Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

P01 Barnehager

Alle som ønsker det har fått barnehageplass.  

Drammen kommune tilbyr gratis barnehageplass til barn i familier med lav inntekt for å styrke barnas språklige kompetanse, bedre integreringen og bekjempe barnefattigdom. I desember 2016 hadde 631 barn gratis barnehageplass, en økning på 63 fra 2015. Rådmannen har iverksatt en vurdering av ordningen med gratis barnehage og resultatene vil foreligge våren 2017.

I løpet av 2016 har cirka 1 200 kursdeltakere blant ansatte i private og kommunale barnehager deltatt på ulike kompetansehevingstiltak for å innfri ambisjonene i kvalitetsplanen Læringsløp Drammen – å lykkes i hele læringsløpet. Andelen ansatte med barnehagelærerutdanning er redusert fra 39,2 til 38,4 prosent i 2016. 

Antall barn som har fått særskilt norskopplæring ved skolestart har økt fra 2015 til 2016. Barnehagene jobber systematisk med språkopplæring gjennom språkløyper og bruk av digitale hjelpemidler og satser på kompetanseheving av de ansatte. 

Brukerundersøkelse for foreldre med barn i de kommunale barnehagene viser at foreldrene er godt fornøyd med tilbudet. 

Programområdet hadde i 2016 et mindreforbruk på 3,8 millioner kroner.

Fysisk aktivitet gjennom musikk, dans og lek er en integrert del av barnehagehverdagen.

Det er flere barn som trenger særskilt norskopplæring ved skolestart, og det tyder på at flere barn ikke har gode nok språkferdigheter til å følge vanlig undervisning.

Brukerundersøkelse for foreldre med barn i de kommunale barnehagene viser at foreldrene er godt fornøyd med tilbudet, og svarprosenten økte fra 2014 til 2015.

Programområdet hadde i 2015 et mindreforbruk på 15,6 millioner kroner.

Økonomi

Programområdet hadde et mindreforbruk på 3,8 millioner kroner i 2016. Det var færre barn i de kommunale barnehagene enn forutsatt i budsjettet. Driftsutgiftene i de kommunale barnehagene er tilpasset et lavere antall barn i barnehagene i løpet av året 2016.

Les mer om økonomi

 

Andre forhold

  • Kapasitet
  • Barnehage- og skolebehovsanalyse
  • Gratis barnehage
  • Samarbeid med frivillighet
  • Medarbeidere 

Les mer om andre resultater

Topp