Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Oppsummering

Oppsummering 2016: ”Gode overganger og helhetlige tjenester”

Drammen kommune har i 2016 satset på gode overganger og helhetlige tjenester. Etter at sykehjemmene i Drammen er livsgledesertifisert, får beboerne et bedre tilbud og kan blant annet velge hva de vil spise til middag og når de vil spise.

Flere brukere har fått bedret sin livssituasjon gjennom hverdagsrehabilitering, og flere har blitt mer selvhjulpne ved at hverdagsmestring er i fokus.

Kommunen har en sosial profil og tilrettelegger for utsatte grupper. Gratis barnehage og gratis aktivitetsskole til barn i familier med lav inntekt styrker språkferdighetene og bedrer integreringen. Sommerskolen ga et faglig og sosialt tilbud til 950 elever i sommerferien. Disse forsterkningstiltakene gir bedre overganger fra barnehage til skole og videre til ungdomsskole og videregående skole.

Stadig flere får hjelp til å kunne eie sin egen bolig.

Kommuneplanens arealdel følges opp gjennom ekstra planinnsats. Antall nye godkjente boliger økte med cirka 85 prosent i 2016. Kommunen mottok 30 prosent flere byggesaker, og antall behandlede plansaker økte med 62 prosent. Gjennom året ble det brukt 2,4 millioner kroner av ekstra planmidler til å behandle plansaker.

 Drammen kommune har god kontroll på driften, og kommunens ressurser forvaltes på en bærekraftig måte. Et betydelig driftsoverskudd i 2016 styrker kommunens reserver ytterligere, gir  økonomisk handlingsrom og trygghet for å kunne møte uforutsette utgifter.

 I løpet av våren 2016 ble det forhandlet frem en politisk plattform for kommunereformarbeidet i regionen. Plattformen ble vedtatt av Drammen og Svelvik i juni 2016. I desember vedtok kommunestyret i Nedre Eiker å slutte seg til Drammen og Svelvik. Arbeidet med reformen fortsetter for fullt i 2017. Stortinget vil vedta ny kommunestruktur i juni, og etter Stortingets vedtak vil det opprettes en fellesnemnd bestående av politikere fra de tre kommunene.

God kontroll, høyere inntekter og lavere utgifter gir overskudd

Regnskapet for 2016 viser et netto driftsoverskudd på 185,5 millioner kroner. Det tilsvarer 3,8 prosent av brutto driftsinntekter. Overskuddet etter årsoppgjørsdisposisjoner er 87,2 millioner kroner.

Tilbakebetalingskrav fra Skatt sør vedr. tidligere mottatt momskompensasjon for Drammensbadet på 58 millioner kroner er dekket inn ved bruk av disposisjonsfondet.

Hovedårsaker til et positivt årsresultat

- Netto mindreutgifter i programområdene etter avsetninger: 13 millioner kroner
- Merinntekter fra skatt og rammetilskudd: 28 millioner kroner
- Merinntekter øvrige sentrale inntekter: 20 millioner kroner
- Mindreutgifter i finansbudsjettet: 13 millioner kroner
- Fellesutgifter – ufordelte poster - mindreutgifter: 16 millioner kroner
- Økt avsetning til vann- og avløpsfond: - 3 millioner kroner

God kontroll og stram styring

Drammen har lavere inntekter enn landsgjennomsnittet. For å kunne levere gode tjenester til innbyggerne er det nødvendig å ha styring på økonomien.

Tjenesteområdenes regnskap viser et samlet mindreforbruk på 48,4 millioner kroner, før avsetninger av ubrukte øremerkede midler og overføringer til investeringsregnskapet. Mindreforbruket framkommer etter at programområdene gjennom året er tilført ytterligere om lag 27 millioner kroner ved behandlingen av 1. og 2. tertialrapport.

Vi sikrer oss og bygger reserver

Kommunen trenger et økonomisk handlingsrom for å håndtere renteendringer og uforutsette utgifter. Bystyret har vedtatt en handlingsregel for oppbygging av reserver:

- Drammen kommune skal ha en fondsreserve (disposisjonsfondet) som til enhver tid er på 5
  prosent av bykassens brutto driftsinntekter

- Drammen kommune skal ha et rentesikringsfond som til enhver tid utgjør 2 prosent av
  kommunens samlede lånegjeld

I 2016 ble det foretatt en netto avsetning til disposisjonsfond på 137,2 millioner kroner. Disposisjonsfondet utgjør med dette 423,3 millioner kroner.

Rådmannen vil foreslå at årsresultatet på 87,2 millioner kroner tilføres disposisjonsfondet. Etter dette vil disposisjonsfondet, inkludert rentesikringsfond, utgjøre 510,5 millioner kroner ved utgangen av 2016.

