Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

P05 Helse og omsorg

Helse- sosial og omsorgsplanen er fulgt opp:

101 personer har fått bedret livssituasjon gjennom hverdagsrehabilitering

Syv av åtte helse- og omsorgsdistrikt ble livsgledesertifisert i løpet av 2016, det siste ble sertifisert i februar 2017

Fra våren har beboere ved sykehjemmene selv kunnet velge hva de vil spise til middag og når de vil spise 

 • Det er åpnet et terapibasseng ved Hamborgstrøm helse- og omsorgsdistrikt
 • Bystyret har, på bakgrunn av en behovsanalyse, vedtatt en plan for utvikling av helse- og omsorgsdistriktene fram mot 2040 
 • Det er etablert frivillighetskontakter på alle helse- og omsorgsdistriktene og det er gitt opplæring i regi av Verdighetsenteret. Det er inngått samarbeidsavtaler mellom helse- og omsorgsdistriktene og frivillige organisasjoner, barnehager og skoler
 • Alle ansatte i HSO deltok i felles oppstartssamling for å bygge arbeidskultur medarbeidere i mellom, og oppfølging av HSO- planens strategier
 • 6 personer har valgt privat leverandør av hjemmesykepleie, etter at det ble åpnet for denne muligheten i 2016

 

Antall utskrivningsklare pasienter økte med 14 prosent fra 2015 til 2016, fra 2 314 til 2 632 personer i 2016. Alle som har hatt behov har fått tildelt sykehjemsplass i tråd med målene bystyret har vedtatt, mens det er et avvik på antall dager det tar å få praktisk bistand/hjemmehjelp.
641 medarbeidere har gjennomført ulike opplæringstiltak innenfor fokusområder og enkeltstående tiltak som er direkte rettet mot tjenester til innbyggerne. 

Flere brukere har blitt selvhjulpne og tjenesten er forbedret gjennom digitale løsninger og velferdsteknologi: 

 • Multidosedispenser hvor bruker kan styre sin egen medisintaking, prøves ut
 • Elektronisk medisinskap, installert på Drammen helsehus, er prøvd ut for å øke pasientsikkerheten 
 • Digital hygienemaskin for desinfisering av utstyr er tatt i bruk

 

Dagtilbud til utviklingshemmede ved Drammen Aktivitet er flyttet fra Brakerøya til et nytt bedriftssenter på Gulskogen fra 1.1.17. Målet er å etablere flere små bedrifter samlokalisert med Enter kompetanse AS og Vinn industrier AS. Samlokaliseringen har frigjort investeringsmidler i størrelsesorden 100 millioner kroner, som ellers ville måtte vært brukt til nye lokaler.

Utgiftene til økonomisk sosialhjelp var på samme nivå i 2016 som i 2015. I 2015 var det 3 357 barn i Drammen i familier med inntekt under fattigdomsgrensen. Det er 24 prosent av alle barn under 18 år. Det er samme andel som året før. 

I 2016 ble startlånrammen utvidet fra 170 til 300 millioner kroner. Det gjorde at 183 husstander fikk startlån i 2016 mot 148 i 2015. 77 husstander kjøpte egen bolig gjennom «leie til eie». Det er 17 flere enn i 2015. Drammen inngikk i 2016 en avtale med Husbanken om deltakelse i et boligsosialt storbyprogram. Bystyret har vedtatt å innføre kostnadsdekkende husleie i alle kommunale utleieboliger etter vedtak i bystyret i juni 2016. Det er inngått avtale med privat utleier om bruk av kommunal tilvisningsrett i åtte leiligheter.

Økonomi

I løpet av året fikk programområdet tilført 10,9 millioner kroner i varige driftsmidler. Programområdet viser et merforbruk i forhold til revidert budsjett på 2,1 millioner kroner, etter avsetning til bundne fond.

Les mer om økonomi

Nøkkeltall

Programområdet 05 Helse- sosial og omsorg består av NAV, Senter for rusforebygging, Psykiske helsetjenester, Helsetjenesten, Helsehuset, Tilrettelagte tjenester og åtte helse- og omsorgsdistrikt. Ved helse- og omsorgsdistriktene er det sykehjem/institusjoner, dagsenter og baser for hjemmetjenesten. Helse, sosial og omsorg har to stabsorganisasjoner: ”Tjenestetildeling og samordning” og ”Skap Gode Dager”.

Les mer om nøkkeltall.

 

Andre resultater

 • Lengst mulig i eget liv
 • Trygg og aktiv hverdag
 • Sjef i eget liv
 • Hjelp når du trenger det
 • Kompetanse
 • Arbeidskultur

Les mer om andre resultater

Topp