Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Samfunnsøkonomisk utvikling

Befolkningsveksten i Drammen er svakere enn tidligere, og ligger nå under den nasjonale veksten. Befolkningsveksten i Drammen var 0,7 prosent i 2016, mot 1,3 prosent i 2015. Veksten i 2016 er sterkest i aldersgruppene 16-19 år og 67 år og eldre. Det er en nedgang i antall registrerte arbeidsledige sammenlignet med i fjor.

Demografisk utvikling

Per utgangen av 2016 hadde Drammen 68 363 innbyggere. I løpet av 2016 har innbyggertallet økt med 468 personer, hvilket tilsvarer en befolkningsvekst på 0,7 prosent. I løpet av de siste ti årene har innbyggertallet økt med 9 633 personer. 

Tabell over utvikling i antall innbyggere

Mens den nasjonale befolkningsveksten har vært relativ stabil i den siste tiårsperioden har befolkningsveksten i Drammen gått fra å ligge høyt over den nasjonale kurven i begynnelsen av perioden til å ligge under den nasjonale befolkningsveksten som var på 0,9 prosent i 2016. 

Tabell over befolkningsvekst for Drammen og nasjonalt

Befolkningsveksten i Drammen er sterkest i aldersgruppene 16-19 år og 67 år og eldre. For den yrkesaktive befolkningen og barn i aldersgruppen 6-15 år er veksten svakere enn den har vært de siste årene. Det har vært en reduksjon i antall barn i aldersgruppen 0-5 år.   

Tabell over befolkningsvekst i Drammen etter aldresgruppe

Folketilvekst, flytteaktivitet og boligbygging

Tabellen nedenfor viser inn- og utflytting i Drammen. Flytting innenlands er definert som flytting over kommunegrenser. Innvandring er definert som personer født i utlandet av to utenlandskfødte foreldre og fire utenlandskfødte besteforeldre.

Det har vært stor flytteaktivitet i Drammen kommune de siste ti årene. I 2016 flyttet det totalt 4 791 personer inn til Drammen, mens 4 542 personer flyttet ut.

Tabell over inn- og utflytting i Drammen

I løpet av 2016 har Drammens befolkning vokst med 468 innbyggere. Av dette utgjørfødselsoverskuddet 220 personer og nettoinnvandring 332 personer, mens det har vært en netto utflytting på 83 personer. 

Tallene viser at det er netto innvandring som i størst grad har påvirket befolkningsveksten i Drammen de siste årene.

Tabell over folketilvekst i Drammen

Tabellen nedenfor viser sum netto innflytting vs. fullførte boliger. Sum netto innflytting er i dette tilfellet definert som nettoinnvandring pluss netto innflytting innenlands.

Sum netto innflytting til Drammen var høy i 2007 og 2008 grunnet stor tilgang på nye boliger. Sum netto innflytting har deretter vist en nedadgående trend frem til 2014, hvilket trolig har sammenheng med at finanskrisen førte til lav aktivitet i byggebransjen. 

I 2016 ble det fullført 173 boliger i Drammen, en nedgang fra 253 fullførte boliger i 2015. Det ble imidlertid igangsatt bygging av 571 boliger i 2016, og det forventes derfor en økning i fullførte boliger fremover.

Tabell over netto innflytting og fullførte boliger

Arbeidsledighet

Tabellen nedenfor viser utviklingen i registrerte arbeidsledige i Drammen kommune i perioden 2007-2016. Som arbeidsledige regnes personer som ikke har inntektsgivende arbeid, men som er arbeidsføre og disponible for det arbeid som de søker. I 2016 var den totale arbeidsledigheten 3,4 prosent. Dette er en nedgang på 1 prosent fra 2015. Arbeidsledigheten er høyest for de i aldersgruppen 15-29 år.

 

Nøkkeltall for Drammen

Tabell over nøkkeltall for Drammen

 
Topp