Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Andre resultater

Norsk Veidatabank (NVDB)

Kommunene har fått ansvar for å legge inn grunndata i Norsk Veidatabank. Drammen har alle veiklasser inne og har i tillegg alle skilt på Bragernessiden inne i databasen. 

Spiralen

Det er utarbeidet en tilstandsrapport for Spiraltunnelen. Denne viser behov for et omfattende oppgraderings- og sikringsarbeid på noe sikt. På kort sikt vil sikkerheten bli ivaretatt gjennom sikringstiltak i 2017. I 2016 har det påløpt utgifter på om lag 0,5 millioner kroner. 

Det har blitt utarbeidet rapport om mulig ny adkomst fra Spiralen til Åspaviljongen, og resultatene er presentert for formannskapet. Det anbefales ikke å gå videre med å etablere slik adkomst.  

Belysning Ypsilon

Belysningen på Ypsilon må byttes. Det er avholdt anbudskonkurranse og ny belysning er satt i bestilling.

Evaluering graveinstruks

Som en oppfølging av bystyrevedtak er kommunens graveinstruks evaluert etter 2 år og Drammen kommune inviterte følgende ledningseiere til å delta i evalueringen: GET, Glitre Energi (EB Nett), Telenor Telecom, Drammen Fjernvarme, Viken Fiber og Drammen kommune Vann og Avløp. I tillegg ble Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) invitert for å representere entreprenørene. Med dagens krav til istandsetting er ulempen med å dele vegarealet med kabelaktørene tålelig og rådmannen foreslår ingen skjerpende krav til utførelse eller administrasjon. Derimot blir det lempet på noen krav som følge av evalueringen. Dette vurderes ikke å redusere kommunens evne til å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på kommunens infrastruktur. Samlet har ny graveinstruks og håndheving av denne, vært med på å stoppe det tidligere akselererende forfallet på kommunale veger, som en følge av at gravearbeider nå utføres på en forskriftsmessig måte. Det arbeides med en nasjonal graveveileder, og kommunen avventer videre revisjon av Drammen kommunes graveinstruks i påvente av resultatet på nasjonalt nivå.

Trygge skoleveier

Det er gjennomført trafikksikkerhetstiltak ved skolene og på skoleveiene til Bragernes, Danvik, Åskollen, Brandenga, Gulskogen og Fjell skole, samt Parktunet barnehage. Dette omfatter utbedringer av fortau og gang-/sykkelveger, fartsbegrensninger, fartshumper og sikring av gangfelt. 

Sykkelveitiltak

Det er bygd 350 meter sykkelvei i C.O. Lunds gate, og sykkelfelt i Nedre Torggate. I tillegg er en del systemskifter utbedret. I Rødgata er det etablert trafikksikker undergang under jernbanen med fortau og sykkelvei, bekostet av Jernbaneverket. 

‘Elsykkelbibliotek’ er etablert. Ordningen gjør det er mulig å låne elsykkel gratis i 12 dager, for å gjøre det mulig for innbyggerne å teste ut elsykkel før eventuelt kjøp.

 
Topp