Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

P11 Vei

Etterslep i vedlikehold på veinettet er redusert med totalt 8 millioner kroner, grunnet økte investeringer. Til sammen er 15 km vei asfaltert - hvorav 5 km har fått omfattende oppgradering. Graveinstruksen sikrer at veikapitalen opprettholdes ved gravearbeider. Koordinering mellom kabel-/ledningsaktører og veieier bidrar til reduserte ulemper for trafikanter, og mindre slitasje på veikapitalen. 

For å redusere risiko for flom er oppgradering av bekkeinntak og bekkeløp prioritert.

Brukerundersøkelsen 2016 viser noe redusert tilfredshet med vinterdrift, mens renhold og kvaliteten på veiene oppfattes som bedre enn før.

Det er utarbeidet en tilstandsrapport for Spiraltunnelen. Denne viser behov for et omfattende oppgraderings- og sikringsarbeid på noe sikt.

Det er gjennomført trafikksikkerhetstiltak ved 5 skoler og skoleveier, gjennom utbedringer av fortau og gang-/sykkelveger, sikring av gangfelt og fartsdempende tiltak. 

Det ble startet arbeid med tiltaksutredning for luftkvalitet. Denne legges frem sommeren 2017.

Økonomi

Programområdet har ett netto driftsresultat i tråd med budsjett. Avvik på andre inntekter og andre driftskostnader er i hovedsak at det ikke ble budsjettert med 12,7 millioner kroner i mva og netto gir dette ingen effekt. Merinntekter på 3,7 millioner kroner som er brukt til ekstra vedlikehold. 

Les mer om økonomi

 

Andre resultater

  • Norsk Veidatabank (NVDB)
  • Spiralen
  • Belysning Ypsilon
  • Evaluering graveinstruks
  • Trygge skoleveier
  • Sykkelveitiltak

Les mer om andre resultater

Topp