Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Andre resultater

Intern beredskap

Overordnet beredskapsplan og risiko- og sårbarhetsanalyse er oppdatert. Kommunens kriseledelse har gjennomført Fylkesmannens beredskapsøvelse 2016, med tema ekstremvær og langvarig strømbortfall. Etter øvelsen er det innarbeidet ytterligere tiltak for å kunne håndtere langvarig strømbortfall. Det er etablert et beredskapslager for drivstoff for å drifte aggregater og nødvendige kjøretøy i ulike beredskapssituasjoner.  

Det arbeides med å finne gode løsninger for alternativ kommunikasjon. Dette videreføres i 2017. Drammen søker om å bli en pilotkommune i Buskerud for å benytte nødnettsystemet (benyttes nå av blålysetatene). I tillegg til dette vurderes også alternative radiosamband for utvalgte grupper.

For å beskytte kommunen mot elektroniske angrep, har D-IKT innført en rekke sikkerhetsbarrierer og kontrollsystemer. I perioder har D-IKT vært utsatt for tjenestenektangrep, som har som formål å blokkere vår tilgang til internett. Verktøy er anskaffet for å minimere virkningen av slike. Ulike former for forsøk på e-postsvindel har gjennom året vist en klart økende tendens. D-IKT har derfor avsatt ressurser og økt sin kompetanse på området, for å være ytterligere rustet til å møte dette. Arbeidet med informasjonssikkerhet er noe som pågår kontinuerlig.  

D-IKT har i 2016 gjennomgått hele sitt sikkerhetsregime, gjennomført risikovurderinger og iverksatt nødvendige korrigerende tiltak der behov for dette ble avdekket. Gjennomgangen omfattet også beredskaps- og varslingsplaner. Varslingsplaner vedlikeholdes løpende.

Drammensregionens Brannvesen IKS (DRBV)

Dimensjoneringen av et brannvesen er i stor grad regulert gjennom lov- og forskriftsverk. I tillegg til at det stilles krav om risikovurderinger og særskilte krav til maksimal innsatstid ved uttrykning til ulike typer bebyggelser, følger en rekke kvantitative minstekrav av forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen (dimensjoneringsforskriften).

Det ble utført 1 258 utrykninger i Drammen kommune i 2016.  Det ble gjennomført en større brannøvelse i Strømsåstunnelen. 

Eierkommunene gjennomførte eierseminar i august, noe som resulterte i at arbeidet med å revidere eierstrategien startet opp seinere på høsten. 

Selskapsavtalens § 5 sier at markedsleie av fast eiendom til brannstasjoner skal iverksettes senest i 2018. Ernst &Young har gjennomført en beregning på markedsleie på brannstasjonene og merkostnaden for bedre beredskap i Nedre Eiker kommune. 

110-sentralen

Nytt politihus er under oppføring i Tønsberg, der 110-sentralen skal etableres vegg-i-vegg med politiets operasjonssentral. Det har pågått mye møtevirksomhet i siste halvår av 2016 mellom politiet og Vestviken 110 IKS i forbindelse at 110-sentralen og tilhørende funksjoner skal inn i det nye politihuset. Det er foreløpig ikke avgjort hvilken selskapsform den nye 110-sentralen skal ha.

 
Topp