Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Drammen Eiendom KF

Drammen Eiendom KF har levert gode resultater i 2016. Med driftsoverskudd bedre enn budsjett og inntekter fra salg av eiendom viser regnskapet et overskudd på 121,5 millioner kroner. Investeringsnivået har vært forholdsvis moderat i 2016 med påløpte investerings-kostnader på totalt 258,1 millioner kroner.
Bystyret vedtok ny eierstrategi for Drammen Eiendom KF i november 2014, hvor eiers krav og forventinger til foretaket fremkommer. Styret i Drammen Eiendom har også i 2016 fulgt opp eierstrategien med blant annet ny vedlikeholdsstrategi og ny strategi for byggherrerollen.

Økonomisk resultat

Drammen Eiendom KF hadde i 2016 driftsinntekter på 578,2 millioner kroner, mens driftskostnadene var på 400,2 millioner kroner. Etter netto finanskostnader på 98,3 millioner kroner fremkommer driftsresultat før ekstraordinære poster på 79,7 millioner kroner, som er 29,6 millioner kroner bedre enn budsjettert. Driftsresultatet er positivt påvirket av mottatt utbytte fra Thamsgaten P-hus AS og Grev Wedels P-hus AS på til sammen 15 millioner kroner.

Det er i 2016 gjennomført salg av eiendommer for 55,3 millioner kroner. Av dette utgjør salg av borettslagsleiligheter 45,8 millioner kroner. Salg av eiendom viser et positivt resultat på 41,8 millioner kroner i forhold til bokførte verdier. Årsresultat etter salg av eiendom er på 121,5 millioner kroner, som er 55,3 millioner kroner bedre enn budsjettert. Av årsresultatet er 49,4 millioner kroner disponert til ordinært eieruttak til bykassen, mens 15 millioner kroner er disponert til ekstraordinært eieruttak. Resterende del av årsresultatet på 57,1 millioner kroner foreslås overført til foretakets egenkapital. Midlene disponeres som egenkapital til investeringer i formålsbygg og til nye utleieboliger til oppfølging av boligsosial handlingsplan.

Investeringer

Drammen Eiendom KF har i 2016 hatt moderat byggeaktivitet. I 2016 har Drammen Eiendom KF gjennomført investeringer for 258,1 millioner kroner, mens tilsvarende tall for 2015 var på 242,5 millioner kroner. I forhold til tidligere år er nivået på ubrukte bevilgninger betydelig redusert som følge av nedjusteringer i investeringsrammen gjennom året. Per utgangen av 2015 var det ubrukte investeringsmidler på 209 millioner kroner, mens det per utgangen av 2016 er redusert til 74 millioner kroner. Behovet for rebevilgning av ubrukte investeringsmidler vurderes nærmere i 1. tertialrapport 2017.

For nærmere omtale av investeringsprosjektene vises til programområdeomtalene i årsmeldingen, samt foretakets årsberetning som vil bli forelagt bystyret ved behandling av årsregnskapet for 2016.

 
Topp