Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

For sikkerhets skyld


Dykkerbil, Drammensregionens brannvesen IKS.


Gjennom tilstrekkelige ressurser, gode rutiner, øvelser og god samordning skal innbyggerne i Drammen ha trygghet for at grunnleggende sikkerhet for liv, helse og eiendom er ivaretatt på beste mulige måte.

Status i dag

Drammensregionens interkommunale brannvesen eies i fellesskap av kommunene Drammen, Lier, Nedre Eiker, Øvre Eiker, Sande og Svelvik. Brannetaten har seks brannstasjoner og dekker et område med en befolkning på ca. 140 000 innbyggere.

Det er etablert et kommunalt beredskapsråd for Drammen. Dette er et samarbeidsorgan på lokalt plan som har som formål å utveksle informasjon, gi råd og finne felles løsninger på beredskapsspørsmål. Rådet består av den politiske og administrative toppledelse i kommunen, fylkesmann, nødetater, sivilforsvaret, frivillige organisasjoner, heimevernet og statens vegvesen, i tillegg til beredskapskoordinator.

Det er også etablert et interkommunalt utvalg for akutt forurensning bestående av kommunene i Buskerud samt Svelvik og Sande.

Trender og utviklingstrekk

Endringene i klimaet øker risikoen for større nedbørsmengder, oversvømmelser og mer ustabilitet i grunnforhold.

IKT – teknologi tas i bruk innenfor stadig flere samfunnsområder. Dette innebærer en ny type samfunnssårbarhet, som arbeidet med samfunnssikkerhet må legge stor vekt på.

De siste tiårene har det vært en vekst i internasjonal terrorisme.

Utfordringer

Voldelige konflikter, kriger, terror og terrortrusler er en internasjonal utfordring. Hendelsene 22. juli 2011 er en viktig påminnelse om utfordringene som samfunnets beredskap stilles overfor ved slike hendelser.

En rekke samfunnsfunksjoner er avhengig av komplekse tekniske systemer som lett kan skades ved så vel naturlige hendelser som ved menneskelige inngrep.

Det er av stor betydning at det er en god innbyrdes koordinering, med klare rutiner mellom beredskapsetater og relevante myndighetsorganer, i tilfelle større katastrofer.

 

 

Hovedmål:

Drammen er en robust og trygg kommune med god samfunnssikkerhet.

Langsiktig mål:

1. Innbyggernes behov for profesjonell hjelp ved brann, ulykker, akutt forurensning og andre kriser, skal være ivaretatt gjennom et effektivt samarbeid med brannvesen og andre nødetater.

Strategier:

1. Styrke samfunnssikkerheten som et element i kommunens planlegging.

 
Topp