Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Balanseregnskapet 2016

Utviklingen i lånegjelden

Ekstern finansiering av investeringer i bykassen og de kommunale foretakene ut over merverdiavgiftskompensasjon og tilskudd, finansieres ved eksterne låneopptak i Drammen kommunes lånefond. Figuren nedenfor viser utviklingen i kommunens samlede lånegjeld som er tatt opp gjennom Lånefondet. I denne gjelden er formidlingslån fra Husbanken ikke inkludert da disse ligger i bykassens balanse. Som det fremgår er lånegjelden ved utgangen av 2016 på 5 480 millioner kroner. I løpet av 2016 økte lånegjelden med 76 millioner kroner. Det ble i løpet av 2016 tatt opp nye lån på 294 millioner kroner og betalt avdrag på 218 millioner kroner. Total låneramme for 2015 var på 653,6 millioner kroner. Total låneramme for 2016 var på 428,6 millioner kroner. Årets låneopptak må sees i sammenheng med investeringsaktiviteten i Drammen Eiendom KF og at det er et etterslep på flere investeringsprosjekter.

Tabell over utvikling i Drammen kommunes lånegjeld

Figuren viser også utviklingen i Drammen kommunes lånegjeld de siste syv årene, fordelt mellom bykassens vann- og avløpsrelaterte gjeld, bykassens øvrige gjeld til investeringer og Drammen Eiendom KF. Figuren viser også utviklingen i ubrukte lånemidler. Per 31.12.2016 er det ubrukte lånemidler på 104 millioner kroner i Lånefondet. Drammen Eiendom KFs lånegjeld finansieres i stor grad av bykassen gjennom virksomhetenes husleier, mens lånegjelden knyttet til investeringer innenfor vann- og avløpsområdet finansieres gjennom VA-gebyrene.

Av kommunens låneportefølje per utgangen av 2016 er cirka 47 prosent knyttet til kortsiktige rentevilkår, mens resterende 53 prosent er sikret enten gjennom faste renter eller rentebytteavtaler. Det har i 2016 vært en liten økning i sikring av faste renter sammenlignet med 2015. Rentene har i 2016 vært historisk lave slik at det har vært inngått gode rentesikringsavtaler. Eksempelvis ble det inngått en rentesikringsavtale på 200 millioner kroner i 10 år til 1,44 prosent rente.  

Diagram over andel rentesikret lån

Frie fondsreserver per utgangen av 2016

I samsvar med budsjetterte forutsetninger er det foretatt netto avsetning til disposisjonsfond med 137 millioner kroner i 2016. Disposisjonsfondet utgjør etter dette 423 millioner kroner. Det må i tillegg tas hensyn til udisponert årsresultat i 2016 på 87,2 millioner kroner. Rådmannen vil til behandlingen av bykassens regnskap for 2016 foreslå at overskuddet tilføres disposisjonsfondet, slik at samlet reserve etter dette utgjør 510,2 millioner kroner.

Tabell over frie reserver

Ved behandlingen av økonomiplan 2017-2020 vedtok bystyret reviderte og skjerpede handlingsregler for oppbygging av reserver. De reviderte reglene tilsier en generell fondsreserve på minst 5 prosent av brutto driftsinntekter, et rentesikringsfond på 2 prosent av samlet lånegjeld samt minst 20 millioner kroner i eier-risikofond.  Som det fremgår av tabellen nedenfor er disse målene oppfylt med god margin per utgangen av 2016. 

Ved utgangen av 2016 utgjør disposisjonsfondet 8,7 prosent av bykassens brutto driftsinntekter. Det er en økning fra 6,3 prosent per utgangen av 2015. Tas det hensyn til udisponert årsresultat utgjør samlet reserve 10,5 prosent av brutto driftsinntekter per utgangen av 2016.
Figuren nedenfor viser utviklingen i bykassens disposisjonsfond, som i perioden 2007-2016 har vokst fra om lag 90 til 423 millioner kroner. Rentesikringsfondets beregnede andel av disposisjonsfondet er synliggjort i figuren fra opprettelsen i 2010 og eier-risikofond er synliggjort fra og med 2016. For årene 2013-2016 er også vist udisponert årsresultat som utgjør en tilleggsreserve utover midler avsatt til disposisjonsfondet.  

