Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Nok vann og godt vann

Illustrasjonsfoto: Vannet i Drammen er godt.


Drammens befolkning skal sikres nok drikkevann med høy kvalitet.

I tilfelle brann skal det til enhver tid være nok slukkevann.

Kloakken skal ledes vekk på en trygg måte, uten skade for helse og miljø.

Vann- og avløpsinfrastruktur må sammen med byens øvrige infrastruktur være dimensjonert og bygget slik at det tåler flom og ekstremnedbør, uten at store materielle verdier blir ødelagt.

Status i dag 

Vann- og avløpsbehandlingsanleggene i Drammen er i god stand, men det er betydelige svakheter ved ledningsnettet med hensyn til lekkasjeproblemer. Omtrent halvparten av drikkevannsproduksjonen når aldri forbruker, og nesten halvparten av avløpsvannet som når renseanleggene, er fremmedvann.

Drammen får sitt drikkevann fra Røysjø og Glitre via Glitrevannverket IKS.

Solumstrand renseanlegg er oppgradert og overholder dagens rensekrav, mens Muusøya renseanlegg ikke tilfredsstiller kravene. Anleggene har til sammen kapasitet til å rense kloakk tilsvarende 146 000 personenheter. Noe av kapasiteten går med til rensning av konsentrert avløp fra næringsmiddelindustrien.

I tillegg til vannforsyning har vassdragene blant annet verdi som landskapselement og ressurs for rekreasjon, friluftsliv, biologisk mangfold. 

Trender og utviklingstrekk

Veksten i folketall og arbeidsplasser innebærer økt press på kapasiteten i vann- og avløpssystemet.
Klimaendringene innebærer økte nedbørsmengder og økt fare for oversvømmelser.

Utfordringer

Dersom en ikke klarer å redusere lekkasjene fra distribusjonsnettet, vil det være behov for å etablere ekstra drikkevannskilde rundt år 2030, gitt at befolkningsveksten følger prognosene.

Den største utfordringen innen vann og avløp på kortere sikt er å etablere og vedlikeholde et mer lukket rørsystem for linjen vannproduksjon – vannforbruk – avløpsbehandling.

Drammen må i tillegg følge opp nasjonale føringer som ligger i de nasjonale bestemmelsene i vannforskriften.

 

 

Hovedmål:

Befolkning og næringsliv skal tilbys nok vann og godt vann.

Langsiktig mål:

1. Ren elv og ren fjord skal opprettholdes med et sunt plante- og dyreliv.
2. Byens fysiske struktur skal være robust mot flommer og ekstremvær som følge av klimaendringer.
3. Vann- og avløpssystemet skal takle en byvekst på 25 000 innbyggere, gjennom intensivert vedlikehold og utvikling av ledningsnettet, før det utløses behov for å ta i bruk nye vannkilder eller utvidelse av renseanlegg.

Strategier:

1. Kartlegging av tilstand på ledningsnettet, som grunnlag for å prioritere utskifting av de mest kritiske strekningene.
2. Overvann separeres fra avløpsvann i utbyggings- og rehabiliteringsprosjekter hvor det er hensiktsmessig og økonomisk forsvarlig.
3. Utvikle strategi for håndtering av overvann som er robust i forhold til klimaendringer.

 


 
Topp