Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Økonomi

Vurdering driftsregnskapet

Programområdet har ett netto driftsresultat i tråd med budsjett. Avvik på andre inntekter og andre driftskostnader er i hovedsak at det ikke ble budsjettert med 12,7 millioner kroner i mva og netto gir dette ingen effekt. Merinntekter på 3,7 millioner kroner som er brukt til ekstra vedlikehold. 

 

Vurdering av investeringsregnskapet

Programområdet hadde for 2016 et revidert investeringsbudsjett på 49 millioner kroner. Påløpte investeringsutgifter er på 36,3 millioner kroner, noe som gir et mindreforbruk i forhold til budsjett på 12,8 millioner kroner. De største prosjektene i 2016 er utbedring i området Haugesgate – Vinjesgate – Konggata  (påløpt 10,2 millioner kroner) og opparbeidelse av fortau og gang-/sykkelvei i C. O. Lundsgate (påløpt 5,3 millioner kroner). I tillegg er det benyttet 8,4 millioner kroner til oppgraderingsarbeider i forbindelse med asfaltering. Regnskapet viser noe lavere forbruk enn budsjett på grunn av tidlig snøfall høsten 2016 som førte til at enkelte prosjekter stoppet opp. 

 
Topp