Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Driftsregnskapet 2016

Økonomisk resultat for Drammen bykasse

Drammen bykasses driftsregnskap for 2016 er avsluttet med et overskudd etter årsoppgjørsdisposisjoner på 87,2 millioner kroner. Netto driftsresultat før årsoppgjørsdisposisjoner er på 185,5 millioner kroner, tilsvarende 3,8 prosent av brutto driftsinntekter. Målt i forhold til opprinnelig budsjett er bykassens netto driftsresultat 82,1 millioner kroner bedre enn forutsatt. Foreløpige KOSTRA-tall for 2016 viser netto driftsresultat på 3,8 prosent også for kommunene på landsbasis. (*2)

Resultatforbedringen skyldes i hovedsak mindreforbruk i programområdene, høyere skatteinntekter, lavere finansutgifter og lavere pensjonskostnader enn forutsatt i revidert budsjett. Driftsresultatet fremkommer etter at krav fra Skatt Sør om tilbakebetaling av 58 millioner kroner i momskompensasjon ved byggingen av Drammensbadet er belastet 2016-regnskapet (*3)

I samsvar med budsjett er 103,9 millioner kroner overført fra bykassens driftsregnskap til egenfinansiering av investeringsregnskapet. I tillegg er det som budsjettert foretatt netto avsetning til disposisjonsfond med 137 millioner kroner i 2016. Disposisjonsfondet utgjør etter dette 423 millioner kroner. Hvis det i tillegg tas hensyn til udisponert årsresultat i 2016 på 87,2 millioner kroner utgjør frie reserver om lag 510 millioner kroner per utgangen av 2016. Rådmannen vil til behandlingen av bykassens regnskap for 2016 foreslå at udisponert overskuddet tilføres disposisjonsfondet.

(*2) De oppgitte tallene omfatter kun kommunekassens regnskap. Konserntall som inkluderer kommunale foretak og andel av interkommunale selskaper viser netto driftsresultat for Drammen kommune på 4,5 prosent og 4,0 prosent for kommunene på landsbasis

(*3) Vedtak av 6. desember 2016 fra Skatt Sør. Hovedanførselen i vedtaket er at Drammensbadet KF utøver en ”økonomisk aktivitet”, og at denne kan være i konkurranse med virksomheter som ikke er kompensasjonsberettiget (jfr. kompensasjonsloven § 4 annet ledd nr. 4).

Graf som viser netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter


Hovedstørrelser i Drammen bykasses regnskap 2016

Tabellen nedenfor viser enkelte hovedstørrelser i bykassens driftsregnskap for 2016, sammenholdt med justert budsjett.  

Tabell med Drammen bykasses hovedstørrelser

I det etterfølgende gis en kortfattet omtale av de enkelte hovedstørrelsene. For en mer omfattende omtale og analyse vises til rådmannens årsberetning som vil inngå i egen sak om Drammen bykasses regnskap for 2016. Hovedoversikt for Drammen bykasse for 2016 er tatt inn til slutt i omtalen av driftsregnskapet. 

Stram styring i programområdene

Regnskapstallene for 2016 viser at virksomhetenes økonomistyring gjennomgående har vært god, med et samlet mindreforbruk i programområdene på 48,4 millioner kroner før avsetning av ubrukte øremerkede midler. Etter avsetninger mv. på 35,8 millioner kroner er samlet resultat for programområdene et mindreforbruk på 12,6 millioner kroner. I forhold til 2015 er mindreforbruket redusert med 42,6 millioner kroner.  

Med unntak av programområdene 02 Oppvekst (-4,1 millioner kroner), 05 Helse-, sosial- og omsorgstjenester (-2,1 millioner kroner) og 07 Ledelse, organisering og styring (-1,9 millioner kroner) har de øvrige programområdene et resultat i samsvar med budsjett eller bedre. 

Det samlede mindreforbruket fremkommer for øvrig etter at programområdene ble tilført til sammen 27 millioner kroner ved behandlingen av 1. og 2. tertialrapport 2016. 