Alle som ønsker det har fått barnehageplass

Det er fortløpende blitt tilbudt barnehageplasser i både kommunale og private barnehager. I enkelte bydeler har det ikke vært mulig å tilby barnehageplass i nærmiljøet, derfor har ikke alle fått innfridd sitt første eller andre valg. Alle har fått tilbud om en barnehageplass.

Drammen kommune tilbyr gratis barnehageplass til barn i familier med lav inntekt for å styrke barnas språklige kompetanse, bedre integreringen og bekjempe barnefattigdom. I desember 2016 hadde 631 barn gratis barnehageplass, en økning på 63 fra 2015. Ordningen med gratis barnehage evalueres, og resultatene vil foreligge i mars/april 2017.

I løpet av 2016 har cirka 1 200 kursdeltakere blant ansatte i private og kommunale barnehager deltatt på ulike kompetansehevingstiltak for å innfri ambisjonene i kvalitetsplanen Læringsløp Drammen – å lykkes i hele læringsløpet.

Styrkede helsetjenester for barn og unge

Helsetjenester for ungdom er styrket gjennom et nytt lavterskeltilbud om psykisk helsehjelp for barn og deres familier. Tilbudet ble etablert for å sikre målrettet og tilpasset oppfølging, og som følge av redusert tilbud ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk. I alt 188 barn, ungdommer og deres familier fikk dette tilbudet i 2016.
Barnevernet har styrket arbeidet med tiltak i egen regi på flere områder og i flere faser av barnevernsarbeidet. Dette har bidratt til at 69 prosent av hjelpetiltakene har blitt avsluttet med positiv endring for barna. Behovet for kjøp av statlige barnevernstjenester er redusert med cirka fire prosent i løpet av 2016. 

I tråd med Læringsløp Drammen har Senter for oppvekst blitt en integrert del av Kompetansesenteret for skole, barnehage og oppvekst.

Drammen kommune fikk tildelt 18 enslige mindreårige flyktninger som ble bosatt i 2016.

Bekkevollen barne- og avlastningsbolig er ferdigstilt og tatt i bruk. Antall plasser er økt med 14. Flere familier får nå mulighet til avlastning, og behovet for kjøp av institusjonsplasser er redusert.

Planløft for fortsatt byvekst

Antall nye godkjente boliger økte med cirka 85 prosent i 2016. Kommunen mottok 30 prosent flere byggesaker, og antall behandlede plansaker økte med 62 prosent. Gjennom året ble det brukt 2,4 millioner kroner av ekstra planmidler til å behandle plansaker.

Kommunedelplan for Intercity Vestfoldbanen ble vedtatt etter en omfattende prosess. For å redusere usikkerhet har Drammen kommune gitt tilbud om innløsning til grunneiere som berøres av båndlegging. I 2016 ble fire eiendommer innløst. Ny godsterminal på Holmen ble åpnet.

Forslag til Buskerudbypakke 2 ble vedtatt i september. Bukserudbypakke 2 inneholder en rekke forslag som vil bli vurdert i forbindelse med blant annet Nasjonal transportplan og i det videre arbeidet med trafikkutfordringer i regionen.

I 2016 ble første fase i utbyggingen av nytt Bragernes kollektivknutepunkt startet opp. Prosjektet har en totalkostnad på cirka 120 millioner kroner.

Fjell 2020 ble videreført med ferdigstillelse av nærmiljøanlegget ‘Dumpa’.

De fire oppfølgingspunktene som ble varslet da korrupsjonssaken ble kjent, er fulgt opp:

•    Ny organisering av Byplan er innført fra høsten 2016
•    Risiko- og sårbarhetsanalyse for anti-korrupsjon og etikk for hele kommunen er gjennomført
•    Ulovlighetsprosjektet følger opp alle saker fra politietterforskningen og innkomne tips
•    Deloitte har på oppdrag av kontrollutvalget gjennomført ekstern granskning av byggesaksavdelingen

Livsglede – og mer skreddersydde tjenester

Seks av åtte helse- og omsorgsdistrikter ble livsgledesertifisert i løpet av 2016 (de to siste i februar 2017). Nå kan beboere ved sykehjemmene selv velge hva de vil spise til middag og når de vil spise. Kafeene ved sykehjemmene inngår fra 1.1.2016 som en del av livsgledesatsingen i helse- og omsorgsdistriktene. Ved Hamborgstrøm bo- og servicesenter er det åpnet et terapibasseng.

I livsgledesykehjemmene skal beboerne oppleve sang- og kulturaktiviteter, kontakt med dyr og en hyggelig ramme rundt måltider. De skal jevnlig kunne være ute i friluft og få anledning til å opprettholde sine hobbyer og fritidsaktiviteter.

