Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Sosiale tjenester: Alle skal med

I april 2013 vant Drammen kommune Kommunal- og regionalsdepartementets nyetablerte boligsosialpris.
Drammen kommune vant Statens pris for boligsosialt arbeid 2013. Prisen er en annerkjennelse av det arbeidet kommunen gjør for de mange som trenger ekstra hjelp til å mestre hverdagen.


Alle har ressurser – ressurser som må brukes til fordel for den enkelte og for fellesskapet.

Drammen skal være en raus by med størst innsats for de som har de største behovene.

Det skal være en balanse mellom rettigheter og plikter.

Status i dag

Det er en opphopning av levekårs- og folkehelseutfordringer innenfor deler av befolkningen i Drammen. Problemene er sammensatte og har en tendens til å reproduseres fra en generasjon til neste.

Utgiftene til sosialtjenester i forhold til antall innbyggere var i Drammen i 2011 ca. 35 prosent høyere enn landsgjennomsnittet. Utgiftene til sosialhjelp har holdt seg på samme nivå i perioden 2007 – 2011. Totalt var det noe under fem prosent av innbyggerne i Drammen som mottok sosialhjelp i 2011. Drammen har en lavere andel brukere som mottar sosialhjelp ut over seks måneder enn sammenlignbare kommuner.

Det har de siste årene vært en utvikling i retning av at flere unge blir mottagere av støtte fra NAV. I Drammen utgjør mottagere under 25 år ca. en firedel av alle mottagere. Dvs. at ca. 8,5 prosent av alle mellom 18 – 25 år mottar støtte fra NAV.

Antallet bostedsløse hadde i 2011 holdt seg på samme nivå som ved forrige nasjonale oversikt i 2008.

Noe av dette bildet kommer frem i Folkehelseinstituttets levekårsprofil. Her kan du lese Drammens folkehelseprofil.

3,3 prosent var registrerte arbeidsledige i Drammen i 2011. I følge SSB hadde Drammen noe høyere ledighet enn fylket (2,6 prosent) og landet for øvrig (2,7 prosent) i 2011. 66,7 prosent av de bosatte i Drammen i alderen 15-74 år var sysselsatte i 2011. 

Trender og utviklingstrekk

Ikke alle finner seg til rette, eller opplever å strekke til, i skole- eller arbeidssituasjonen. En del unge mennesker bruker mer tid på f.eks dataspill og sosiale arenaer enn på skole og arbeid. Noen av disse sosiale arenaene er preget av et aktivt bruk av rusmidler.

Omfanget av rusutfordringene i Drammen ser ut til å være omtrent konstante, samtidig som det preges av nye trender når det gjelder type rusmidler. Når det gjelder alkohol, ser det ut til å være en relativ økning av alkoholkonsumet blant eldre og også en økning i alkoholrelaterte sosiale og helsemessige problemer i denne gruppen. 

Utfordringer

En sentral utfordring på sosialområdet er hvordan enkeltmennesker kan stimuleres til å bli mer robuste og selvhjulpne og utnytte sin arbeidsevne på en optimal måte, eventuelt på tilrettelagte arenaer.

Det er en viktig utfordring å gjøre utdanning og arbeid til arenaer der den enkelte opplever mestring og kan utvikle sitt selvbilde. En forutsetning er bl.a. at den enkelte har realistiske forventninger til hva deltagelse i arbeid og utdanning innebærer, og hvilke muligheter og gevinster det gir.

Innvandring fra EU/EØS-området og fra land i den tredje verden innebærer utfordringer for kommunens tjenester. Språkkunnskaper er en avgjørende faktor for deltagelse og suksess i utdanning og arbeidsliv.

Hovedmål:

Drammen er en trygg og helsefremmende by der den enkelte kan klare seg selv.

Langsiktige mål:

1. Flere i arbeid og aktivitet.
2. Forebygge rusmisbruk.
3. Reduksjon av levekårsforskjeller.

Strategier:

1. Mobilisere ressurser hos den enkelte, i nettverket og i lokalsamfunnet.
2. Helhetlige og effektive tjenester for å dekke den enkeltes behov.
3. Velge tiltak med dokumentert effekt i arbeidet med forebygging og behandling av rusmisbruk.
4. Rekruttere til norskopplæring, kvalifisering og arbeid.
5. Samarbeid med bl.a. sosiale entreprenører og frivillig sektor.
6. Prøve ut nye kunnskapsbaserte metoder innen tjenesteproduksjon som inkluderer forebygging, behandling og rehabilitering.

 

 
Topp