Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Investeringsregnskapet 2016

Drammen kommune har hatt brutto investeringsutgifter på 579,8 millioner kroner  i 2016. Dette er 38,7 millioner kroner høyere enn i 2015. Som det fremgår av figuren nedenfor er dette det nest laveste årlige investeringsnivået den siste tiårsperioden, når investeringsutgiftene er omregnet til 2016-kroner. 

Tabell over brutto investeringsutgifter

Investeringer innenfor programområdene

Det er i 2016 gjennomført investeringsprosjekter i Drammen bykasse for 321,7 millioner kroner og for 258,1 millioner kroner i regi av Drammen Eiendom KF. Dette er 188,4 millioner kroner lavere enn budsjettert. Mindreforbruket fordeler seg med 114,0 millioner kroner i bykassen og 74,4 millioner kroner i Drammen Eiendom KF. Dette innebærer at samlet mindreforbruk er redusert fra 273,4 millioner kroner i 2015. 

Det har i 2016 vært fokus på å tilpasse investeringsrammene bedre til realistisk framdrift i prosjektene. Ut fra rapportert status er det både i 1. og 2. tertialrapport 2016 foretatt betydelige nedjusteringer av investeringsrammene. Samlet er investeringsbudsjettene nedjustert med 132 millioner som følge av endret periodisering i 2016 – fordelt med 33,2 millioner kroner for bykassen og 98,8 millioner kroner for Drammen Eiendom KF. Samtidig må det understrekes at de ubrukte bevilgningene per utgangen av 2016 i stor grad er knyttet til pågående investeringer hvor det kan være vanskelig å estimere hvor mye som påløper innenfor kalenderåret. 

Mindreforbruket i bykassens investeringsregnskap på 114 millioner kroner skyldes at faktisk påløpte utgifter i 3. tertial ble en god del lavere enn forutsatt. Dette må ses i forhold til forskjøvet prosjektering/framdrift og anskaffelser i prosjekter innenfor programområdene 04 Byutvikling, 05 Helse-, sosial- og omsorgstjenester, 11 Vei og 14 Vann og avløp.  

04 Byutvikling

Mindreforbruk på 47,4 millioner kroner kan først og fremst henføres til prosjektet Ny holdeplasstruktur Bragernes. Budsjettet for 2016 er oppjustert som følge av store overføringer fra Buskerudbyen på 44 millioner kroner til prosjektet. Dette innebærer at tilskuddet delvis er mottatt på forskudd – og ubrukt andel av bidraget er avsatt til bundet investeringsfond med nesten 23 millioner kroner.

05 Helse-, sosial- og omsorgstjenester

Mindreforbruk på 21,7 millioner kroner kan i hovedsak henføres til prosjektene Velferdsteknologi og digitalisering HSO og Livsgledesykehjem. Dette må ses i forhold til pågående prosesser for anskaffelse av pasientvarslingssystem, GPS, elektroniske medisinskap, løftestoler og elektroniske låser. Anskaffelsesprosesser i denne størrelsesordenen er tidkrevende, og utgiftene vil først komme i 2017.

Tabell over brutto investeringsutgifter per programområde

Innenfor bykassens investeringsregnskap er det i 2016 brukt mest penger innenfor programområde 14 Vann og avløp med 106,3 millioner kroner. De ti største enkeltprosjektene utenom VA-området innenfor Drammen bykasses investeringsregnskap i 2016 er:

 • Drammen Park – oppgradering fase 2 28,7 mill. kr
 • Ny holdeplass-struktur Bragernes 21,4 mill. kr *
 • Kunstis-/kunstgressbane Konnerud 14,2 mill. kr
 • Oppgradering Haugesgate: Kryss Vinjesgate – Konggata 10,2 mill. kr 
 • IKT – Nytt lønns- og personalsystem 9,2 mill. kr
 • Oppgradering kommunale veier (asfaltering/forarbeider) 8,4 mill. kr
 • Rullering av digitalt utstyr i skolene 7,7 mill. kr
 • IKT – nye informasjons- og styringssystemer 6,6 mill. kr
 • Samarbeidsprosjekter med andre utbyggere 6,3 mill. kr
 • Oppgradering av inventar og utstyr i skolene 5,9 mill. kr

*) Finansiert med bidrag fra Buskerudbyen

De ti største enkeltprosjektene innenfor Drammen Eiendom KF’s investeringsregnskap i 2016 er:

 • Øren skole – flerbrukshall 51,8 mill. kr
 • Strategiske eiendomskjøp 30,8 mill. kr
 • Bekkevollen barnebolig – utvidelse 27,8 mill. kr
 • Kjøp av boliger for utleie 26,1 mill. kr
 • Brandengen skole – utvidelse 21,0 mill. kr
 • Øren skole – driftsbygg og infrastruktur 17,2 mill. kr
 • Oppgradering av tekniske anlegg 10,8 mill. kr
 • Frydenhaug skole –rehabilitering hovedbygg 8,6 mill. kr
 • Konnerud skole – oppgradering inneklima 6,4 mill. kr
 • Oppgradering av boligmassen 6,3 mill. kr


Finansiering av investeringsregnskapet

Som det fremgår av tabellen nedenfor har bykassen i tillegg til investeringer i anleggsmidler hatt utgifter til blant annet utlån kjøp av aksjer og andeler med henholdsvis 259,9 millioner kroner (startlån) og 26,9 millioner kroner. Utlån av startlån har økt betydelig i forhold til 2015, hvor det ble lånt ut 166,9 millioner kroner. Kjøp av aksjer og andeler omfatter egenkapitalinnskudd i Drammen kommunale pensjonskasse og KLP med til sammen 11,6 millioner kroner, oppkjøp av aksjer i Enter Kompetanse AS og aksjeinnskudd på 15 millioner kroner i Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS – nyetablert selskap eiet 100 prosent av Drammen kommune. 

Investeringsutgiftene finansieres i stor grad av eksterne lånemidler, tilskudd fra staten og andre bidragsytere, kompensasjon av merverdiavgift og egenfinansiering. Drammen bykasse har benyttet 397,2 millioner kroner i nye lån – herav 259,9 millioner kroner finansiering av startlån og 137,4 millioner kroner til investeringsformål. Drammen Eiendom KF har tatt opp lån til investeringsformål for 140,4 millioner kroner. 

Drammen kommune har de senere år hatt fokus på å øke graden av egenfinansiering. I kommunens budsjettreglement er det lagt til grunn at det skal være en egenfinansiering av bykassens og Drammen Eiendom KF’s investeringer på minimum 20-25 prosent av ikke-rentable investeringer . 

I 2016 er totalt 158,2 millioner kroner av investeringene egenfinansiert –  herav 103,9 millioner kroner overført fra bykassens driftsregnskap og 54,3 millioner kroner fra eiendomssalg i Drammen Eiendom KF. Brutto investeringsutgifter korrigert for vann- og avløps- og boliginvesteringer utgjorde 440,9 millioner kroner. Dette tilsvarer en egenfinansieringsgrad for ikke-rentable investeringer på 35,9 prosent i 2016 – det vil si godt over minimumskravet i budsjettreglementet. 

Tabell over saldering av investeringsregnskapene

 
Topp