Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Selskaper og kommunale foretak

Bystyret har i 2016 revidert kommunens eierpolitikk med fokus på internkontroll og risikostyring, habilitet, tilsyn og kontroll, åpenhet og innsyn.

I 2016 ble det vedtatt fem nye eierstrategier. Dette gjelder Drammen Parkering KF, Drammen Drift KF, Drammen Scener AS, Legevakta i Drammensregionen IKS og Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS. Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS ble etablert som kommunalt eiendomsutviklingsselskap. Drammen Parkering KF etablerte Dpark AS for kommersiell parkeringsdrift.

Sum aksjeutbytte og eieruttak utgjorde 130 millioner kroner i 2016 som er tilnærmet i samsvar med budsjett. Både Glitre Energi AS, Lindum AS og Drammen Kino AS leverte positive resultater i 2015, og utbetalte utbytter til Drammen kommune på til sammen 64,5 millioner kroner i 2016.

Samlet overskudd for de kommunale foretakene var 137,5 millioner kroner i 2016, som er 50 millioner kroner bedre enn budsjettert. Drammen Eiendom KF har alene et årsresultat som er 55,3 millioner kroner bedre enn budsjett. Med unntak av Drammensbadet KF, som har et negativt resultat på 1,7 millioner kroner, har de øvrige foretakene positive resultater i 2016. Flere av foretakene har imidlertid årsresultat som er svakere enn budsjettert.  I samsvar med budsjett er det overført 80,4 millioner kroner i eieruttak til Drammen bykasse i 2016.

Driften har i 2016 vært i overensstemmelse med foretakenes formål, vedtekter og føringer som er gitt i vedtatt økonomiplan.

Drammen kommune forvalter betydelige verdier som eier i mer enn 40 virksomheter fordelt på kommunale foretak, interkommunalt samarbeid, interkommunale selskap, aksjeselskaper og stiftelser.

Eierpolitikk

Bystyret reviderte i møte 20.9.16 kommunens eierpolitikk for perioden 2016-2020. Bystyret har lagt opp til at eierpolitikken gjennomgås tidlig i kommunevalgperioden, dvs. hvert 4. år. Bystyret har lagt vekt på at kommunen har en åpen, langsiktig og forutsigbar eierpolitikk. Dette innebærer at kommunens eierpolitikk i stor grad må ligge fast over tid. Eierpolitikken som ble vedtatt i 2012 ble i store trekk videreført ved revideringen i 2016. Det er likevel lagt inn nye og forsterkede formuleringer som særlig knytter seg til:

•    internkontroll og risikostyring
•    habilitet
•    tilsyn og kontroll
•    åpenhet og innsyn

Økt bevissthet og oppmerksomhet rundt disse temaene generelt i samfunnet gjorde det naturlig å styrke vektleggingen av dette i kommunens eierpolitikk.

Eierstrategisk arbeid

I 2016 er det vedtatt eierstrategier for Drammen Parkering KF, Drammen Drift KF, Drammen Scener AS, Legevakta i Drammensregionen IKS og Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS. Utarbeidelse av eierstrategi innebærer at det utarbeides en analyse av selskapet med vurdering av ulike handlingsalternativer for virksomheten. Det har vært innhentet ekstern ekspertise til å utarbeide beslutningsgrunnlag for samtlige eierstrategier. Kostnadene til utarbeidelse av eierstrategier er belastet programområde 07.

Eiermøter 2016

Det gjennomføres årlige eiermøter i formannskapet. I 2016 gjennomførte formannskapet eiermøter med Renovasjonsselskapet i Drammensregionen IKS, Lindum AS, Drammen Eiendom KF, Drammen Scener AS, Drammen Kjøkken KF, Brageteateret AS, Drammen Drift KF, Enter Kompetanse AS, Glitre Energi AS (tidl. Energiselskapet i Buskerud AS) og Drammen kommunale pensjonskasse.

Oppdatering av eierportal

Nøkkelopplysninger for selskapene/foretakene ble oppdatert høsten 2016. Se kommunens Eierportal

Kommunereform - selskapsgjennomgang

Kommunene Drammen, Nedre Eiker og Svelvik har vedtatt å slå seg sammen til en ny kommune. Kommunene i Drammensregionen (Lier, Drammen, Svelvik, Sande, Øvre Eiker og Nedre Eiker) kartla i 2016 hvilke selskaper kommunene har eierposisjoner i. Dette som utgangspunkt for en nærmere vurdering av fremtidig selskapsorganisering etter gjennomført kommunereform.

Selskapene og foretakene

 
Topp