Tabell over resultat per programområde


Sentrale inntektsposter høyere enn budsjettert

Skatt og rammetilskudd samt andre sentrale inntekter utgjorde 3 602 millioner kroner i 2016, som er 48,1 millioner kroner mer enn forutsatt i revidert årsbudsjett. De sentrale inntektene utgjorde 74,1 prosent av bykassens brutto driftsinntekter i 2016, en økning på ett prosentpoeng i forhold til 2015. Samlede sentrale inntekter viser en vekst på 8,3 prosent i forhold til 2015. 

Skatt og rammetilskudd

Skatteinngangen har vært meget god i 2016, både i Drammen og på landsbasis. I vedtatt budsjett for 2016 var det lagt til grunn en skattevekst på 5,8 prosent, målt mot regnskap 2015. Kommunens skatteanslag ble oppjustert med til sammen 48,7 millioner kroner ved behandlingen av 1. og 2. tertialrapport 2016, til en anslått skattevekst på 8,6 prosent. Som følge av svært god skatteinngang i november, betydelig påvirket av oppjustert fordelingstall etter skatteoppgjøret for 2015 og tilbakeført marginavsetning, endte skatteinngangen i 2016 med en vekst på 10,9 prosent. Dette tilsvarer en merinntekt på 39,3 millioner i forhold oppjustert skatteanslag. I forhold til opprinnelig budsjett ble kommunens skatteinngang i 2016 hele 88,3 millioner kroner høyere enn forutsatt. 

På landsbasis var utviklingstrenden den samme. Nasjonalt skatteanslag for 2016 ble betydelig oppjustert både i revidert nasjonalbudsjett og ved fremleggelsen av statsbudsjettet for 2017, fra 6,0 til 8,7 prosent vekst. Endelig skatteinngang på landsbasis viste en vekst på 9,7 prosent. 

Graf som viser skatteutviklingen i 2016

Opprinnelig budsjett for 2016 var basert på skatteinntekt per innbygger for Drammen på 96,0 prosent i forhold til landsgjennomsnittet. Siden Drammen kommune hadde en høyere skattevekst enn landsgjennomsnittet i 2016, endte skatteinntekt per innbygger på 97,1 prosent. Tilsvarende tall for 2015 var 96,3 prosent. 

Rammetilskuddet viser en mindreinntekt på 11,3 millioner kroner i forhold til revidert budsjett. Høyere skatteinntekt per innbygger enn forutsatt påvirker inntektsutjevningen negativt, og i forhold til opprinnelig budsjett ble Drammen kommune tilført 12,1 millioner kroner mindre fra inntektsutjevningen enn forutsatt i 2016. 

Figuren nedenfor viser utviklingen i kommunens frie inntekter i perioden 2007-2016, omregnet til 2016-kroner. Realverdien av kommunens frie inntekter har vært forholdsvis stabil i perioden 2012–2015, var viser en økning på 4,8 prosent i 2016.

Graf som viser utvikling i frie inntekter

Øvrige sentrale inntekter

Øvrige sentrale inntektsposter omfatter integreringstilskudd, vertskommunetilskudd for asylmottak og kompenasjonstilskudd fra Husbanken. I sum viser øvrige sentrale inntekter en merinntekt på 20,1 millioner kroner i 2016. Inntektene fra integreringstilskudd er 20,6 millioner kroner høyere enn budsjettert. Merinntektene er en følge av tidlig bosetting, betydelig flere på familiegjenforening enn forutsatt samt tilflytting. I tillegg har kommunen mottatt 2,4 millioner kroner bonus fra IMDi for at målet om ekstra bosetting ble nådd. 

Kompensasjonstilskuddene fra Husbanken viser en mindreinntekt på 0,8 millioner kroner som følge av lavere rentenivå enn forutsatt. 

Finansielle poster i pluss

Bykassens netto finansutgifter i 2016 ble 13,3 millioner kroner lavere enn revidert budsjett. Mindreforbruket skyldes en kombinasjon av større overskudd i Lånefondet og høyere renteinntekter på driftskontoen. Kommunen hadde i snitt 467,8 millioner kroner i bankinnskudd i 2016. Dette har medførte høyere renteinntekter enn budsjettert. I tillegg har renten vært historisk lav i 2016 noe som medførte lavere rentekostnader enn budsjettert.  