Helse- sosial- og omsorgsplanen i Drammen bygger på fire strategier:
•    Lengst mulig i eget liv
•    Sjef i eget liv
•    Trygg og aktiv hverdag
•    Hjelp når du trenger det

Flere brukere har fått bedret sin livssituasjon gjennom hverdagsrehabilitering. Flere har også blitt mer selvhjulpne ved at hverdagsmestring er fokus.

Helse- og omsorgsdistriktene utvikles til helseknutepunkter i bydelene, med tilrettelagte tjenester, og det legges til rette for frivillig arbeid knyttet til helseknutepunktene.

Brukerne skal være sjef i sitt eget liv ,og både de og deres pårørende skal kunne ha innflytelse på tjenestetilbudet. En brukerundersøkelse viser at 73 prosent av brukerne opplever medbestemmelse og at de har innflytelse.

Ikke av brød alene…

I økonomiplanen for 2016 vedtok bystyret at drammenserne skulle inviteres til å utforme fremtidens kulturpolitikk. Arbeidet med ny kulturplan startet opp i 2016. I perioden september – november gjennomførte bystyrekomitéen fire dialogmøter. Hittil har 210 personer deltatt i medvirkningsprosessen.  

Globus, internasjonal mat- og kulturfestival, ble for første gang arrangert i september 2016. Festivalen var gratis og hadde cirka 7 500 besøkende.  
             
Drammen Kino, Drammens museum, Drammen Scener og Brageteateret har alle hatt høyere besøkstall i 2016 enn i 2015. Kulturskolen hadde 966 elever i 2016, en økning på 48 elever fra året før. Tilbudene Kulturoasen og Den kulturelle skolesekken er gjennomført innenfor budsjett.

Ombyggingen av Drammensbiblioteket startet i juni 2016. Forventet åpning er våren 2017. Byggearbeidene innebærer at store deler av lokalene har vært avstengt med påfølgende færre arrangementer, lavere utlån og mindre besøk.

Digitaliseringsstrategien følges opp

Ny innsynsløsning gir innbyggerne fullt innsyn i postlister, byggesaker og politiske saker. Digital løsning for å bestille gratis lån av skolelokaler ble tatt i bruk ved tre skoler i 2016 og skal rulles videre ut til å omfatte alle skoler. Foreldre kan melde inn sine barn til barnehageplass via ny nettløsning. Ny app er tatt i bruk for tettere dialog mellom foresatte og ansatte i barnehagene. Nye websider ble lansert i desember i 2016 som gjør det lettere for brukerne å finne frem til de mest brukte tjenestene på nett.

Facebook og Twitter brukes aktivt som informasjonskanaler. Kommunen hadde i 2016 om lag 7 500 følgere, opp fra cirka 6 200 i 2015.

Turistinformasjonen er etablert i rådhusets kundesenter. Det er utarbeidet turistkart for storskjerm og som mobilapplikasjon.

Fornyer samarbeidet med næringslivet

Omdømmeprosjektet ble avsluttet i 2016. Omdømmeundersøkelsen for 2016 viser at Drammens omdømme aldri har vært sterkere. En av fire kan godt tenke seg å flytte til Drammen.  For å stimulere til nye arbeidsplasser i Drammen vil kommunen videreføre samarbeidet med næringslivet i Drammen gjennom det nye prosjektet Næringsvekst 2020.

Fysisk aktivitet for bedre folkehelse

Fjell kunstgressbane er rehabilitert som fullverdig 11-er bane for fotball. Nytt interkommunalt anlegg for bandy og fotball er ferdigstilt på Konnerud. Anlegget kan brukes av alle i nærmiljøet. Konkurranse-, trenings- og aktivitetsanlegget for ski på Konnerud er utvidet med en ny fem km trasé, som brukes som turvei på sommerstid.

Ny idrettshall på Øren har vært under bygging i 2016 og vil fullføres i 2017. Det er også tilrettelagt for utbygging av bandy- og fotballanlegg på Øren.
 
Det er lagt til rette for mer egenorganisert aktivitet i hele byen. I bydelene er det bygd nye nærmiljøanlegg ved Åssiden, Danvik og Gulskogen skoler. En ny lekeplass er åpnet på Gulskogen og nytt aktivitetsanlegg for unge er bygget i Byparken.

Sammen om en ny kommune

Regjeringen lanserte kommunereformen i 2014. Målet med reformen er gode og likeverdige tjenester, helhetlig og samordnet samfunnsutvikling, bærekraftige og økonomisk robuste kommuner og styrket lokaldemokrati.

I løpet av våren 2016 forhandlet Hurum, Svelvik, Drammen, Nedre Eiker, Sande og Øvre Eiker fram en politisk plattform, en verktøykasse for arbeidet mot en ny kommune. Plattformen ble vedtatt av Drammen og Svelvik i juni 2016. I desember vedtok kommunestyret i Nedre Eiker å slutte seg til Drammen og Svelvik. De andre kommunene valgte andre løsninger, enten sammen med andre kommuner eller ved å fortsette som egen kommune.

