Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Grunnskole: Flere skal lære mer

Drammensskolen benytter seg av elektroniske tavler i undervisningen.
Drammensskolen benytter seg av elektroniske tavler i undervisningen.

Drammensskolen skal sørge for at hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske.

Skolene skal være arenaer for aktivitet og læring på dag- og kveldstid.

Skolebyggene skal være tilpasset behovene for undervisningen og ha tilstrekkelig kapasitet.

Skoleanleggene skal være arenaer for aktivitet i sitt nærmiljø.

Svensedammen skole med nybygg og oppussing.
I mai 2013 var den offisielle åpningen av "nye" Svensedammen skole. Skolen har bl.a. bygget nytt tilbygg, pusset opp eksisterende bygg, bygget nytt musikkrom, og større kantine med interiør designet av skolens elever.

Status i dag

Det er i dag 19 ordinære grunnskoler og en interkommunal spesialskole i Drammen. Til sammen har disse ca. 7500 elever og ca. 650 lærere.

Prosjektet ”Norges beste skole” ble igangsatt i 2007 med mål om at hver enkelt elev skal oppfylle sitt faglige potensial og bli et trygt og selvstendig menneske. Fra 2012 er ”Norges beste skole” en varig del av drammensskolen. Gjennom ”Norges beste skole” gjennomføres kompetanseutvikling av lærere og skoleledere. Både lærere og skoleledere i Drammen har i dag høy kompetanse.

Resultater fra skriftlig eksamen i Drammen i perioden 2009 – 2011 viser en positiv utvikling og ligger over landsgjennomsnittet i de fleste fag.  Elevundersøkelsen fra 2012 viser at elevene opplever at det har skjedd en forbedring, men at det fremdeles er utfordringer knyttet til skolenes læringsmiljø.

Det er de siste årene investert mye i å ta igjen vedlikeholdsetterslep og sørge for rehabilitering, men det gjenstår likevel behov for rehabilitering ved enkelte skoler. Kapasiteten ved skolebyggene er i dag godt utnyttet.

Trender og utviklingstrekk

I perioden frem mot 2030 vil det være behov for øke kapasiteten for å ta i mot 4000 flere elever enn i dag. Det representerer et behov for å bygge en ny skole hvert annet år. SSBs prognoser viser at antallet barn og unge i aldersgruppen 6 – 15 år vil kunne øke fra ca. 7500 i dag til ca. 11 500 i 2036. Tallene er usikre og utviklingen må følges nøye.

Flere trender påvirker utviklingen i skolen, og sammenhengene er komplekse. Det har de siste årene vært en trend at en del elever ikke finner seg til rette og at for mange faller fra i videregående opplæring. Teknologi og sosiale medier er blitt en del av elevens hverdag og vil fortsette å prege skolen i årene fremover.

Trendene går i retning av en heldagsskole allerede fra først trinn, selv om det er vanskelig å forutsi når dette fullt ut vil være en realitet.

Utfordringer

Det er en betydelig utfordring for Drammen å sørge for en utbygging av skoler i det tempo som befolkningsprognosene tilsier.

Skolen må hele tiden arbeide med å heve kvaliteten på elevenes læringsutbytte og redusere antallet som ikke mestrer skolen. Det er et stort reformbehov i ungdomsskolen, og det er behov for å bedre overgangen mellom ungdomsskolen og videregående opplæring.

Skolen må forholde seg til at elevene stadig tar i bruk teknologi på nye områder. Elevenes aktive bruk av sosiale medier kan være en utfordring for skolen, men kan også åpne opp for nye måter å tilrettelegge undervisningen på elevenes premisser. 

 

Hovedmål:

Norges beste skole – et tilbud der hver enkelt barn oppfyller sitt fulle, faglige potensial og blir et trygt, aktivt og selvstendig menneske.

Langsiktige mål:

1. Elevens resultater skal være bedre enn landsgjennomsnittet, og alle skal være kvalifisert for å gjennomføre skoleløpet. Alle skoler skal jobbe mot konkrete faglige mål med utgangspunkt i skolens og elevenes egne forutsetninger.
2. Det skal være nok skoleplasser til alle elever i nærmiljøet.
3. Elevene skal kunne velge mellom ulike pedagogiske skoletilbud.
4. Skolene skal være arenaer for aktivitet og læring på dag- og kveldstid.
5. Spesialskoletilbud skal sørge for at elever med nedsatt funksjonsevne oppfyller sitt faglige potensial og blir trygge, aktive og selvstendige mennesker.
6. Elevene i grunnskolen skal ha faglige ferdigheter til å fullføre og bestå videregående opplæring.
7. Elevene i Drammen skal ha et godt, mobbefritt læringsmiljø.
8. En times fysisk aktivitet i skolehverdagen.

Strategier:

1. Bruke pedagogiske metoder med dokumenterte resultater. 
2. Bruke et felles kvalitetssystem for alle skoler i Drammen for å dokumentere utvikling for den enkelte elev.
3. Utarbeide plan for å regulere, kjøpe tomter og bygge skoler.
4. Systematisk og målrettet faglig og personlig utvikling av de ansatte.
5. Aktivt legge til rette for bredde i det pedagogiske skoletilbudet.
6. Alle elever skal ha tilrettelagt undervisning etter egne evner.
7. Aktivt legge til rette for mer fysisk aktivitet i skolehverdagen i samarbeid med frivillige organisasjoner, f.eks. i SFO/IFO.
8. Øke kontakten mot næringslivet og andre lokale aktører i undervisningen og satse på ungt entrepenørskap.
9. Ta i bruk dokumenterte metoder for å gi elvene sosial trygghet og et godt læringsmiljø.

 

 
Topp