Utbytte og eieruttak bedre enn forutsatt

Utbytte og eieruttak fra kommunens bedrifter er inntektsført med 129,9 millioner kroner. Dette er 3,4 millioner kroner mer enn i 2015. Av inntektene i 2016 kommer 64,5 millioner kroner i form av utbytte fra aksjeselskaper, herav 49,5 millioner kroner fra Energiselskapet Buskerud AS, 12 millioner kroner fra Lindum AS og 3 millioner kroner fra Drammen Kino AS. I samsvar med budsjett er det i tillegg inntektsført 65,4 millioner kroner som eieruttak fra kommunale foretak i bykassens driftsregnskap for 2016. I tillegg er ekstraordinært eieruttak fra Drammen Eiendom KF på 15 millioner kroner inntektsført direkte i bykassens investeringsregnskap til finansiering av aksjeinnskudd i det nyopprettede selskapet Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS.  

Graf som viser utbytte og eieruttak

Pensjonskostnader lavere enn forutsatt

Fellesutgifter og ufordelte poster viser en netto forbedring på 16 millioner kroner i forhold til budsjett. Dette kan i hovedsak forklares av lavere pensjonskostnader, besparelse i kommunens sentrale lønnsreserve og merinntekter fra refusjon feriepenger av sykelønn. 

Innenfor dette området er krav fra Skatt Sør om tilbakebetaling av tidligere mottatt momskompensasjon ved byggingen av Drammensbadet med 58 millioner kroner belastet regnskapet. Hovedanførselen i vedtaket er at Drammensbadet KF utøver en ”økonomisk aktivitet”, og at denne kan være i konkurranse med virksomheter som ikke er kompensasjonsberettiget (jfr. kompensasjonsloven § 4 annet ledd nr. 4). Bystyret vedtok i sak 210/16 og påklage vedtaket fra Skatt Sør, men for å unngå ytterligere rentebelastning er kravet betalt ved forfall 20. desember 2016. I samsvar med bystyrets vedtak er tilbakebetalingen finansiert ved bruk av disposisjonsfondet.

Pensjonskostnader

Drammen bykasses samlede pensjonsbelastning består av netto pensjonskostnad tillagt rentegarantipremie og administrasjonskostnad og årlig amortisering av tidligere års premieavvik. Figuren nedenfor viser at netto pensjonskostnad siden 2012 har vist en utflatende tendens. Som følge av jevn vekst i den årlige amortiseringskostnaden viser en samlet belastning likevel en jevn vekst. Etter flere år med kraftig økning, har imidlertid kostnadsveksten avtatt de seneste årene.

Graf som viser utvikling i bykassens pensjonskostnader

 Bykassens regnskap for 2016 er godskrevet med et premieavvik på 60,7 millioner kroner. Dette er lavere enn på mange år, og må ses i sammenheng med bystyrets vedtak om å dekke 40 millioner korner av reguleringspremie i 2016 med bruk av premiefond. Samtidig er det dekket inn 84,3 millioner kroner av tidligere års premieavvik . Dette innebærer at akkumulert premieavvik er redusert med 23,6 millioner kroner i 2016, og utgjør ved årets utgang 596,2 millioner kroner inkl. arbeidsgiveravgift. Det akkumulerte premieavviket utgjør imidlertid isolert sett en betydelig likviditetsmessig belastning for Drammen kommune. 

I forhold til revidert budsjett viser pensjonsområdet en netto mindrebelastning på 9 millioner kroner. Dette skyldes høyere premieavvik og for høy avsetning til dekning av reguleringspremie. 

Sentral lønnsreserve

Bykassens lønnsutgifter har økt med om lag 3,6 prosent i 2016. Av dette utgjør vekst som følge av lønnsoppgjørene om lag 2,4 prosent. Som tidligere varslet var det forventet enn besparelse i den sentrale lønnsreserven. Etter at alle lønnsoppgjør var gjennomført viser lønnsreserven en besparelse på 6,2 millioner kroner.

Interkommunale samarbeid i pluss

Interkommunale samarbeid etter §§ 27 og 28 i kommuneloven har et resultat før avsetninger på 4,7 millioner kroner i 2016. Dette blir resultatmessig nøytralisert gjennom avsetning til bundne driftsfond, og påvirker således ikke bykassens årsresultat for 2016. Det vises til nærmere omtale av interkommunale samarbeid i årsmeldingens kapittel om selskaper og eierskap.

 
Topp