Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Økonomi

Vurdering driftsregnskapet

Driftsregnskapet P3

Området rapporterer et mindreforbruk på 0,5 millioner kroner i 2016.

Vurdering av investeringsregnskapet

Det er investert 1,1 millioner kroner på programområdet i 2016 i forbindelse med følgende prosjekter: 

Kartlegging av Ros-analyse strømbrudd

Det er gjennomført en egen virksomhetsovergripende risiko og sårbarhetsanalyse for å kartlegge kommunens evne til å håndtere lengre strømbrudd.  Etter beredskapsøvelsen i 2016 blir det innarbeidet ytterligere tiltak for å kunne håndtere langvarig strømbortfall.

Kartlegging av grunnforhold - kvikkleire

Det er igangsatt et arbeid for å kartlegge og øke kunnskapsnivået når det gjelder grunnforholdene i Drammen, med henblikk på kvikkleire.  I 2016 er det avklart at det ikke er kjente «setninger» som utgjør noen akutt fare i Drammen. Derimot er det endringer i blant annet grunnvannstand som gir «setninger» spesielt på nedre Bragernes. Foreløpige analyser viser at dette endrer seg med årstider/nedbør og enkelte byggeprosjekter. 

Årsakssammenhengen er vanskelig å dokumentere. Prosjektet kan likevel si noe om når grunnforholdene har stabilisert seg slik at utbedringer kan foretas. Dette arbeidet videreføres i 2017. 

 
Topp