Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Menneskelige ressurser i Drammen kommune (HR)

Det er rekruttert cirka 300 nye medarbeidere i 2016 og den overordnede andel av høyskoleutdannede og faglærte er økende. Turnover er svakt økende.
Det er gjennomført systematiske kompetansehevende tiltak for over 3 000 ansatte i de store tjenestegruppene.
Sykefraværet kan ikke direkte sammenlignes fra 2015 – 2016 grunnet overgang til nytt HR system, men det er fortsatt høyt fokus på oppfølging av både korttids- og langtidssykefravær.

Arbeidsgiverpolitikk

Arbeidsgiverpolitikken KLAR (Kompetanse, ledelse, arbeidskultur og rekruttering) har ligget til grunn for aktivitetene, og utviklingen i 2016 viser følgende hovedresultater:

Kompetanseutvikling

•    Kompetansekartleggingsprosjekt har startet opp i 12 Grunnskole.

•    Læringsløp Drammen har levert kompetansehevende tiltak til cirka 1 400 ansatte. Det er lagt vekt på overganger mellom barnehage og skole innen følgende områder:
-    Systematisk læringsprogresjon
-    Digital kompetanse
-    Sosial /emosjonell kompetanse
-    Språkkompetanse / språkskole
-    Diverse videreutdanning

•    Kompetansesenteret for HSO (Skap gode dager) har levert kompetansehevende tiltak til cirka 1700 ansatte på følgende områder:
-    Hverdagsmestring / hverdagsrehabilitering
-    Målrettet miljøarbeid og hverdagsmestring
-    Skolering av ufaglærte og frivillige
-    Vurderingskompetanse
-    Migrasjonshelse
-    Legemiddelhåndtering
-    Velferdsteknologi

•    Lederskolen/HR
-    Revidert lederskole for cirka 300 ledere.
-    Utviklet og publisert nye læringsmoduler innen økonomistyring, anskaffelser i offentlig sektor og tilbud på Høgskolen (endringsledelse og ledelsesteorier).
-    Gjennomført lederopplæring i nye språkkrav i basisorganisasjonen.
-    Gjennomført lederutviklingsprogram for 21 talenter.

Ledelse

•    Ledersamling for 282 ledere: Etikk og etiske dilemmaer.
•    Ledersamling for 55 virksomhetsledere: Erfaringsdeling og samarbeid med Ørebro kommune.
•    Innført digital læringsplattform (mYoutime) for ledere på mobile enheter og PC.

Arbeidskultur

•    Det ble gjort vedtak om øvre aldersgrense 70 år.

•    Ny retningslinje for oppfølging av sykefravær (reduksjon på sikt)
-    Holdt fokus på utvalgte virksomheter (2 i 01 Barnehage, 4 i 05 HSO og 1 i 12 Grunnskole)

•    Medarbeiderundersøkelsen LedMed ble gjennomført i alle virksomheter.
-    Totalindeks økte fra 72 (2014) til 73 (2016).
-    Svarprosent redusert fra 88 prosent (2014) til 87 prosent (2016
-    Utvalgte avdelinger / virksomheter er i etterkant av undersøkelsen er fulgt opp av HR og Bedriftshelsetjenesten.

Rekruttering

•    En analyse av sluttede i 2016 og nyansettelser i 2016, viser at andelen av faglærte og høyskoleutdannede som tilsettes har økt fra 68,7 prosent til 75,8 prosent. Dette resultatet underbygges av en svakt økende faglighet i medarbeidergruppen i konsern.

•    Pr. 31.12.16 var det 49 lærlinger.
-    16 lærlinger avla og besto fagprøve. Av disse er 14 lærlinger i stillinger som helsefagarbeidere i 05 HSO. Disse fordeler seg slik:
           - 6 i faste stillinger
           - 8 i vikariat / tilkallingsvikar

•    Det er innført språkkrav ved nyansettelser i basisorganisasjon i Drammen kommune fra 1.12.2016. Alle stillingskategorier er kartlagt og satt opp med språkkrav.

