Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Levende folkestyre

Levende folkestyre.
Drammen bystyre.

Et godt og levende folkestyre, der flest mulig deltar i valg og andre former for medvirkning, er en forutsetning for legitime beslutninger.

Kommunen og frivillig sektor skal samarbeide om viktige samfunnsutfordringer.

Åpenhet og innsyn er viktig for å sikre god forvaltning av samfunnets felles verdier og for at innbyggerne skal kunne ivareta sine rettigheter overfor kommunen.

Status i dag

Valgdeltakelsen i Drammen ved kommunestyrevalget i 2011 var 61,2 prosent. Valgdeltakelsen ved stortingsvalget i 2009 var 75,1 prosent. Som i landet for øvrig, har valgdeltakelsen tradisjonelt vært høyere ved stortingsvalg og har vist en svakt nedadgående tendens de siste ti årene.

Bystyret i Drammen har 49 faste medlemmer. Etter kommunestyrevalget i 2011 består bystyret av 19 kvinner og 30 menn.

Etter kommunestyrevalget i 2011 er det 10 politikere med en annen etnisk bakgrunn enn norsk i Drammen. Sammenlignet med forrige valgperiode er dette en nedgang med to representanter. Drammen er, etter Oslo, likevel den kommunen i Norge med flest politikere med innvandrerbakgrunn.

I tillegg til den folkevalgte arena, har Drammen kommune de siste årene etablert en rekke ordninger som skal bidra til medvirkning fra innbyggerne i den demokratiske prosessen. Bl.a. eldreråd, ungdomsråd, råd for funksjonshemmede, barnas bystyre, dialogmøter med brukere og bystyrepolitikere ved alle virksomheter, bydelskonferanser i alle åtte bydeler. Hovedregelen er at de politiske møtene er åpne for publikum.

En utfordring er likevel å få innbyggerne til å gjøre bruk av disse arenaene. Mulighetene for å komme med innspill benyttes i begrenset grad.

Bystyret har etablert Dialogforum med representanter for det internasjonale Drammen og viktige samfunnsinstitusjoner som politi, NAV, livssyns- og trossamfunn. Forumet ledes av ordfører, og alle gruppelederne møter. Det er dessuten etablert et ungdomsdialogforum i samarbeid med Nansen fredssenter, der bl.a. ungdomsrepresentantene for partiene i bystyret møter. Forumet gjennomfører dialogprosjekter ved to skoler i Drammen. 

Drammen bystyre.

Trender og utviklingstrekk

Utviklingen i Norge har i de siste tiårene gått i retning av lavere politisk deltakelse gjennom medlemskap i politiske partier og oppslutning ved valg, og økende engasjement gjennom deltakelse i organisasjoner med fokus på enkelttemaer og aksjonsgrupper i forbindelse med enkeltsaker. I kjølvannet av terroraksjonen den 22. juli 2011 har det vært et oppsving i ungdoms deltakelse i politiske organisasjoner. Det er usikkert om dette er en varig trend eller en mer kortvarig effekt.

Epost og internett har økt mulighetene for kommunikasjon og tilgjengelighet. Tendensene går i retning av at det stadig utvikles nye måter å ta i bruk informasjonsteknologi. Dette er med å endre forutsetningene for deltakelse i det politiske ordskiftet.

Politiske prosessers legitimitet ser ut til å avhenge stadig mer av hvordan ulike grupper og interesser ivaretas og høres underveis.

Kravene til medbestemmelse ser ut til å bli særlig viktig i forhold til enkeltmennesker som er brukere av tjenester som kommunen leverer. Det er samtidig en utvikling i retning av at brukere og innbyggere får tydeligere formulerte rettigheter overfor kommunen og en sterkere bevissthet om rettigheter generelt.

Innbyggere med ulik kulturbakgrunn har ofte ulik forståelse og erfaring med hensyn til hvordan beslutninger i samfunnet skjer. Det er forventet at Drammens befolkning vil bli enda mer mangfoldig og internasjonal i årene fremover enn den er i dag.

Utfordringer

En utfordring fremover blir hvordan Drammen kan opprettholde en høyest mulig politisk deltagelse i befolkningen, bl.a. i forbindelse med valg til bystyret, deltagelse i planprosesser, på arenaer som foreldreutvalg i skolen og i barnehagen og brukerutvalg innenfor andre tjenesteområder.

For at politisk deltagelse skal oppleves som meningsfullt, er det avgjørende at innbyggerne opplever at deres synspunkter blir lyttet til, og at de har reell mulighet til å påvirke. For Drammen er det viktig å videreutvikle arenaer for medvirkning som flest mulig kan, og vil, benytte seg av.

 

Hovedmål:

Drammen skal ha et aktivt lokaldemokrati med bred medvirkning.

Langsiktige mål:

1. Høy valgdeltakelse.
2. Åpen kommune med gode muligheter for innsyn og medvirkning i politiske prosesser.


Strategier:

1. Utvikle nye og videreutvikle eksisterende arenaer for medvirkning.
2. Gjennomføre jevnlige bruker- og innbyggerundersøkelser, med bred deltagelse.
3. Gjøre det lettere for innbyggerne å påvirke prosesser gjennom samarbeid med media og aktiv bruk av informasjonsteknologi.

 


 
Topp