Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Kultur


Torgscenen blir brukt til ulike typer kulturelle arrangementer. Og er til glede for et stort drammenspublikum.

Kultur handler om å gi mennesker opplevelser og stimulere til aktivitet og mestring. Mestringsopplevelser knytter seg til at den enkelte opplever personlig og kreativ utvikling som deltager i kulturaktiviteter.

Status i dag

Drammen er et regionalt senter for kultur vest for Oslo og har flere tilbud og arrangementer av regional betydning. I 2011 var det over 1 million kulturrelaterte besøk. I tillegg var det ca. 390 000 besøk ved Drammensbadet.

Ca. 11 prosent av innbyggerne i aldersgruppen 6 – 15 deltar på undervisning i regi av Drammen kulturskole.

Drammen etablerte i 2007 et nytt bibliotek som del av kunnskaps- og kultursenteret Papirbredden, i samarbeid med Buskerud fylkesbibliotek og Høgskolen i Buskerud. Drammensbiblioteket er Norges eneste felles bibliotek av denne type.

Frivillighet

Frivillig arbeid har stor verdi både for samfunnet og den enkelte. En stor del av innbyggerne yter frivillig innsats i form av frivillig arbeid og/eller pengestøtte. Det er registrert 723 frivillige organisasjoner med adresse i Drammen. Kommunen understøtter idretts-, kultur- og barne- og ungdomsorganisasjoner økonomisk og stiller Tilskuddsportalen til rådighet for frivillig sektor. Kommunen driver selv to frivilligsentraler. Kommunen samarbeider med frivillige organisasjoner og andre non profit-virksomheter innenfor alle deler av virksomhetsområdet.

Trender og utviklingstrekk

Trendene de siste årene har pekt i retning av økt etterspørsel etter både det å oppleve kunst og kultur og det å selv delta i kulturaktiviteter. Nye arenaer, som for eksempel kirkebygg, tas i økende grad bruk i forbindelse med kulturarrangementer.

Innbyggerne søker et stadig bredere mangfold av kulturtilbud og aktiviteter.

Utfordringer

Kulturlivets utfordring er å nå ut til, og inkludere, alle grupper i befolkningen. Både nye og eksisterende arenaer for kulturaktiviteter har potensial for økt deltakelse og flere aktiviteter.

 

 

 

Hovedmål:

Befolkningen skal stimuleres til flere og bedre opplevelser og økt aktivitet i byens kulturliv.

Langsiktige mål:

1. Kulturutvikling og opplevelser skal være bærebjelker i byutviklingen.
2. Øke antall besøkende ved kulturinstitusjoner og arrangementer i Drammen.
3. Kunst- og kulturopplevelser av høy kvalitet i nasjonal sammenheng.
4. Opplevelser og aktivitet for alle grupper av befolkningen.
5. Brageteateret har status som regionteater.
6. Kulturarrangementer av nasjonal interesse hvert år.
7. Høyt aktivitetsnivå innen frivillig arbeid.
8. Nasjonal foregangskommune for dialog mellom ulike religioner og livssyn.

Strategier:

1. Fornye og forbedre kulturtilbudene.
2. Legge til rette for at alle innbyggere kan delta i ulike kulturtilbud.
3. Høy kunstfaglig kvalitet i utvalgte utstillinger, forestillinger, konserter mv.
4. Anerkjenne og tilrettelegge for flere og for nye kulturuttrykk.
5. Forpliktende samarbeid mellom eiere og stat om investering i, og drift av, Brageteateret.
6. Prioritere arrangementer av nasjonal interesse.
7. Tilrettelegging, gjennom bl.a. lokaler og forutsigbare rammebetingelser, for foreninger og frivillige.
8. Støtte frivillig arbeid, og samarbeide med frivillig sektor.
9. Bidra til kompetanseheving og kvalitetssikring hos frivillige kulturarrangører.
10. Tilrettelegge for dialog og samarbeid mellom kommunale og ikke-kommunale aktører for å sikre god bredde i kulturtilbudet og forutsigbare rammebetingelser for alle aktører.
11. Legge til rette for dialog mellom ulike religioner og livssyn.
12. Bidra til at kirkebygningene (Den norske kirke) med utstyr holdes i tilfredsstillende stand.
13. Utarbeide en plan for hvordan gravplasser i Drammen bør utvikles i fremtiden sett i lys av statlige føringer, arealknapphet og de ulike livssyn og gravferdsritualer som er representert i befolkningen.
14. Tilpasse tilskuddsordninger til menigheter/organisasjoner med ulike livssyn.

 

 
Topp