Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

P12 Grunnskole

Elevene som gikk ut av 10. trinn våren 2016 hadde bedre eksamens- og standpunktkarakterer enn landsgjennomsnittet, og avstanden mellom Drammen og landet er bedre i 2016 enn i 2015. Resultatene på nasjonale prøver viser fremgang for 9. trinn. Skolene i Drammen løfter elevenes resultater mer fra 8. til 9. trinn enn landsgjennomsnittet. Det er svakere resultat i lesing på 8. trinn på enkeltskoler og dette følges tett opp.  

Elevundersøkelsen viser gode resultater når det gjelder motivasjon, faglige utfordringer, vurdering for læring og trygt miljø.

Kvalitetsplanen Læringsløp Drammen – å lykkes i hele læringsløpet ble etter en bred medvirkningsprosess vedtatt i bystyret i juni 2016. Planen skal sikre høyere og jevnere kvalitet i opplæringen, og innebærer større satsing på medarbeidernes kompetanse. I tillegg skal økt samhandling mellom barnehage, skole og oppvekst (barnevern, helsestasjon, PPT) forebygge utenforskap.

For å styrke medarbeidernes kompetanse har kompetansesenteret i samarbeid med virksomhetene lagt særlig vekt på overganger, språk og systematisk læringsprogresjon fra barnehage til skole. 399 medarbeidere har gått på språktiltak i regi av kompetansesenteret, og langt flere vil få tilbud i 2017, blant annet gjennom språkskole for pedagogiske medarbeidere som nå har 240 deltakere.

Høsten 2016 startet 38 lærere videreutdanning innenfor viktige fagområder for Drammensskolene. I tillegg får fem lærere videreutdanning innenfor lærerspesialistordningen. For å møte kompetansekravene startet arbeidet med å kartlegge hvor mange av lærerne som oppfyller de statlige kompetansekravene.

Forsterkningstiltakene sommerskole som gir elevene et utvidet og gratis tilbud om læring og aktivitet på sommertid og aktivitetsskole som skal gi et utvidet aktivitetstilbud etter skoletid der læring faglig og sosialt står i sentrum er i gang. Antall elever som deltok på sommerskolen økte fra 530 i 2015 til 950 i 2016.

Aktivitetsskolen startet opp på Brandengen og Fjell for 1. trinn og andel barn økte fra henholdsvis 65 til 77 prosent og 38 til 68 prosent fra SFO til Aktivitetsskolen. Planleggingen av det 11. skoleåret for å sette elevene i stand til å fullføre og bestå videregående er i rute og oppstart vil skje høsten 2017.

Barnehage- og skolebehovsanalysen ble vedtatt i bystyret 1. november 2016, og viser behov for flere skoleplasser ved Marienlyst og Gulskogen/Rødskog. Utbyggingen ved Øren skole startet i 2016. Oppgradering og rehabilitering av Konnerud skole ble ferdigstilt i 2016. Det ble satt opp modulbygg på Gulskogen skole høsten 2016.

Programområde hadde et mindreforbruk på 8,5 millioner kroner på driften.

Økonomi

Programområdet viser et mindreforbruk på 8,5 millioner kroner etter avsetninger til bundne fond ved årets slutt. To skoler endte med et merforbruk på cirka 0,1 millioner kroner som vil dekkes inn i løpet av 2017. De øvrige skolene endte med balanse eller et mindreforbruk. Det utøves stram og god økonomistyring ved skolene.

Les mer om økonomi.

 

Andre resultater

  • Elevenes faglige resultater
  • Nasjonale prøver
  • Eksamensresultater
  • Grunnskolepoeng
  • Læringsmiljø
  • Spesialundervisning
  • Satsingsområder

Les mer om andre resultater

Topp