Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

P04 Byutvikling

Byen vokser: Befolkningen i Drammen økte med 0,7 prosent i 2016. Antall godkjente boliger økte med 85 prosent. Antall innkomne byggesaker økte med 30 prosent. Antall behandlede plansaker økte med 62 prosent. Gjennom året ble det brukt 2,4 millioner kroner av ekstra planmidler for å behandle økt antall plansaker og sikre planreserve for fortsatt vekst.

Kommunedelplan for Intercity Vestfoldbanen ble vedtatt etter en omfattende prosess. For å redusere usikkerhet for beboere som berøres av store offentlige utbygginger har Drammen kommune gitt tilbud om innløsning av bolig fra grunneiere. I 2016 ble fire eiendommer innløst for 25,7 millioner kroner. Ny godsterminal på Holmen ble åpnet.

Forslag til Buskerudbypakke 2 ble vedtatt i september. 85 prosent av alle nye boliger i 2016 har vært bygget i bybåndet, noe som bidrar til å oppfylle mål i kommuneplanen og felles areal- og transportplan for Buskerudbyen. Bilbruken i Drammen har økt mindre enn landsgjennomsnittet, og kollektivbruken har økt med 3,9 prosent. Lyskrysset i Telthusgata er slukket og fjernet.

De fire oppfølgingspunktene som ble varslet da korrupsjonssaken ble kjent, er fulgt opp: 

  • Ny organisering av Byplan er gradvis innført fra høsten 2016.
  • Risiko og sårbarhetsanalyse for anti-korrupsjon og etikk for hele kommunen er gjennomført.
  • Ulovlighetsprosjektet følger opp alle saker fra politietterforskningen innkomne tips.
  • Deloitte har på oppdrag av Kontrollutvalget gjennomført ekstern granskning av byggesaksavdelingen.

 

Bystyret vedtok i november å få utredet alternativ organisering av byggesaksavdelingen. Byggesaksavdelingen har behandlet et betydelig økt antall saker, og andelen fristoverskridelser har gått ned fra 2015 til 2016. Andel klager omgjort av Fylkesmannen ble redusert fra 22 prosent i 2015 til 7 prosent i 2016.

I 2016 ble første fase i utbyggingen av nytt Bragernes kollektivknutepunkt startet opp. Prosjektet har en totalkostnad på om lag 120 millioner kroner. Fjell 2020 ble videreført med ferdigstillelse av nærmiljøanlegget ‘Dumpa’.

Økonomi

Programområdet har et driftsresultat som budsjettert. Netto driftskostnader økte fra 25,4 millioner kroner i 2015 til 28,9 millioner kroner i 2016, en økning på 3,5 millioner kroner.Virksomheten ble tilført 4 millioner kroner til ekstrautgifter vedrørende oppfølging av korrupsjonssaken der det totalt ble bokført kostnader for 4,3 millioner kroner. I første tertialrapport 2014 ble det avsatt 15 millioner kroner fra disposisjonsfond for å gjennomføre en ekstra stor portefølje med plansaker. Det ble i 2016 brukt 4,3 millioner kroner. Restbeløp per utgangen av 2016 på 3,0 millioner kroner tilbakeføres til disposisjonsfondet.

Les mer om økonomi

 

Andre resultater

  • Brukere
  • Byggesak
  • Plan- og utbyggingsprosjekter

Les mer om andre resultater

Topp