Stortinget vil vedta ny kommunestruktur i juni 2017. Etter Stortingets vedtak vil det opprettes en fellesnemnd bestående av politikere fra de tre kommunene. I løpet av året blir det ansatt en prosjektrådmann som skal styre den administrative prosessen, og den nye kommunen vil se dagens lys 1.1. 2020.

Etterslepet på veivedlikehold reduseres

Takket være økte investeringer er etterslepet på veivedlikeholdet redusert med 8 millioner kroner i 2016. Til sammen er 15 km vei asfaltert hvorav 5 km har fått omfattende oppgradering. Graveinstruksen sikrer at veikapitalen opprettholdes ved graving. 

Det er gjennomført trafikksikkerhetstiltak ved fem skoler og skoleveier, gjennom utbedringer av fortau, gang- og sykkelveier, sikring av gangfelt og fartsdempende tiltak.

For å redusere risiko for flom er oppgradering av bekkeinntak og bekkeløp prioritert.

Brukerundersøkelsen 2016 viser noe redusert tilfredshet med vinterdrift, mens renhold og kvaliteten på veiene oppfattes som bedre enn før.

Det er utarbeidet en tilstandsrapport for Spiraltunnelen. Denne viser behov for et omfattende oppgraderings- og sikringsarbeid på noe sikt. På kort sikt er sikkerheten ivaretatt gjennom tiltak for 4 millioner kroner.

Kvalitetsplan, Læringsløp Drammen, følges opp

Kvalitetsplanen, Læringsløp Drammen – å lykkes i hele læringsløpet, ble etter en bred medvirkningsprosess vedtatt i bystyret i juni 2016. Planen skal sikre høyere og jevnere kvalitet i opplæringen, og innebærer økt satsing på medarbeidernes kompetanse. Økt samhandling mellom barnehage, skole og oppvekst vil dessuten forebygge utenforskap.
Sommerskolen er et forsterkningstiltak som gir elevene et utvidet og gratis tilbud om læring og aktivitet på sommertid. Antall elever som deltok på sommerskolen økte fra 530 i 2015 til 950 i 2016. Aktivitetsskolen startet opp på Brandengen og Fjell for 1. trinn. Fra høsten 2017 utvides tilbudet til å gjelde samtlige elever fra 1. til 4. klasse ved de to skolene. Ordningen vil bli innfaset ved de resterende barneskolene fra henholdsvis 2018 og 2019.
For å styrke medarbeidernes kompetanse har kompetansesenteret i samarbeid med virksomhetene lagt særlig vekt på overganger, språk og systematisk læringsprogresjon fra barnehage til skole. 399 medarbeidere har deltatt på språkskole.

Elevene som gikk ut av 10. trinn våren 2016, hadde bedre eksamens- og standpunktkarakterer enn landsgjennomsnittet. Resultatene på nasjonale prøver viser fremgang for 9. trinn. Skolene i Drammen løfter elevenes resultater mer fra 8. til 9. trinn enn landsgjennomsnittet. Det er svakere resultat i lesing på 8. trinn på enkeltskoler, og dette følges tett opp. 
Elevundersøkelsen viser gode resultater når det gjelder motivasjon, faglige utfordringer, vurdering for læring og trygt miljø.
Barnehage- og skolebehovsanalysen ble vedtatt i bystyret i november 2016, og viser behov for flere skoleplasser ved Marienlyst, Gulskogen og Rødskog skoler. Utbyggingen ved Øren skole startet i 2016. Oppgradering og rehabilitering av Konnerud skole ble ferdigstilt i 2016. Det ble satt opp modulbygg på Gulskogen skole høsten 2016.

Flere flyktninger i arbeid eller utdanning

Bystyret vedtok Handlingsplan for mangfold og inkludering høsten 2016. Planen setter mål om flere flyktninger i arbeid og utdanning, bedre integrering av arbeidsinnvandrere og deres familier, å forebygge reproduksjon av sosial ulikhet og sikre et mer helhetlig tjenestetilbud.

Flere flyktninger gikk over i arbeid eller utdanning etter avsluttet introduksjonsprogram. Andelen økte fra 34,5 prosent i 2015 til 49 prosent i 2016. NAV og Introduksjonssenteret har i 2016 samarbeidet tett om å få flere flyktninger i arbeid gjennom individuell kvalifisering av den enkelte deltaker på introduksjonsprogram.

Flere bestod skriftlig prøve på norskopplæring, og resultatene for 2016 i Drammen er bedre enn 2015 og klart over landsgjennomsnittet.

Bosettingen av flyktninger er i tråd med bystyrets vedtak. Antall personer som har utløst integreringstilskudd er noe høyere enn forutsatt, og dette har gitt kommunen høyere integreringstilskudd enn budsjettert.

 
Topp