Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

P02 Oppvekst

Bekkevollen barne- og avlastningsbolig er ferdigstilt og tatt i bruk. Antall plasser er økt med 14. Flere familier får nå mulighet til avlastning og behovet for kjøp av institusjonsplasser er redusert.

Helsetjenester for ungdom er styrket gjennom nytt lavterskeltilbud om psykisk helsehjelp for barn og deres familier. Tilbudet ble etablert for å sikre målrettet og tilpasset oppfølging, og som følge av at Barne og ungdomspsykiatrisk poliklinikk har redusert sitt tjenestetilbud. Det var til sammen 188 barn, ungdommer og deres familier som fikk dette nye tilbudet om psykisk helsehjelp i 2016. 

I tråd med Læringsløp Drammen har Senter for oppvekst blitt en integrert del av Kompetansesenteret for skole, barnehage og oppvekst.

Barnevernet har styrket arbeidet med tiltak i egen regi på flere områder og i flere faser av barnevernsarbeidet. Dette har i stor grad bidratt til at 69 prosent av hjelpetiltakene har blitt avsluttet med positiv endring for barna. Videre har behovet for kjøp av statlige barnevernstjenester blitt redusert med cirka 4prosent i løpet av 2016.  

Drammen kommune fikk tildelt 18 enslige mindreårige flyktninger som ble bosatt i 2016.

Senter for oppvekst hadde et merforbruk i 2016 på 4,1 millioner kroner og virksomheten er tilført 2,5 millioner kroner. Som følge av behovet for tilpasning av budsjett og ramme, ble det gjort en ny vurdering for 2017, hvorpå budsjettrammen ble økt med 13,2 millioner kroner.

Programområdet P02 - Oppvekst omfatter tjenester for barn og unge, samlet i Senter for oppvekst, og består av følgende seks operative tjenesteavdelinger: Helsetjenester for barn og unge, Barneverntjenester, Tjenester for funksjonshemmede barn og unge, Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), Barnevern – operative døgntjenester (Enslige mindreårig bosettingstjeneste) og Forebyggende oppveksttjenester.

Senter for oppvekst hadde i 2016 et budsjett på 266,7 millioner kroner, og hadde netto driftsutgifter på 270,8 millioner kroner. Virksomheten hadde 309 fast ansatte, samt tilkallingsvikarer.

Økonomi

Programområdet hadde i 2016 et merforbruk på 4,1 millioner kroner etter avsetning til bundne fond. Det har vært vekst i antall barn med vedtak og virksomheten ble på denne bakgrunn styrket med 2 millioner kroner i 2. tertialrapport. Merforbruket skyldes primært at utgiftsnivået i løpet av året generelt har vært for høyt i forhold til vedtatt budsjettramme. 

Les mer om økonomi

 

Andre resultater

  • «Læringsløp Drammen» - kompetansetiltak og tverrsektoriell samhandling

Les mer om andre resultater 

Topp