Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Gode nærmiljøer i hele byen

Nærmiljøanlegget på Rødskog skole ble åpnet i mai 2013.
Nærmiljøanlegget på Rødskog skole ble åpnet i mai 2013.

Drammen skal ha trygge og gode bomiljøer med nærmiljøkvaliteter.

Status i dag

Drammen har åtte bydeler: Konnerud, Skoger, Austad/Fjell, Gulskogen, Åssiden, Bragernes, Strømsø/Danvik, Tangen/Åskollen.

Bydelene har ulik identitet og har ulike funksjoner innenfor byen som helhet. Bragernes og Strømsø/Danvik er sentrumsbydeler. Austad/Fjell, Gulskogen, Åssiden og Tangen/Åskollen danner randsonen rundt sentrum. Konnerud og Skoger, som er de minst urbaniserte av bydelene, ligger sør for bykjernen.

For å bidra til en bedre utvikling på området Fjell, har Drammen kommune igangsatt prosjektet Fjell 2020. Hovedmålet for Fjell 2020 er at befolkningen på Fjell i 2020 skal ha høyere sysselsetting og færre på lavinntekt enn i 2010 basert på tre strategier; områdeutvikling, tjenesteutvikling og ressursmobilisering. Les mer om Fjell 2020.

Trender og utviklingstrekk

Befolkningsveksten vil prege bydelene i perioden frem mot 2036. Dersom husstandene i fremtiden består av like mange personer som i dag, betyr det at det skal bygges ca. 11 000 flere boliger i Drammen frem mot 2036 når SSBs middelprognose legges til grunn.

Utviklingen har de siste årene pekt i retning av en forsterkning av forskjellene mellom bydelene når det gjelder levekår.

Utfordringer

Utfordringene fremover vil handle om å bruke veksten, og nybyggingen som dette vil skape behov for, til å legge til rette for gode og attraktive bomiljøer med nærmiljøfunksjoner i alle bydelene.

For å legge til rette for større mangfold av mennesker i alle bydelene vil det være nødvendig å legge til rette for større variasjon av boliger når det gjelder pris, type bolig, størrelse, estetiske kvaliteter, beliggenhet, med mer.

For å styrke samholdet og tilhørigheten i nærmiljøene er det nødvendig å ha arenaer for lokalt foreningsliv og lokale kulturaktiviteter.

Terskelen for fysisk aktivitet bør være lav, og tilgangen til lekeplasser, gang- og sykkelveier, ballbinger, skiløyper og skøytebaner bør være god.

Samtidig er det en utfordring å få til gode forbindelser og et godt bymessig samspill mellom sentrum og de andre bydelene. 

 

 

Hovedmål:

Bydelene skal gi innbyggerne trygghet, tilhørighet og gode nærmiljøer.

Langsiktige mål:

1. Et større og mer variert tilbud av boliger i bydelene.
2. Skolene skal være aktivitetssentra for sine bydeler.
3. Trygge skoleveier som innbyr til å gå og sykle hele året.
4. Ta vare på kulturlandskap og landbruksarealer utenfor bykjernen.

Strategier:

1. Oppgradering av nærområder.
2. Forbedre forbindelsene mellom sentrum og bydelene for alle trafikanter hele året.
3. Organisert og uorganisert aktivitet etableres i tilknytning til skolene for å forsterke bydelsperspektivet.

 

 

 

 

 

 
Skateanlegget på Svensedammen.

 
Topp