Medarbeiderstatus

I forbindelse med skifte av personalsystem i 2016 er det noen variasjoner i forhold til registrering av medarbeiderne.

 Sykefravær

Sykefraværsrapporter fra og med 2016 er ikke umiddelbart sammenlignbare med tidligere sykefraværsrapporter. I det nye HR-systemet (Agresso) trekkes ferie systematisk ut av datagrunnlaget før fraværet beregnes, dette var ikke tilfelle i det tidligere HR-systemet (Vivaldi). Sykefravær i 2016 vil derfor fremstå som «høyere» enn i 2015, selv om antall sykefraværsdager er redusert. Tabellen nedenfor viser utviklingen i sykefraværet etter både ny og tidligere beregningsmetode.

Oppsummering medarbeiderutvikling i tall:

•    Antall og årsverk er relativt stabilt de tre siste årene.
•    Det er fortsatt økende turnover i programområdene 01 Barnehage og 05 Helse-, sosial- og omsorgstjenester. I tillegg er det høyere turnover innen enkelte stillingsgrupper i de tekniske virksomhetene.
•    Kvinner har fortsatt høyere sykefravær enn menn.
•    Andelen langtidssykemeldinger over 8 uker er økende.
•    Andelen langtidssykemeldte over 52 uker er økende i programområdene 01 Barnehage og 12 Grunnskole.
•    Andelen langtidssykemeldte over 52 uker er avtagende i programområdene 02 Oppvekst og 05 Helse-, sosial- og omsorgstjenester. 
•    Som følge av helsemessige årsaker er 5 medarbeidere omstilt i 2016. Dette er ikke i tråd med målsettingen om omstilling av 15 medarbeidere årlig.
•    Andel medarbeidere i aldersgruppen 55-67 år som ble stående i stilling gjennom hele året er redusert fra 93,0 prosent til 92,5 prosent.

 

Likestilling og mangfold

Kommentar til tabellen:
•    Andel kvinner er redusert fra 80,2 prosent til 79,8 prosent, andel menn har økt fra 19,8 prosent til 20,2 prosent.
•    Gjennomsnittslønnen har økt med 2,6 prosent for kvinner og 1,5 prosent for menn.
•    Gjennomsnittlig stillingsstørrelse for kvinner har økt fra 80,7 prosent til 81,0 prosent, gjennomsnittlig stillingsstørrelse for menn har økt fra 84,5 prosent til 85,2 prosent.
•    Andel ansatte med fagutdanning eller høyskoleutdanning har økt fra 79,2 prosent til 79,4 prosent.


Særskilt redegjørelse for arbeid med likestilling og mangfold i 2016

1.    Uønsket deltid i HSO

   a.    Tilnærmet status quo i arbeidet med å redusere deltid i programområdet 05 Helse, sosial og omsorg. 
        i.    Andel små stillinger under 20 prosent er redusert fra 8,6 til 8,0 prosent (fra 107 til 99 stillinger).
        ii.    Andel store stillinger 80-100 prosent er redusert fra 52,9 til 52,6 prosent (fra 654 til 647 stillinger).  

2.    Per 2016 er menns sykefravær cirka 58 prosent av kvinners sykefravær. 

3.    Økt antall menn i helse- sosial- og omsorgstjenester og barnehage
    a.    Andel menn i 05 HSO har økt fra 13,7 til 14,9 prosent
    b.    Andel menn i 01 Barnehage har økt fra 7,9 til 9,1 prosent

4.    Økt aldersmangfold
    a.    Relativt stabilt seniorresultat de siste 3 år (92,5 prosent av seniorgruppen 55-67 år sto i stilling i 2016).

Plan for arbeid med likestilling og mangfold i 2017

Følgende målsettinger som i 2016 opprettholdes:
1.    Uønsket deltid i HSO
2.    Økt nærvær for kvinnedominerte ansattgrupper
3.    Økende andel av menn i HSO og Barnehage
4.    Økt aldersmangfold (se til IA- avtalens delmål 3/holde fokus på alder og seniorer)

 
Topp