Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Barnehage: Mestring og trygghet


Fra en av Drammens barnehager.

Barnehagene skal sørge for at alle barn får oppfylt sitt fulle potensial og blir et trygt og selvstendig menneske.

Alle barn fra fylte ett år skal kunne motta et tilbud om barnehageplass med et godt pedagogisk innhold.

Barnehagene er en del av utdanningssystemet fra fylte ett år til fullført utdanning.

Et mangfold av barnehager med ulik tematisk innretting er et gode. Foreldre skal fritt kunne velge barnehage.

Status i dag

Målet om full barnehagedekning har bidratt til høy utbygging av barnehager. Det er 40 private og 23 kommunale barnehager med totalt ca. 3500 barn i Drammen.

Dekningsgraden for barn over 3 år var ved utgangen av 2011 96,5 prosent. For 1-åringer var dekningsgraden 73,2 prosent, som er lavt sammenlignet med andre større byer. De to bydelene som er omfattet av gratis kjernetid for tre-, fire- og femåringer har en dekningsgrad på 97 prosent.

Familiene etterspør i dag primært barnehage i sitt nærmiljø.

Av de ansatte har ca en tredel førskolelærerutdanning, ca. fem prosent har annen pedagogisk utdanning og ca. 15 prosent har fagutdanning.

For å utvikle kvaliteten i alle barnehagene i Drammen er prosjektet ”Norges beste barnehage” opprettet fra og med 2012. Prosjektet omfatter både private og kommunale barnehager.

En brukerundersøkelse for de kommunale barnehagene i Drammen viser at disse barnehagene er omtrent på landsgjennomsnittet når de gjelder foreldrenes tilfredshet. 

Trender og utviklingstrekk

Frem til 2025 er det anslått å være behov for ca. 1500 flere barnehageplasser i Drammen. SSBs befolkningsprognoser viser en vekst i aldersgruppen 1 – 5 år frem mot 2025, da antallet i gruppen vil nå et toppunkt på ca. 5200 barn. Deretter vil det være en utflating frem mot 2036.

Utviklingen går i retning av at nær alle foreldre ønsker at 1 – 5 åringene skal gå i barnehage. Foreldre vil trolig stille større krav til at barnehagene har praktiske og fleksible tilbud.

Teknologi utgjør en del av barns hverdag. Barnehagene må møte utfordringene som dette innebærer. 

Utfordringer

Kvalitet i barnehagene handler om at barnet får utvikle sitt fulle potensial og blir et trygt og selvstendige menneske. Det krever kompetanse blant ansatte, gode pedagogiske metoder, dokumentasjon og tett samarbeid med foresatte.

Utbygging av barnehager er en utfordring i Drammen. Nye barnehageplasser må stå klare når behovet melder seg.

 

 

Hovedmål:

Norges beste barnehage – et tilbud der hvert enkelt barn oppfyller sitt fulle potensial og blir et trygt og selvstendig menneske.

Langsiktige mål:

1. Barna skal utvikle seg i barnehagene slik at de ved skolestart er trygge og kan mestre utfordringene som skolen byr på.
2. Alle barn skal kunne norsk ved skolestart.
3. Alle barn skal ha tilbud om barnehageplass i ønsket bydel.
4. Barnehagedriften i Drammen skal ivaretas av kommunale og private barnehager.

Strategier:

1. Bruke et felles kvalitetssystem for alle barnehager i Drammen for å dokumentere utviklingen hos det enkelte barn.
2. Satse på pedagogiske metoder med dokumentert effekt.
3. Utvikle metoder for å oppdage barn med nedsatt mestringsevne på et tidlig tidspunkt, oppfølging iverksettes.
4. Systematisk og målrettet faglig, og personlig, utvikling av de ansatte.
5. Utarbeide plan for å regulere, kjøpe tomter og bygge barnehager ut i fra befolkningsmønsteret i kommunen.
7. Barnehagene skal legge til rette for et tett samarbeid med foreldrene.
8. Tilrettelegge arealene både ute og inne for fysisk aktivitet.

 

 
Topp