Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Idrett og friluftsliv


Hvert år prepareres det 170 km skiløyper i Drammensmarka.

Drammen skal ha en infrastruktur som inviterer befolkningen til større fysisk aktivitet.

Status i dag

Nasjonale undersøkelser viser at blant seksåringer er mer enn 85 prosent aktive i 60 minutter eller mer daglig. Blant niåringene er tallet synkende, og bare 50 prosent av femtenåringene er tilstrekkelige fysisk aktive. Blant voksne er egenorganisert aktivitet og friluftsliv den viktigste arenaen for fysisk aktivitet. Totalt sett er voksne mindre aktive, mens trening på fritiden øker noe. Færre er aktive, men de aktive trener mer enn før.

Det er ca. 24 000 medlemskap i idrettsforeningene i Drammen, hvorav ca. 9000 er barn og unge. Det er imidlertid en del som er medlem av flere foreninger, så antallet personer som er medlemmer er noe lavere. Drammen idrettsråd (DIR) har 83 medlemsklubber og er samordningsorgan for idretten i drammenssamfunnet. Drammen har ti store treningssentre og en del mindre, som til sammen har ca. 20 000 medlemmer.

For å styrke breddeidretten og idrettens medinnflytelse har Drammen kommune inngått en egen samarbeidsavtale med Drammen idrettsråd. Toppidrettens rammebetingelser sikres gjennom egne avtaler.

Idrettens betydning

Idrett har både en egenverdi og en nytteverdi. Egenverdien er knyttet til opplevelsen som fysisk aktivitet gir i form av glede, mestring og god helse. Nytteverdien er relatert til den samfunnsmessige verdien det har, at befolkningen er i fysisk aktivitet.

Idrettslagene skaper aktivitet og er sosiale fellesskap. Begge funksjoner er viktig for drammenssamfunnet.  Fysisk aktivitet fremmer helse som er til fordel for den enkelte og samfunnet som helhet.

Strømsgodset tok sølv i Tippeligaen 2012. I 2013 stiller de kamplager i nye drakter på "Gamle gress".Strømsgodset, tok sølv i Tippeligaen 2012. I 2013 stiller de kampklare i nye drakter på "Gamle gress". 

Friluftslivets muligheter

Drammen kommune har bynære markaområder. Gjennom gang- og sykkelveier i elvedalen samt tilgjengelige turløyper i marka sommer som vinter, har innbyggerne gode muligheter for friluftsliv og rekreasjon.

Trender og utviklingstrekk

Undersøkelser viser at folkehelseutfordringer er overrepresentert i Drammen sammenlignet med landsgjennomsnittet. Fysisk inaktivitet er en vesentlig og økende årsak til folkehelseutfordringer. Barn og unges utvikling er spesielt viktige i denne sammenheng, fordi de gjerne tar med seg vaner som innebærer liten aktivitet inn i voksen alder. Les mer om Drammens folkehelseprofil.

Drammen har tradisjonelt hatt en sterk turkultur. Erfaringene peker i retning av redusert interesse i befolkningen for å bruke marka.

Utfordringer

Flere bør være fysisk aktive.

Det er en utfordring å overføre interessen for bruk av marka til aktivitet og friluftsliv til nye generasjoner.

En utfordring er å gjøre terskelen for å være fysisk aktiv så lav som mulig. Når det gjelder åpen idrettsinfrastruktur, som turveier, ballbinger og løyper, er det en utfordring å utvikle inkluderende brukerkultur slik at også mosjonister, barn og eldre får mulighet til å bruke infrastrukturen og føler seg velkommen.

For å legge til rette for fysisk aktivitet må befolkningen sikres god tilgjengelighet til naturområder og anlegg.

Det er også en utfordring å øke den fysiske aktiviteten innenfor de tjenesteområder som kommunen har ansvaret for, som barnehager, skoler, eldre og tilbud til personer med nedsatt funksjonsevne. 

 Hovedmål:

Øke bruken av fellesarealer, idrettsanlegg og turområder.

Langsiktige mål:

1. Drammens innbyggere skal være fysisk aktive og ha god helse.
2. Innbyggerne gis gode muligheter til å utøve idrett.

Strategier:

1. Sikre og utvikle gode forhold for fysisk aktivitet i nærmiljøet.
2. Samarbeide med nabokommunene om realisering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet.
3. Samarbeide med organisasjoner og frivillige for å øke aktiviteten og forebygge helseplager for alle grupper av befolkningen.
4. Styrke fysisk aktivitet som en del av kommunens tjenesteproduksjon.
5. Utbygging av idrettsanlegg og nærmiljøanlegg rundt skoler prioriteres ut fra skolens og bydelens behov.
6. Sikre og utvikle gode forhold for friluftsliv og idrett i nærmiljøet i samarbeid med frivillige organisasjoner.
7. Sikre god merking og tilgjengelighet til turområder og marka.

 

 
Topp