens eierandel.

Interkommunalt samarbeid

Drammen kommune har i 2016 hatt vertskommuneansvar for de sju interkommunale samarbeidene som fremgår av tabellen nedenfor. Dette innebærer at regnskapet for disse samarbeidene føres i Drammen bykasse. I tabellen nedenfor fremgår hovedstørrelser i regnskapene for de enkelte samarbeid som er ført i Drammen bykasse i 2016.

Som det fremgår hadde disse samlet et positivt årsresultat på 4,0 millioner kroner i 2016. Tillagt akkumulerte overskudd på 13,5 millioner kroner ved utgangen av 2015, er akkumulert fondsavsetning for de interkommunale samarbeidene på 17,5 millioner kroner ved utgangen av 2016.


 
I tillegg deltar Drammen kommune i følgende interkommunale samarbeid:
•    Drammensregionens Interkommunale Havnevesen IS
•    Kontrollutvalgssekretariatet for Buskerud IS (KUBIS)
•    Kommunearkivinstitusjonenes Digitale Ressurssenter SA

 
Topp