Tabell over utvikling i frie reserver

Konsernoppstilling

Det er utarbeidet en konsernbalanse som viser en sammenstilling av Drammen kommunes totale eiendeler, gjeld og egenkapital. Konsernbalansen er ikke utarbeidet i henhold til regnskapslovens formelle konsernbestemmelser, og det er derfor riktigere å betrakte balansen som en konsernoversikt og ikke som et konsernregnskap.Drammen kommune er organisert i Bykassen (Morselskapet), Drammen kommunes Lånefond (Internbank) og i de kommunale foretakene (Datterselskapene):

 • Drammen Eiendom KF
 • Drammen Drift KF
 • Drammensbadet KF
 • Drammen Kjøkken KF
 • Drammen Parkering KF


De kommunale foretakene og lånefondet er konsolidert inn i konsernbalansen i henhold til bruttometoden.  Kortsiktig og langsiktig mellomværende er eliminert. I Bykassens regnskap er Drammen Eiendom KF og Drammen Drift KF bokført med kostpris (innskutt egenkapital). I Bykassens regnskap er andel av lånefondets eksterne gjeld bokført som langsiktig gjeld. 

Finansielle anleggsmidler omfatter aksjeposter i selskaper som Bykassen og Drammen Eiendom KF eier. Aksjeposter i selskap som driver kommersiell virksomhet er behandlet som tilknyttede selskaper og er konsolidert inn i henhold til egenkapitalmetoden. Selskapene er konsolidert inn selv om kommunens eierandel er under 50 prosent og kommunen ikke har bestemmende innflytelse. Aksjepostene dette gjelder er bokført til kostpris i bykassens regnskap:  

 • Drammen kino – Bykassen eier 33,3%
 • Glitre Energi AS – Bykassen eier 50%
 • Lindum AS – Bykassen eier 100%
 • Drammen Scener – Bykassen eier 100%
 • Grønnvold Eiendomsselskap AS – Drammen Eiendom eier 100%
 • Papirbredden Eiendom AS – Drammen Eiendom eier 40%
 • Grev Wedels P-Hus AS – Drammen Eiendom eier 100%
 • Thamsgaten Perkeringshus AS – Drammen Eiendom eier 100%


Bykassens eierandeler i interkommunale selskaper er bokført til kostpris (innskutt selskapskapital) i bykassens regnskap og i konsernbalansen uavhengig av eierandel.

Drammen kommunes totalbalanse er 4 704 millioner kroner høyere enn bykassens totalbalanse. Denne forskjellen er i all hovedsak knyttet til Drammen Eiendom KF hvor kommunens formålsbygg er bokført. I Drammen Eiendom KFs balanse har eiendom en bokført verdi på 3 884 millioner kroner. Virkelig verdi er antatt å være betydelig høyere. Det er også en forskjell i finansielle anleggsmidler. Dette skyldes i all hovedsak at Drammen kommunes andel av bokført egenkapital i Glitre Energi AS og i Lindum AS er høyere enn kostpris på aksjene bokført i Bykassens regnskap. Bykassens andel av egenkapitalen i Energiselskapet Buskerud AS utgjør 1 133 millioner kroner og for Lindum AS utgjør verdien 190 millioner kroner. Dette er også tilfellet for Drammen Eiendom KFs aksjepost i Papirbredden Eiendom AS hvor andel av bokført egenkapital utgjør 37,4 millioner kroner. Virkelig verdi på kommunens samlede finansielle eiendeler kan antas å være betydelig høyere enn bokførte verdier i konsernoppstillingen. 

Konsernets egenkapitalprosent er 20 prosent – mens bykassens egenkapitalprosent til sammenlikning er 16 prosent.  Egenkapitalen er presentert som total egenkapital og er ikke splittet i fri og bundet i henhold til regnskapslovens eller kommunelovens regler. Det er kun mindre endringer i egenkapitalandel i forhold til 2015. 

Likviditetsgradene er noe forbedret i forhold til 2015 både for konsernet og bykassen, og bekrefter kommunens forbedrede likviditet i 2016.

 
Topp